Má len 27 rokov a už sti­hol vybu­do­vať jednu z naj­väč­ších pla­tob­ných brán v CEE!

Luky Gašparík / 17. mája 2015 / Tools a produktivita

David Rin­tel má 27 rokov, štu­do­val na uni­ver­zite v Man­ches­tri, Lon­dýne a vybu­do­val firmu, ktorá je dnes pova­žo­vaná za jednu z naj­väč­ších pla­tob­ných brán v CEE. 

David, sto­jíš na čele jed­nej z naj­väč­ších stre­do­európ­skych fin­tech firiem. Aký je to pocit niesť vo svo­jich 27 rokoch takú zod­po­ved­nosť?

Nie som si istý, či by som o nás vyhla­so­val, že sme jedna z naj­väč­ších stre­do­európ­skych fin­tech firiem, ale zhod­neme sa, že už nie sme ani z tých naj­men­ších. Tiež je otáz­kou, či sme expli­citne fin­tech firma, keďže sami seba vní­mame skôr ako alter­na­tívnu finančnú inšti­tú­ciu než ako tech­no­lo­gickú spo­loč­nosť. 

K zod­po­ved­nosti, Trust­Pay tím je v prie­mere pomerne mladý, ale máme vo firme (a najmä v pred­sta­ven­stve) o niečo star­ších a skú­se­nej­ších ľudí, takže tá zod­po­ved­nosť nezos­táva na jed­nej osobe. Pre mňa osobne sa jedná o veľkú prí­le­ži­tosť, občas naša cesta pri­po­mína skôr ródeo, ale musím pri­znať, že si to uží­vam. Na dru­hej strane, máme mnoho kli­en­tov, kto­rých biz­nis sa spo­lieha na kva­litné fun­go­va­nie našich slu­žieb, čo so sebou určite pri­náša značný pocit osob­nej zod­po­ved­nosti.


Trust­pay je slo­ven­ská firma, kto­rej istú chvíľu trvalo vydo­byť si svoju trhovú pozí­ciu. V akej fáze sa dnes Trust­pay nachá­dza?

Trust­Pay je po pia­tich rokoch na trhu stále jedna z men­ších finanč­ných inšti­tú­cií, ale z pohľadu e-com­merce pla­tieb sme dnes jedna z naj­väč­ších firiem v CEE. Dnes je pro­jekt sta­bilne v čier­nych čís­lach (po nema­lých počia­toč­ných inves­tí­ciách), ale stále máme v pod­state 100% mieru rein­ves­tí­cíí, kedy sa sna­žíme roz­ší­riť naše port­fó­lio slu­žieb a tie exis­tu­júce ďalej zlep­šo­vať.

Kto sú vaši zákaz­níci?

Rôzni inter­ne­toví obchod­níci (zo slo­ven­ských obchod­ní­kov naprí­klad Tele­kom) a iné finančné inšti­tú­cie (napr. u nás známy Pay­Pal).

V čom je Trust­pay lepší ako iné kon­ku­renčné rie­še­nia?

Trust­Pay sa snaží v oblasti pla­tieb ponú­kať špe­cia­li­zo­vanú alter­na­tívu k exis­tu­jú­cim (ban­ko­vým rie­še­niam). Ako špe­cia­li­zo­vaná firma vám síce nepos­kyt­neme hypo­téku, plat­bám na inter­nete však (či už sa jedná o platby kar­tou alebo online ban­ko­vým pre­vo­dom) ako špe­cia­lista roz­umieme lep­šie a veríme, že tak môžeme poskyt­núť takúto službu lep­šie.


Trust­pay pôsobí vo vysoko regu­lo­va­nom pro­stredí. Nepo­va­žu­ješ to za čias­točnú bari­éru v raste firmy?

Regu­lá­cie pôso­bia vše­obecne ako určitý inhi­bí­tor ino­vá­cií. Naprí­klad, aby sme mohli začať spra­co­vá­vať platby pre aké­ho­koľ­vek obchod­níka, tak musíme vypl­niť veľké množ­stvo doku­men­tov (mnohé z nich obchod­ník ani nevidí) a napo­kon po kli­en­tovi žia­dať papie­rovú zmluvu. Celý pro­ces je tak značne zdĺhavý a zby­točne drahý. Tiež exis­tujú rôzne zákonné pre­kážky, ktoré neumož­nujú neban­ko­vým pla­tob­ným inšti­tú­ciám (ako naprí­klad nám) rov­naký prí­stup k nie­kto­rým pla­tob­ným sys­té­mom pre­vádz­ko­va­ným štátmi ako ban­kám, čo zne­mož­nuje alter­na­tív­nym hrá­čom prí­stup na trh.

Na dru­hej strane, všetky spo­loč­nosti v tomto sek­tore sa musia s regu­lá­ciami vyrov­ná­vať a pri finanč­nom sek­tore asi platí, že „kto sa regu­lá­cie bojí, nesmie do lesa“. :)

Čo pova­žu­ješ za úspech Trust­payu, na ktorý si hrdý a čo plá­nu­jete v najb­liž­ších 5 rokoch?

V roku 2009, keď sme dostali licen­ciu od NBS, sme začí­nali na „zele­nej lúke“. Od tej doby sa nám poda­rilo vybu­do­vať pla­tobný sys­tém, do kto­rého sme napo­jili cez 65 bánk, stali sme sa čle­nom Visa a Mas­ter­card a čle­nom SWIFTu. Spra­co­vá­vame platby pre mnoho zau­jí­ma­vých firiem, malých i veľ­kých. Tiež sa nám poda­rilo vytvo­riť kva­litný tím odbor­ní­kov, pre kto­rých bol Trust­Pay prvou skú­se­nos­ťou so sve­tom pla­tieb, keďže na Slo­ven­sku nevieme zohnať hoto­vých zamest­nan­cov.

