Mark Zuc­ker­berg je otcom: Na oslavu naro­de­nia dcéry rozdá tak­mer vše­tok maje­tok!

Martin Bohunický / 1. decembra 2015 / Zaujímavosti

Mark Zuc­ker­berg sa stal otcom!

CEO Face­bo­oku to ozná­mil ako inak na Face­bo­oku. Malá šťast­liv­kyňa dostala meno Max.

Sme s Pri­scil­lou nesmierne šťastní, že môžeme pri­ví­tať našu dcéru Max na tomto svete.” napí­sal Mark v sta­tuse.

Na oslavu jej naro­de­nia Mark ozná­mil, že postupne daruje 99% svo­jich akcií (teda asi $45 miliard ame­ric­kých dolá­rov) na “pod­poru poten­ciálu ľud­stva a pre­sa­dzo­va­nie rov­nosti.” To by zna­me­nalo, že by sa jed­nalo o naj­väčší cha­ri­ta­tívny dar v his­tó­rií ľud­stva. Detaily sú zatiaľ tajné, no pár si už zare­gis­tro­val face­bo­okovú stránku Chan Zuc­ker­berg Ini­tia­tive.

Táto snaha nie je prvou cha­ri­ta­tív­nou čin­nos­ťou tejto dvo­j­ice. Už minulý rok daro­vali 25 mili­ó­nov dolá­rov na boj proti Ebole a sto mili­ó­nov dolá­rov na škol­ský sys­tém v ame­ric­kom Newark-u. 

Ako Zuc­ker­berg pre­zra­dil už skôr, momen­tálne si pre novo­na­ro­denú dcérku berie na dva mesiace dovo­lenku.

Pridať komentár (0)