Má iba 15 ale možno vyrieši prob­lém s pit­nou vodou

Tatiana Blazseková / 16. októbra 2015 / Tools a produktivita

Vždy keď čítam o mla­dých ved­coch, ktorí niečo doká­zali a to nedo­siahli ani vek plno­le­tosti, upa­dám do mdlôb. Tieto tri dietky sú dôka­zom, že ak sa chce, možné je všetko. Ich nápady pre­ko­ná­vajú hra­nice ulice, komu­nity i osob­nej, kom­fort­nej zóny. 

Han­nah Herbs je 15- ročná ško­láčka z Flo­ridy, ktorá vyhrala toho­ročné oce­ne­nie Young Scien­tist Chal­lenge. Bola oce­nená titu­lom Top mladý vedec Ame­riky a prís­pev­kom v hod­note 25 000 dolá­rov. Prvú cenu zís­kala za dizajn sondy na výrobu ener­gie a následne pit­nej vody pre roz­vo­jové kra­jiny, ktoré sa nachá­dzajú v blíz­kosti oce­ánov.

Inšpi­ro­val ju kama­rát z Eti­ó­pie, s kto­rým si dopi­so­vala v škole. Chla­pec má obme­dzený prí­stup k elek­trine ako doma, tak i v škole. Han­nah si uve­do­mila, že život bez elek­triny so sebou nesie viac ako nefunkčnú WiFi. 

Zaria­de­nie, ktoré vymys­lela, je vyro­bené z recyk­lo­va­teľ­ných mate­riá­lov a stojí len 12 dolá­rov. Skladá sa z vrtule vytla­če­nej v 3D tla­čiarni, ktorá je spo­jená klad­kou a plas­to­vou rúr­kou k hyd­ro­elek­tric­kému gene­rá­toru. Tento gene­rá­tor následne kon­ver­tuje pohyby vody oce­ánu do elek­tric­kej ener­gie. Svoj vyná­lez dokonca odskú­šala vo vod­ných ces­tách Boca Raton, kde sú ide­álne pod­mienky pre výrobu takejto ener­gie. Zrá­tala, že tento mecha­niz­mus je schopný nabiť tri auto­ba­té­rie naraz za menej ako hodinu. Je to dosta­tok ener­gie na pohá­ňa­nie čer­padla pre odso­ľo­va­nie vody, čím sa získa pitná voda.

Mladá ved­kyňa bola jed­nou z devia­tich fina­lis­tov. Tí naj­lepší boli v rámci let­ného prog­ramu pri­de­lení k men­to­rom, vďaka kto­rým mohli svoj pro­jekt posu­núť o krok ďalej. Mohli si tak odskú­šať prácu v sku­toč­nom labáku a pra­co­vať s prvo­tried­nou tech­no­ló­giou za pomoci exper­tov na danú tému.

Han­nah sa roz­hodla veno­vať časť peňazí na vybu­do­va­nie školy v Eti­ó­pii a časť daro­vala svojmu kama­rá­tovi. Jej veľ­kým snom je pra­co­vať na vlast­nom vyná­leze a vidieť, že nie­komu sku­točne pomôže. 

Druhé a tre­tie miesto však nie sú žiadne začia­toč­nícke pro­jekty. Na dru­hom mieste skon­čila Rag­hav Ganesh, ôsmačka z Cali­for­nie. Jej výskum pozos­tá­val z vytvo­re­nia zaria­de­nia, ktoré by moni­to­ro­valo fyzi­olo­gické a envi­ron­men­tálne fak­tory, spúš­ťa­júce záchvaty u ľudí trpiaci Autiz­mom (ASD). Tre­tie miesto obsa­dila Amu­lya Gari­mella, sied­mačka z Pitts­burgu. Vytvo­rila sys­tém moni­to­rúci EEG vlny, ktoré upo­zor­ňujú uží­va­teľa v prí­pade, ak je rozp­tý­lený.

Je úžasné vidieť mla­dých ľudí, ktorí majú záu­jem o vedu. Za ich pro­jektmi je vidno odhod­la­nie a nad­še­nie pre vec. Slo­ven­sko má veľmi veľa mla­dých, šikov­ných štu­den­tov, ktorí majú rov­nako veľké plány. Jed­nou z úloh Star­ti­tup je uka­zo­vať tieto talenty a pod­po­ro­vať ich. Sme radi, že aj náš člá­nok pomo­hol Ondre­jovi Vrá­be­lovi pri pro­pa­go­vaní hier pre deti trpiace det­skou moz­go­vou obr­nou

Zdroj: www.businessinsider.com

Pridať komentár (0)