Matúš Iza­ko­vič: Sys­tém Hea­t2go je revo­lú­ciou v meraní spot­rieb ener­gií na Slo­ven­sku

Simona Slováková / 14. november 2016 / Rozhovory

Pra­cuje v oblasti ener­ge­tiky a zaoberá sa inte­li­gent­nými sys­té­mami na mera­nie a kon­trolu ener­gií v budo­vách. Vyvi­nul doslova sve­tový uni­kát, elek­tro­nický sys­tém Hea­t2go, vďaka kto­rému nejedna stavba či bytový dom dostal svoje výdavky na ener­gie pevne a natrvalo pod kon­trolu. Matúš Iza­ko­vič sa prob­le­ma­tike venuje od roku 2002 a za toto obdo­bie odo­vzdal množ­stvo pro­jek­tov efek­tívne vyrá­ba­jú­cich teplo a chlad s dôle­ži­tou súčas­ťou online moni­to­ringu spot­rieb ener­gií. Anga­žuje sa v oblasti IT bez­peč­nosti a inter­ne­to­vej neut­ra­lity. Okrem iného stojí za úspeš­nou mul­ti­me­diál­nou show Lovely Expe­rience a poznať ho môžete aj ako umelca v rôz­nych hudob­ných pro­jek­toch.

Matúš, ahoj, kedy a ako presne vzni­kol celý nápad s Hea­t2go?

Vždy ma fas­ci­no­val spô­sob, ako veci spra­viť efek­tív­nej­šie. Pri všet­kom, čo mám okolo seba, od soft­vé­ro­vého návrhu až po „3D“ rea­litu. Ani si nepa­mä­tám, že by som nie­kedy uva­žo­val inak. Počas toho, ako som robil na iných mojich pro­jek­toch, som obja­vil potrebu kon­ti­nu­álne niečo zlep­šo­vať. A obno­vi­teľné zdroje ener­gie sú vlastne pres­nou ukáž­kou neus­tá­leho zlep­šo­va­nia. Pri­ťa­ho­vaný som k tomu bol od malička, či už doma alebo v škole, a dnes ma to baví robiť. Sys­tém Hea­t2go je výsled­kom vývoja v oblasti rozúč­to­va­nia nákla­dov za spot­rebu ener­gií. Je to kva­litné mera­nie a vyhod­no­te­nie spot­rieb tepla, vody, elek­tric­kej ener­gie a plynu bez potreby púš­ťa­nia odpoč­tá­rov do bytu alebo budovy. Vďaka auto­ma­tic­kému moni­to­ringu a upo­zor­ňo­va­niu na nad­spot­rebu je totiž možné naozaj efek­tívne zni­žo­vať spot­rebu ener­gií a redu­ko­vať platby za ener­gie. Uva­žo­val som o naje­fek­tív­nej­šej mož­nosti ako docie­liť pre­hľad spot­rieb dostupný kde­koľ­vek a kedy­koľ­vek. Poda­rilo sa mi vybu­do­vať otvo­renú plat­formu hea­t2go, kto­rej základ­ným pozná­va­cím zna­kom je prí­stup­nosť a pou­ži­teľ­nosť z aké­ho­koľ­vek zaria­de­nia, či už ide o PC, tab­let alebo mobilný tele­fón. Hea­t2go teda vzni­kol ako ino­vá­cia našich slu­žieb a dnes vidím, že tento krok bol správny – oce­ňujú ho zákaz­níci, správ­co­via, uží­va­te­lia bytov aj deve­lo­peri.

Keby si mohol v skratke popí­sať Hea­t2go, ako fun­guje?