V nasle­du­jú­cich 5 rokoch by sme chceli z Trust­Pay vytvo­riť kom­plex­ného posky­to­va­teľa pla­tob­ného styku, aby naši kli­enti na svoje potreby v oblasti pla­tieb nemu­seli pou­ží­vať žiad­neho iného posky­to­va­teľa.


Čo je pre teba pri budo­vaní firmy naj­dô­le­ži­tej­šie?

Mať nápad, nad­še­nie pre vec a byť ochotný a schopný na úspe­chu tvrdo pra­co­vať. Tiež je dôle­žité obklo­piť sa ľuďmi, ktorí zdie­ľajú vaše hod­noty. 

Viem, že sa Trust­pay začína zau­jí­mať o slo­ven­ské a české fin­tech star­tupy. Ste pri­pra­vení aj do nie­kto­rých inves­to­vať?

Určite áno. Hľa­dáme star­tupy, kto­rých pro­dukt by bol syner­gický s akti­vi­tami Trust­Pay (B2B pro­ce­so­va­nie pla­tieb). Veríme, že takýto vzťah by bol pros­pešný pre obe strany.

Ako by mal podľa teba kva­litný slo­ven­ský fin­tech star­tup vyze­rať?

Nepo­va­žu­jem sa za odbor­níka na budo­va­nie start-upov. Mys­lím si ale, že vo finanč­nom sek­tore platí, že „dia­bol je v detai­loch“. Keďže vo finále pra­cu­jete s peniazmi, tak sú vaši zákaz­níci mimo­riadne cit­liví a musia si k vám vybu­do­vať určitú dôveru a na dru­hej strane nie sú (a zcela opráv­nene), prí­liš tole­rantní k chy­bám. Tiež si treba uve­do­miť, že keďže sa jedná o vysoko regu­lo­vaný biz­nis a mnoho vašich par­tne­rov urči­tým spô­so­bom fun­guje roky, ak nie dekády, tak nie­ktoré ino­vá­cie sa zavá­dzajú ťaž­šie ako v iných biz­ni­soch.

Pokiaľ fin­tech start-up nechce ísť ces­tou vlast­nej licen­cie a záro­veň je jeho čin­nosť licen­co­vaná, je dôle­žité nájsť si licen­co­va­ného par­tnera, ktorý je schopný takúto čin­nosť licenčne pokryť.

Viem, že ces­tu­ješ pra­vi­delne po celom svete. Do kto­rých kra­jín ces­tu­ješ naj­čas­tej­šie a prečo?

Moje ces­to­va­nie je väč­ši­nou po Európe, občas si zale­tím aj cez oceán. Za tento rok mám za sebou zatiaľ Nemecko, Veľkú Bri­tá­niu, Švéd­sko, Izrael, Hong Kong a ešte ma čaká, okrem Európ­skych des­ti­ná­cií, Sin­ga­pur a USA. Účely ciest, nie len mojich, ale Trust­Pay vše­obecne sú stret­nu­tia s kli­entmi, dodá­va­teľmi a inými obchod­nými par­tnermi a rôzne odborné kon­fe­ren­cie. Keďže menej ako 1% z nášho obratu pochá­dza z domá­ceho slo­ven­ského obchodu, tak to ces­to­va­nie je nutné. Nie som však jediný člo­vek vo firme, čo veľa ces­tuje. Naprí­klad Tomáš Fär­ber, náš VP of Sales a môj najb­ližší spo­lu­pra­cov­ník, ces­tuje ešte viac ako ja. Úprimne sa pri­znám, že mu toto prven­stvo nezá­vi­dím. :)

Ako vyzerá tvoj bežný deň v práci?

Ráno okolo 8:00 pri raňaj­kách poze­rám maily a rôzne reporty. Nie som ranný typ, takže do officu sa dosta­nem tesne pred 9. Väč­šinu dňa potom trá­vim tele­fo­no­va­ním s par­tnermi a na inter­ných pora­dách. Stret­nutí s kli­en­tami mám na Slo­ven­sku pome­nej. Cca po 16:30 potom čítam a pri­po­mien­ku­jem zmluvy a dlhšie/komplikovanejšie doku­menty. Domov idem zväčša medzi 19:00 — 20:00. Večer ešte pár e-mai­lov a môžem ísť spať.

Dopo­čul som sa, že fitko je tvoj druhý domov, hneď po tvo­jom office v Trust­pay. Je to spô­sob akým fil­tru­ješ ťažké dni v práci?

Je to pre mňa mož­nosť vyvet­rať si hlavu a vôbec na nič nemys­lieť. Od dru­hého domova to má ale cel­kom ďaleko. :) Každý má asi svoj spô­sob odre­a­go­va­nia sa, tro­chu športu nikomu určite neuš­kodí.

Čo pre teba zna­mená Star­ti­tup, čítaš nás pra­vi­delne? :)

Je to v našom pries­tore uni­kátny por­tál, kde sa mám mož­nosť dočí­tať zau­jí­mavé veci o Slo­ven­skej start-up komu­nite. A áno, čítam vás pra­vi­delne. :)

Pridať komentár (0)