Moto­rola prek­va­pila zatiaľ naj­lep­ším semi-modu­lár­nym smart­fó­nom

Rišo Néveri / 10. júna 2016 / Tools a produktivita

2016 je defi­ni­tívne rok modu­lár­nych alebo pres­nej­šie semi-modu­lár­nych smart­fó­nov. LG prišlo so svo­jim mode­lom LG G5, Google pred­sta­vil prvý funkčný, aj keď veľmi ote­saný pro­to­typ pro­jektu Ara a Moto­rola pri­chá­dza so svo­jim návrhom modu­lov.

Moto­rola alebo pres­nej­šie Lenovo, ktoré spo­loč­nosť vlastní, pred­sta­vila ďal­šiu gene­rá­ciu smart­fó­nov Moto X. Nové modely nesú názov Moto Z a Moto Z Force.

Smart­fóny pri­chá­dzajú so štan­dard­nou výba­vou pre rok 2016:

  • pro­ce­sor Qual­comm Snapd­ra­gon 820
  • 4GB pamäte RAM
  • 32/64 GB úlo­žisko + slot na Micro SD kartu s mož­nos­ťou pri­da­nia až 2 TB pamäte
  • 5,5 pal­cový QHD (2560x1440) AMO­LED disp­lej
  • 13 MP (f/1.8) zadný foto­apa­rát s lase­ro­vým zaos­tre­ním a optic­kou sta­bi­li­zá­ciou obrazu
  • 5 MP predný foto­apa­rát
  • 2 600 mAh baté­ria s tech­no­ló­giou rých­leho nabí­ja­nia, ktoré poskytne až 8 hodín výdrže po 15 minú­tach nabí­ja­nia
  • sní­mač odtlač­kov prs­tov

Moto­rola však pri­chá­dza s odváž­nou novin­kou a tou je čias­točná modu­la­rita svo­jich nových smart­fó­nov. Na roz­diel od LG alebo pro­jektu Ara rieši modu­la­ritu omnoho jed­no­duch­šie a roz­um­nej­šie, ale pri­ro­dzene roz­hodnú až zákaz­níci. Svoje zaria­de­nie roz­ši­ruje modulmi zva­nými “Moto Mods”, ktoré sú vlastne vyme­ni­teľné zadné kryty skrý­va­júce doda­točnú tech­no­ló­giu. Moduly sa k smart­fónu pri­pá­jajú mag­ne­ticky a jed­no­du­cho ako facka.

20160608-Motorola_Moto_Z_2.0

Medzi modulmi sa nájde modul na roz­ší­re­nie batérie(+2220 mAh), sil­nej­šie a kva­lit­nej­šie repro­duk­tory od JBL alebo dokonca pro­jek­tor, ktorý dokáže podobne ako tab­lety od Lenova pre­mie­tať obraz s uhlop­rieč­kou až 70 pal­cov a roz­lí­še­ním 480p. Tu však návrh modu­lov nekončí. Spo­loč­nosť uve­rej­nila aj nástroje pre vývo­já­rov, vyzvala ich k vytvo­re­niu nových modu­lov a naj­lepší kon­cept modelu dostane až milión dolá­rov na ďalší vývoj.

Zrejme naj­väč­šou výho­dou modu­lov Moto Mods od Moto­roly oproti tým od LG rých­losť výmeny. Kým pri LG G5 musíš vypnúť smart­fón, aby si vyme­nil naprí­klad baté­riu alebo pri­dal repro­duk­tor, na nových Moto­ro­lách jed­no­du­cho odpo­jíš starý kryt a nasa­díš nový. Moduly sú tenké, ele­gantné a neza­be­rajú zby­točne veľa pries­toru.

20160608-Motorola_Moto_Z_21.0

foto: Vje­ran Pavic, TheVerge.com

Podľa Lenova vydrží baté­ria Moto Z až 30 hodín, čo by bolo na baté­riu s 2600 mAh naozaj obdi­vu­hodné. Moto­rola však neskon­čila s prek­va­pe­niami a okrem nových modu­lov a dizajnu pri­niesla niečo, čo každý čakal od Apple. Odstrá­nila 3,5 mm jack a na spodku zaria­de­nia nenáj­deš nič iné, ako USB typu C (smart­fón má vraj pri­ba­lený adap­tér, čo však nemení nič na fakte, že zaria­de­nie nemô­žeš naraz nabí­jať a počú­vať hudbu cez jack). Chcú nám snáď spo­loč­nosti dať najavo, že ječas pre­sed­lať na bez­drô­tové slú­chadlá?

20160608-Motorola_Moto_Z_65.0

foto: Vje­ran Pavic, TheVerge.com

Zaria­de­nie Moto Z Force má podobný hard­vér ako Moto Z až na pár roz­die­lov. Namiesto skla Gorilla Glass je disp­lej chrá­nený neroz­bit­ným sklom, ktoré Moto­rola pred­sta­vila pred rokom, baté­ria v zaria­dení má až 3 500 mAh a spo­loč­nosť tvrdí, že iba po 15 minú­tach nabí­ja­nia poskytne dosta­tok ener­gie na 15 hodín výdrže. Moto Z Force má aj lepší foto­apa­rát s 21MP a je o 2 mm hrubší smart­fón ako Moto Z, ktorý je podľa tvr­de­nia Lenova so svo­jou hrúb­kou 5,2 mm naj­ten­šia vlaj­ková loď na svete.

Smart­fón Moto Z má pre­dá­vať po celom svete, ale Moto Z Force bude dostupný iba u ame­ric­kého ope­rá­tora Veri­zon. Ceny zaria­dení ešte nie sú známe.

Zdroj: TheVerge.com, The­next­web, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: TheVerge.com

Pridať komentár (0)