Boj medzi Rhap­sody a Spo­tify sa vyos­truje

Luky Gašparík / 23. marec 2014 / Tools a produktivita

Hudobné stre­a­min­gové služby Spo­tify a Rhap­sody vstu­pujú do ostrého boja o zákaz­níka. Spo­loč­nosť Rhap­sody pre­stala pou­ží­vať hudobnú plat­formu Echo Nest, ako ohlá­sila dnes na tla­čovke. Čo je vo veci, sa dozviete priamo v článku.

Echo Nest je plat­forma posky­tu­júca deve­lo­pe­rom hudob­ných appiek prí­stup k veľ­kému množ­stvu dát. Na základe týchto dát vedia služby ako Spo­tify a Rhap­sody odpo­rú­čať svo­jím uží­va­te­ľom pes­ničky, albumy, rádi­ové sta­nice a pod.. Túto plat­formu done­dávna pou­ží­vali obi­dve hudobné služby. 

Začiat­kom minu­lého mesiaca sa však Spo­tify roz­ho­dol uro­bit stra­te­gickú akvi­zí­ciu — kúpiť Echo Nest. Výhoda je v tom, že Spo­tify nebude musieť vyví­jať vlastnú plat­formu, ale iba priamo adap­tuje tú z Echo Nestu na svoje potreby. Pre Rhap­sody to, samoz­rejme, pred­sta­vuje veľký škrt cez roz­po­čet. Prečo by totiž mali zdie­lať svoje dáta práve so svo­jím naj­väč­ším kon­ku­ren­tom? “Sme už naozaj veľmi dlho fanú­šikmi Echo Nestu a je pre nás cťou, že sa ich talen­to­vaný tím pri­po­jil k Spo­tify” pove­dal Daniel Ek, zakla­da­teľ a CEO Spo­tify.

Cel­kom jasne vyjad­ril postoj Rhap­sody pro­duk­tový mana­žér Paul Sprin­ger: “Echo Nest bol pre nás dob­rým par­tne­rom, ale nikdy sme neboli naozaj spo­kojní s odpo­rú­ča­niami od tre­tích strán”. Tento postoj by som osobne bral menej ako vyjad­re­nie nespo­koj­nosti, ako pokus a decentné odpo­je­nie sa od Echo Nestu. “Ako sve­tová dvojka v stre­a­mo­vaní hudby sme sa roz­hodli, že teraz nadi­šiel správny čas na inves­to­va­nie do per­so­na­li­zo­va­ného sys­tému, v rámci kto­rého budeme čer­pať z našich 13-roč­ných sku­se­nos­tiach,” dodal Sprin­ger.

Rhapsody

Rhap­sody je záro­veň vlast­ní­kom Naps­teru, ktorý je prie­kop­ní­kom v zdie­ľaní hudby. Ten pre­stane tiež využí­vať služby Echo Nestu. Podľa Sin­gera si ale uží­va­teľ nevšimne žiadnu zmenu alebo obme­dze­nia.

Po odkú­pení Spo­tify-om sa okrem Naps­ter a Rhap­sody chys­tajú aj ďal­šie spo­loč­nosti ukon­čiť spo­lu­prácu s Echo Nestom. Rdio bol prvý, kto ohlá­sil odchod. Dá sa oča­ká­vať, že budú nasle­do­vať aj ďal­šie kon­ku­renčné firmy. Otázne je, akú inú plat­formu pou­žijú, nakoľko nie je veľmi z čoho vybe­rať.

Zdroj: Spotify.com, echonest.com, venturebeat.com

Pridať komentár (0)