Mark Zuc­ker­berg je otcom: Na osla­vu naro­de­nia dcé­ry roz­dá tak­mer vše­tok maje­tok!

Martin Bohunický / 1. decembra 2015 / Zaujímavosti

Mark Zuc­ker­berg sa stal otcom!

CEO Face­bo­oku to ozná­mil ako inak na Face­bo­oku. Malá šťast­liv­ky­ňa dosta­la meno Max.

Sme s Pri­scil­lou nesmier­ne šťast­ní, že môže­me pri­ví­tať našu dcé­ru Max na tom­to sve­te.” napí­sal Mark v sta­tu­se.

Na osla­vu jej naro­de­nia Mark ozná­mil, že postup­ne daru­je 99% svo­jich akcií (teda asi $45 miliard ame­ric­kých dolá­rov) na “pod­po­ru poten­ciá­lu ľud­stva a pre­sa­dzo­va­nie rov­nos­ti.” To by zna­me­na­lo, že by sa jed­na­lo o naj­väč­ší cha­ri­ta­tív­ny dar v his­tó­rií ľud­stva. Detai­ly sú zatiaľ taj­né, no pár si už zare­gis­tro­val face­bo­oko­vú strán­ku Chan Zuc­ker­berg Ini­tia­ti­ve.

Táto sna­ha nie je prvou cha­ri­ta­tív­nou čin­nos­ťou tej­to dvo­j­ice. Už minu­lý rok daro­va­li 25 mili­ó­nov dolá­rov na boj pro­ti Ebo­le a sto mili­ó­nov dolá­rov na škol­ský sys­tém v ame­ric­kom Newark-u. 

Ako Zuc­ker­berg pre­zra­dil už skôr, momen­tál­ne si pre novo­na­ro­de­nú dcér­ku berie na dva mesia­ce dovo­len­ku.

Pridať komentár (0)