Hea­t2go umož­ňuje sle­do­vať a vyhod­no­co­vať spot­reby tepla, vody, elek­tric­kej ener­gie a plynu pre kaž­dého, či ide o vlast­níka bytu, ener­ge­tika, správcu alebo maji­teľa prie­my­sel­ného celku a tieto hod­noty je možné sle­do­vať pomo­cou aké­ho­koľ­vek zaria­de­nia, do kto­rého nie je potrebné inšta­lo­vať žiadne apli­ká­cie (PC, tab­let alebo mobilný tele­fón). Hea­t2go sle­duje, zazna­me­náva a archi­vuje spot­reby ener­gií a tieto sprí­stup­ňuje uží­va­te­ľom pries­to­rov. Pri spot­rebe tepla umož­ňuje vyhod­no­co­vať a moni­to­ro­vať spot­rebu tepla pre každú miest­nosť bytu alebo budovy, čo umož­ňuje naozaj efek­tívne a jed­no­du­ché vyhod­no­co­va­nie spot­rieb ener­gií pomo­cou zaria­dení s bez­drô­to­vou komu­ni­ká­ciou napá­ja­ných baté­riou po dobu desať rokov. Hea­t2go zozberá auto­ma­ticky údaje o spot­re­bách tepla v kaž­dej miest­nosti, spot­re­bách tep­lej a stu­de­nej vody, elek­tric­kej ener­gie a plynu, a tieto archi­vuje v pre­hľad­nom cen­trál­nom sys­téme do kto­rého sa môže uží­va­teľ pri­hlá­siť pomo­cou mena a hesla online por­tá­lom www.heat2go.sk.

Aké boli reak­cie a ohlasy verej­nosti na tento tvoj pro­jekt?

Samotná tech­no­ló­gia vzbu­dila veľký záu­jem odbor­nej verej­nosti, ener­ge­ti­kov a faci­lity mana­ge­rov. Tábor odbor­nej verej­nosti sa ako pri kaž­dej veľ­kej novinke spo­čiatku roz­de­lil na zanie­te­ných pod­po­ro­va­te­ľov sys­tému, ale aj na skep­ti­kov, u kto­rých vyhrala istá vnú­torná obava z nepoz­na­ného a strach zo zmeny “zau­ží­va­ných” postu­pov. Po pre­zen­tá­ciách sys­tému však bola jasná zmena posto­jov aj u tých naj­kon­zer­va­tív­nej­ších pred­sta­vi­te­ľov odbor­nej verej­nosti. Sys­tém si však kupujú práve zákaz­níci v bytoch a správ­co­via budov, u kto­rých bol pri­jatý veľmi pozi­tívne a využí­vajú jeho výhody. Väč­šina moder­ných a prog­re­sív­nych správ­cov si totiž uve­do­muje, že práve inter­ne­tový moni­to­ring spot­rieb a hea­t2go smart mete­ring je budú­cim štan­dar­dom v oblasti mera­nia a vyhod­no­co­va­nia spot­rieb ener­gií.

unnamed-1

Nestre­tol si sa s poču­do­va­ním, že za Hea­t2go stojí vtedy len 25-ročný cha­lan?

Odvet­vie, v kto­rom je hea­t2go etab­lo­vané, je domé­nou star­šej gene­rá­cie, ktorá pri­jíma novinky od mlad­ších kole­gov trošku ťaž­šie a je prav­dou, že moje komu­ni­kačné a pre­zen­tačné postupy sú pre ostrie­ľa­ných vlkov možno trošku „kon­tro­verzné“, no postupne si dúfam zvy­kajú. Nestre­tá­vam sa s nevô­ľou využí­vať sys­tém iba preto, že ho vyvíja mlad­šia gene­rá­cia. Množ­stvo zákaz­ní­kov si naopak uve­do­muje ino­vo­vaný prí­stup k prob­le­ma­tike mera­nia a vyhod­no­co­va­nia spot­rieb ener­gií, ktorý sa dlhé roky nepo­hol z miesta – možno práve preto, že gene­rá­cia odbor­ní­kov ho pova­žo­vala za doko­nalý a nezme­ni­teľný. Hea­t2go mení všetko v oblasti zazna­me­ná­va­nia a vyúč­to­va­nia spot­rieb ener­gií od základu a ja som rád, že môžem byť toho súčas­ťou.

Kde všade toto rie­še­nie ponú­kate a do akých ďal­ších kra­jín máte ambí­cie kon­cept dostať?

