Michel­le Phan — na You­Tu­be vybu­do­va­la spo­loč­nosť s hod­no­tou viac ako $500 mili­ó­nov

Tatiana Blazseková / 10. novembra 2015 / Zaujímavosti

Michel­le Phan mala mož­no skrom­ný začia­tok na You­Tu­be, ale teraz je na naj­lep­šej ces­te poko­riť svet. Za minu­lý mesiac sa hod­no­ta jej spo­loč­nos­ti zvý­ši­la na viac ako 500 mili­ó­nov dolá­rov. Pozri­me sa na prí­beh mla­dej Ame­ri­čan­ky, kto­rá zasvä­ti­la svo­ju kari­é­ru krá­se. „Nema­la som žia­den plán, pros­te som robi­la, čo je pre mňa zmys­lu­pl­né“, pove­da­la na For­bes sum­mi­te 30 pod 30 vo Phi­la­delp­hii.

Michel­le zača­la posto­vať mej­kap tuto­ria­ly pred ôsmi­mi rok­mi a teraz sa môže popý­šiť 8 mili­ón­mi odbe­ra­te­ľov. Videá sú veľ­mi chut­né: Michel­le sa maľu­je ale­bo pre­ho­vá­ra do duše, pop­rí­pa­de je s pria­teľ­mi, kým prí­jem­ná muzi­ka znie v poza­dí. Špe­ci­fi­kom je, že pou­ží­va tech­ni­ku nara­tí­vu ale­bo voice­over, čo zna­me­ná, že text je pred­čí­ta­ní komen­tá­to­rom mimo obraz. Michel­le sa teda milo usmie­va ale­bo robí rôz­ne gri­ma­sy a než­ný hlá­sok roz­prá­va, čo sa na obra­ze deje.

Ak sa z You­tu­be mala stať glo­bál­na tele­ví­zia, vede­la som, že musím vybu­do­vať svo­ju znač­ku prá­ve tu.“, pove­da­la Michel­le, kto­rá uplo­ad­la svoj prvý tuto­rial: ako si spra­viť pri­ro­dze­ný mej­kap na skrom­nej kame­re s jem­ne zrni­tým obra­zom. Počas prvé­ho týžd­ňa si video pozre­lo 40 000 ľudí a stov­ky komen­tá­rov jej pomoh­li uve­do­miť si svo­ju ces­tu.

Michel­le však expan­do­va­la na všet­ky sve­to­vé stra­ny. Na strán­ke okrem mej­kap tuto­riá­lov náj­de­te rady a typy v oblas­ti módy, osob­né­ho roz­vo­ja či moti­vá­cie. Okrem toho napí­sa­la kni­hu, sta­la sa tvá­rou rôz­nych zna­čiek, uvied­la na scé­nu aj svo­ju vlast­nú koz­me­tic­kú radu a tým to urči­te neskon­čí.

Svo­jich sub­sc­ri­be­rov si veľ­mi váži a vie, že bez nich by úspech nepri­šiel. Ako sama pove­da­la, tech­nic­ky kaž­dý jeden ju videl bez mej­ka­pu, a prá­ve to je na nej také sym­pa­tic­ké. Uká­za­la samú seba. Michel­le je pri­ro­dze­ná, veľ­mi milá a hneď máte dojem, ako­by ste sa roz­prá­va­li s kama­rát­kou, kto­rá sa o vás sku­toč­ne zau­jí­ma. Je jed­nou z nás.

Vplyv je nová sila- ak máte vplyv, môže­te vytvo­riť sil­nú znač­ku“, pove­da­la Michel­le. Prá­ve vďa­ka vyso­ké­mu počtu sub­sc­ri­be­rov vede­la, že jej znač­ka bude mať úspech. Vyšla s holou kožou na trh a vďa­ka jej osob­nos­ti to malo sku­toč­ne úspech. Aj napriek vyso­ké­mu počtu nepraj­ní­kov verí, že inter­net je zásad­ným pre budo­va­nie jej znač­ky a pod­ni­ka­nia.

Na roz­diel od iných You­tu­be­riek uka­zu­je, že mej­kap nie je mas­ka za kto­rú sa scho­vá­te. Doka­zu­je pres­ný opak. Je to len šikov­ný nástroj kto­rý pomá­ha vyjad­riť, kým v sku­toč­nos­ti ste.

Zdroj: Forbes.com
Pridať komentár (0)