Michelle Phan — na You­Tube vybu­do­vala spo­loč­nosť s hod­no­tou viac ako $500 mili­ó­nov

Tatiana Blazseková / 10. novembra 2015 / Zaujímavosti

Michelle Phan mala možno skromný začia­tok na You­Tube, ale teraz je na naj­lep­šej ceste poko­riť svet. Za minulý mesiac sa hod­nota jej spo­loč­nosti zvý­šila na viac ako 500 mili­ó­nov dolá­rov. Pozrime sa na prí­beh mla­dej Ame­ri­čanky, ktorá zasvä­tila svoju kari­éru kráse. „Nemala som žia­den plán, proste som robila, čo je pre mňa zmys­lu­plné“, pove­dala na For­bes sum­mite 30 pod 30 vo Phi­la­delp­hii.

Michelle začala posto­vať mej­kap tuto­rialy pred ôsmimi rokmi a teraz sa môže popý­šiť 8 mili­ónmi odbe­ra­te­ľov. Videá sú veľmi chutné: Michelle sa maľuje alebo pre­ho­vára do duše, pop­rí­pade je s pria­teľmi, kým prí­jemná muzika znie v pozadí. Špe­ci­fi­kom je, že pou­žíva tech­niku nara­tívu alebo voice­over, čo zna­mená, že text je pred­čí­taní komen­tá­to­rom mimo obraz. Michelle sa teda milo usmieva alebo robí rôzne gri­masy a nežný hlá­sok roz­práva, čo sa na obraze deje.

Ak sa z You­tube mala stať glo­bálna tele­ví­zia, vedela som, že musím vybu­do­vať svoju značku práve tu.“, pove­dala Michelle, ktorá uplo­adla svoj prvý tuto­rial: ako si spra­viť pri­ro­dzený mej­kap na skrom­nej kamere s jemne zrni­tým obra­zom. Počas prvého týždňa si video pozrelo 40 000 ľudí a stovky komen­tá­rov jej pomohli uve­do­miť si svoju cestu.

Michelle však expan­do­vala na všetky sve­tové strany. Na stránke okrem mej­kap tuto­riá­lov náj­dete rady a typy v oblasti módy, osob­ného roz­voja či moti­vá­cie. Okrem toho napí­sala knihu, stala sa tvá­rou rôz­nych zna­čiek, uviedla na scénu aj svoju vlastnú koz­me­tickú radu a tým to určite neskončí.

Svo­jich sub­sc­ri­be­rov si veľmi váži a vie, že bez nich by úspech nepri­šiel. Ako sama pove­dala, tech­nicky každý jeden ju videl bez mej­kapu, a práve to je na nej také sym­pa­tické. Uká­zala samú seba. Michelle je pri­ro­dzená, veľmi milá a hneď máte dojem, akoby ste sa roz­prá­vali s kama­rát­kou, ktorá sa o vás sku­točne zau­jíma. Je jed­nou z nás.

Vplyv je nová sila- ak máte vplyv, môžete vytvo­riť silnú značku“, pove­dala Michelle. Práve vďaka vyso­kému počtu sub­sc­ri­be­rov vedela, že jej značka bude mať úspech. Vyšla s holou kožou na trh a vďaka jej osob­nosti to malo sku­točne úspech. Aj napriek vyso­kému počtu nepraj­ní­kov verí, že inter­net je zásad­ným pre budo­va­nie jej značky a pod­ni­ka­nia.

Na roz­diel od iných You­tu­be­riek uka­zuje, že mej­kap nie je maska za ktorú sa scho­váte. Doka­zuje presný opak. Je to len šikovný nástroj ktorý pomáha vyjad­riť, kým v sku­toč­nosti ste.

Zdroj: Forbes.com
Pridať komentár (0)