Mapa, ktorá má k doko­na­lému zobra­ze­niu sveta blízko, vyhrala pre­stížnu dizaj­nér­sku cenu

vedelisteze.sk / 6. november 2016 / Zaujímavosti

Vytvo­riť mapu sveta nie je vôbec jed­no­du­chá zále­ži­tosť.

Sto­ro­čia staré Mer­ca­to­rovo zobra­ze­nie je na jed­nej strane naj­zná­mej­ším zobra­ze­ním roz­lo­že­nia kon­ti­nen­tov na našej pla­néte. Na strane dru­hej, je o ňom noto­ricky známe, že je nepresné. Grón­sko alebo Antar­ktída zvy­čajne vyze­rajú oveľa väč­šie, ako v sku­toč­nosti sú.

mapa

foto: vedelisteze.sk

Mapa od výtvar­níka a archi­tekta Hajime Naru­kawa ponúka naj­lep­šiu pro­porčne zosta­venú mapu, akú sme kedy videli. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že keď pre­ne­siete 3D gló­bus do 2D mapy, pro­por­cie zostanú rov­naké. Archi­tekt so svo­jou mapou vyhral pre­stížnu dizaj­nér­sku cenu Good Design Award.

Mapa nie je úplne doko­nalá, má k tomu však sak­ra­ment­sky blízko. Môžete si ju kúpiť, vytla­čiť a zlo­žiť.

svw5zxrsjcykl1ztujd6img: gizmodo.com

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)