Hea­t2go posky­tu­jeme v súčas­nosti pre slo­ven­ský, český, maďar­ský, rakúsky a nemecký trh. Pre­bie­hajú však roko­va­nia aj o imple­men­tá­ciu rie­še­nia do ostat­ných kra­jín, kde je o rie­še­nie rov­nako záu­jem. V súčas­nosti máme v sys­téme imple­men­to­vané legis­la­tívne pod­mienky pre roz­po­čí­ta­nie spot­rieb ener­gií kra­jín ako Nemecko, Holand­sko, Maďar­sko, Rakúsko, Poľ­sko, Ukra­jina a samoz­rejme Slo­ven­sko a Česká repub­lika, no pra­cu­jeme aj na šir­šej pod­pore. Naše ambí­cie sú určo­vané dopy­tom kra­jín, kde práve teraz vní­mame veľký záu­jem o tech­no­ló­giu a filo­zo­fiu roz­po­čí­ta­nia nákla­dov na spot­rebu ener­gií akú posky­tuje iba hea­t2go.

Aké boli začiatky spo­jené s uve­de­ním sys­tému na trh?

Začia­tok pre nasa­de­nie tech­no­ló­gie pre nás nebol veľ­kým prob­lé­mom pre­tože podobné rie­še­nia už posky­tu­jeme zákaz­ní­kom v prie­mysle a busi­ness odvetví. Hea­t2go je novou gene­rá­ciou slu­žieb moni­to­ringu spot­rieb tepla, vody, elek­tric­kej ener­gie a plynu, ktorú u nás využí­vajú zákaz­níci ako busi­ness či kon­gre­sové cen­trá, poly­funkčné budovy, prie­my­sel a dodá­va­te­lia ener­gií. Samoz­rejme maso­vým nasa­de­ním hea­t2go bolo potrebné zabez­pe­čiť dosta­točné tech­nické para­metre služby, pre­tože sys­tém využíva a bude využí­vať stále viac kon­co­vých zákaz­ní­kov, čo u nás zna­me­nalo istú zmenu sme­rom k opti­ma­li­zá­cii najmä per­so­nál­neho zabez­pe­če­nia cen­tra pre inšta­lá­cie a nasa­de­nie tech­no­ló­gie hea­t2go.

unnamed-3

Mys­líš, že je ťažké ponúk­nuť zabe­hnu­tému sys­tému modernú ino­vá­ciu?

Záleží od toho, čo pova­žu­jeme za ťažké. Pre mňa bola výzvou už len samotná mož­nosť meniť zabe­hnuté a zasta­rané postupy v oblasti rozúč­to­va­nia a moni­to­ringu spot­rieb tepla, vody a elek­tric­kej ener­gie. Často pre­zen­tu­jem sys­tém správ­com, faci­lity mana­ge­rom, ener­ge­ti­kom, dodá­va­te­ľom ener­gií a posky­to­va­te­ľom slu­žieb v ener­ge­tike a stre­tá­vam sa s pozi­tív­nou odoz­vou a záuj­mom o tech­no­ló­giu. Spo­loč­nosti, ktoré sys­tém nasa­dzujú alebo ktoré o jeho nasa­dení uva­žujú, oce­ňujú práve jedi­nečnú mož­nosť doko­na­lého pre­hľadu o spot­re­bách ener­gií, emai­lové noti­fi­ká­cie pri pre­kro­čení hod­nôt alebo porov­ná­va­nie spot­rieb bytov, miest­ností alebo celých budov.

Mal si od začiatku vzťah k tomuto odvet­viu?

Od začiatku som sa veno­val skôr dáto­vým tech­no­ló­giám, naprí­klad v spo­loč­nosti som začí­nal ako admi­nis­trá­tor počí­ta­čo­vej siete, vďaka čomu dnes viem, aké železo pre ktorú zo slu­žieb potre­bu­jem. Vždy ma však fas­ci­no­vala mož­nosť pre­pá­ja­nia dáto­vých rie­šení so štan­dard­nou ener­ge­ti­kou, ktorá prak­ticky neexis­to­vala a hea­t2go je tak trošku spl­ne­ním túžob a napl­ne­ním poten­ciálu odbor­ní­kov na štan­dardnú ener­ge­tiku, s kto­rými mám mož­nosť pra­co­vať. Naj­viac ma v mojom sme­ro­vaní ovplyv­nil otec a jeho vášeň pre ener­ge­tiku, ener­ge­tické služby a všetko spo­jené s ino­vá­ciou v tejto oblasti. Často mám pocit, že mys­líme tak­mer rov­nako a nie­kedy sa dokonca v názo­roch aj stre­tá­vame. Ino­kedy sa však vzá­jomne pre­svied­čame, argu­men­tu­jeme… Spo­ločná práca je určite prí­no­som, no naj­zá­klad­nej­ším kame­ňom spo­lu­práce je samos­tat­nosť našich čin­ností. Nepra­cu­jeme na rov­na­kých pro­jek­toch a máme zod­po­ved­nosť každý za úplne inú časť spo­loč­nosti. Vďaka tomu si môžeme vymie­ňať názory, no zásadne neza­sa­ho­vať do roz­hod­nutí.

