Mal by exis­to­vať mini­málny vekový limit na smart­fóny?

Martin Kráľ / 9. decembra 2015 / Tools a produktivita

Deti sa v mobi­loch vyznajú. Krpcom stačí dostať mobil do rúk a hneď si robia „svojky“, špr­tajú sa v mp3 a sťa­hujú apli­ká­cie. Je to super, alebo … ani nie?

Minulý týž­deň sme mali rodinnú oslavu. Došla aj ses­tra s jej 3 roč­ným synom, ktorý bol v pod­state celý čas pri­le­pený k smart­fónu svo­jej mamy, na kto­rom sa hral Plants vs. Zom­bies. Na jed­nej strane je úžasné, že tak malé dieťa vie nará­bať so smart­fó­nom (mimo hry však asi zmení všetky nasta­ve­nia od jazyka, až po poza­die). Nech to už je kvôli pred­sta­ve­niu tech­no­ló­gie mla­dým, skú­ma­vým mys­liam detí, vro­de­nej digi­tál­nej gra­mot­nosti, alebo zme­nám na úrovni DNA (posledné dve nemys­lím vážne), ale nie­ktorí rodi­čia sa pýtajú, či je to ok. Takže po tele­ví­zii, počí­ta­čo­vých (a kon­zo­lo­vých) hrách, prišla debata o mini­mál­nom veku pou­ží­va­nia už aj na smart­fóny.

deti-a-smartfony

V Anglicku sa zne­po­ko­jení rodi­čia do tejto debaty začali zapá­jať už nie­kedy minulý rok. Dôvo­dom je, že smart­fón ponúka deťom, tak ako počí­tač, úplnú slo­bodu. Na jed­nej strane môžu byť rodi­čia hrdí, že ich deti sú tak šikovné, že na tele­fóne dokážu všetko možné, na dru­hej strane si však takáto slo­boda vyža­duje istú miery kon­troly a dohľadu zo strany rodi­čov.

V anglic­kom pries­kume spo­loč­nosti venu­jú­cej sa elek­tro­nic­kej bez­peč­nosti, Inter­net Mat­ters, sa uká­zalo, že 85% zákla­doš­ko­lá­kov vlastní smart­fón. Základná škola však má veľký roz­diel medzi štu­den­tami. Dis­ku­sie rodi­čov sa venujú hlavne niž­ším roč­ní­kom. Čísla hovo­ria, že pri­bližne 65% detí vo veku od 8 do 11 rokov má smart­fón. Hlav­ným mes­tom det­ských fanú­ši­kov je však Newcastle, kde až 90.5% capká pal­čekmi na doty­kové disp­leje. Otázka teda znie, odkedy sú smart­fóny vhodné pre deti? Pat­ria do rúk 8 roč­ných, alebo nie?

Zod­po­ved­nosť za bez­peč­nosť detí, ako online tak off­line, je v rukách rodi­čov. Tí si uve­do­mujú, že držať krok s novými tech­no­ló­giami je náročné a podľa pries­kumu by až 9 z 10 rodi­čov pri­jalo keby sa o inter­ne­to­vej bez­peč­nosti učilo sa samot­ných ško­lách. Takýto pre­nos dis­ku­sie z obý­va­čiek do škol­ských lavíc je niečo, čo by veľa digi­tálne nie až tak zabe­ha­ných rodi­čov výrazne odbre­me­nilo.

Cel­kovo sa rodi­čia zhodli, že vekový limit na pou­ží­va­nie smart­fó­nov by mal byť sta­no­vený na vek 10 rokov. S týmto vekom súhlasí aj psy­cho­lo­gička Cat­he­rine Knibbs, ktorá hovorí, že v tomto veku začí­najú deti túžiť po novej forme nezávislosti/slobody. Chcú začať roz­mýš­ľať inak a mať prí­stup k novým infor­má­ciám. Smart­fón je teda vhod­nou odpo­ve­ďou na tieto potreby. Nad pou­ží­va­ním tohto nového zdroja infor­má­cií je však potrebné držať výchovný dohľad.

My ale nie sme v Anglicku a o výučbe o online bez­peč­nosti na ško­lách asi dlho ešte nebu­deme ani len počuť. Zod­po­ved­nosť je teda čisto v rukách rodi­čov. Je na nás, či sa roz­hod­neme pre digi­tálnu slo­bodu, alebo budeme chcieť byť aktív­nou súčas­ťou online života detí.

zdroj: eset.com

Pridať komentár (0)