Okrem toho, že si šikov­ným odbor­ní­kom v oblasti regu­lá­cie a spot­reby ener­gie, mnohí ťa vní­majú aj ako umelca, hudob­níka a uspo­ria­da­teľa fes­ti­va­lov. Čo všetko máš za sebou, čo ešte Ťa baví?

Mojou záľu­bou, pri kto­rej trá­vim naj­viac voľ­ného času, je audio-vizu­álne stvár­ne­nie čoho­koľ­vek, čo pre­ží­vam alebo cítim. Odma­lička ma fas­ci­no­vala hudba a sa sna­žím sa jej veno­vať toľko, koľko mi to čas dovo­ľuje. Nie­koľko rokov ma držala hra na klá­vesy a neskôr Dj-ing a vystu­po­va­nie po fes­ti­va­loch a klu­boch, vďaka čomu som sa dostal aj k digi­tál­nemu spra­co­va­niu zvuku, kto­rého sa neviem a ani nech­cem zba­viť dodnes. Vo voľ­nom čase sa venu­jem orga­ni­zá­cii, pro­duk­cii a návrhu fes­ti­va­lov so zame­ra­ním na elek­tro­nickú hudbu, pri­čom všetko začalo ako nor­málna tanečná párty v lokál­nom klube, ktorá rokmi pre­rá­stla do výprav­ného taneč­ného fes­ti­va­lo­vého stanu pre nie­koľko tisíc ľudí, ktorý som v roku 2010 ukon­čo­val so 70 000 fanú­šikmi na Face­bo­oku, s fun­gu­jú­cou filo­zo­fiou, znač­kou a PR. Toto obdo­bie bolo neuve­ri­teľne krásne, no záro­veň neúnosne vyčer­pá­va­júce a tak sa od istého obdo­bia venu­jem tech­no­ló­giám a orga­ni­zu­jem iba jeden event — Lovely Expe­rience. Hudba, video a audi­ovi­zu­álne ume­nie sú však akoby mojou súčas­ťou a je len málo vecí, ktoré sa vyrov­najú relaxu v štú­diu pri klá­ve­soch po nároč­nom pra­cov­nom dni.

unnamed-2

A čo budúc­nosť? Aké zlep­šo­váky a novinky by si chcel ešte vymys­lieť?

Mám množ­stvo plá­nov, no teraz sa zame­ria­vam na dokon­če­nie vývoja našich vlaj­ko­vých lodí online apli­ká­cií, kde opäť posu­nieme pojem “smart mete­ring” o krô­čik bliž­šie k mojej doko­na­lej pred­stave. Verím, že doká­žem jed­no­du­cho integ­ro­vať tech­no­ló­gie a ich pre­po­je­ním dosiah­nuť naozaj jedi­nečné výsledky. Okrem toho mám ešte veľa nepra­cov­ných cie­ľov.

Máš nejaké motto alebo heslo, kto­rým sa ria­diš?

Neria­dim sa žiad­nym mot­tom alebo hes­lom. Mys­lím si, že člo­veka často práve takéto názo­rové ška­tuľky obme­dzujú, či už vo vní­maní rea­lity alebo roz­ho­do­vaní. Verím však v istý základ odme­ňo­va­nia našich skut­kov, ktorý by sa dal zjed­no­du­šiť do sta­rého zná­meho: Kaž­dému z nás sa raz vráti iba to, čo vyko­nal iným.

Autorka foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: Hea­t2go

Pridať komentár (0)