Na minis­ter­stve si pre­čí­tali môj blog a stalo sa toto!

jonatanus / 10. august 2014 / Tools a produktivita

Tak snáď to nebude až také hrozné. Stre­tol som sa s 2 ľuďmi, čo majú na sta­rosti star­tu­povú agendu na minis­ter­stve finan­cií — nor­málni mladí ľudia, plní ide­álov a nad­še­nia (sú tam ešte krátko, časom ich to asi prejde) a cel­kom si aj dali niečo pove­dať… V skratke zatiaľ zhruba pred­bežne takto:

 • štátny inku­bá­tor asi nebude — hurá.
 • star­tu­pové granty hádam tiež nie. Že nemajú roz­dá­vať ďal­šie peniaze star­tu­pom som tam pove­dal asi 5 milión krát.
 • bavili sme sa o mat­fyze a spol. (napr. aj SAV), že to je hlavné miesto, kde oni ako štát môžu pri­tla­čiť a dosiah­nuť nejakú zmenu, na roz­diel od inves­to­rov, inku­bá­to­rov atď. Tam treba pre­tlá­čať pod­ni­ka­nie a spo­lu­prácu s fir­mami.
 • star­tu­pové licen­cie — má sa určo­vať, čo je star­tup a čo nie a ten, kto dostane star­tu­povú licen­ciu, bude mat nejaké výhody. Toto je podľa mňa blbosť, ale to asi zru­šiť nepôjde. Hrozne sa teším na defi­ní­ciu star­tupu a kto/ako bude posu­dzo­vať všetky tie žia­dosti, či zelo­voc, čo má stránku a pre­dáva kale­ráby do Maďar­ska, je alebo nie je glo­bálny tech­no­lo­gický star­tup.
 • má sa pod­po­ro­vať men­to­ring štý­lom, že star­tup dostane vouchre, za ktoré ho môže nie­kto men­to­ro­vať a ten to bude mať od štátu pre­pla­tené. To tiež neviem, lebo koho chcem men­to­ro­vať, toho men­to­ru­jem (zadarmo) a koho nech­cem men­to­ro­vať, tam ma ťažko donúti nie­kto cez peniaze. Aby sme tu nemali zrazu milión star­tu­po­vých maj­strov men­to­ro­va­cích, aj keď zas to nech­cem cele hej­to­vať.
 • jeden z hlav­ných prob­lé­mov — ľudia ute­kajú preč a zahra­ničné star­tupy nemajú abso­lútne žia­den dôvoď sem prísť. Veľmi ťažko rie­ši­teľný prob­lém a star­tup chile asi nie je úplné geniálny nápad.
 • a dokola som tam proste mlel, že nech­cem od nich žiadne peniaze a že nech si uve­do­mia, že môžu pokri­viť trh, čo nako­niec odradí tých “nor­mál­nych” inves­to­rov, inku­bá­tory, atď. (napr. credo tu má teraz kopec kon­ku­ren­cie v štát­nych a Eu penia­zoch, neču­do­val by som sa, keby sa na Slo­ven­sko úplne vypr­dli).
 • cel­kovo to nech­cem ale až tak hej­to­vat, asi nič zázračné sa vymys­lieť nepo­darí, sta­čilo by ale, keď to nebude úplne strašné, čo snáď nebude.
 • stret­nu­tie vyba­vil Vlado Vaco (dik) a najprv som ani netu­šil, že ten môj blog­post čítali a ku koncu som aj dúfal, že ho čítať nikdy nebudú :). Ale pri­znali, že sa ku ním dostal, takže to je možno aspoň aké-také ponau­če­nie — treba silno kri­čať, možno si to aj nie­kto všimne.
 • teraz sa idú robiť pra­covné sku­piny, čo budú rie­šiť tieto témy, sľú­bil som, že skú­sim doniesť zopár ľudí k veci (ďal­ších inves­to­rov (so súkrom­nými peniazmi), neja­kých star­tu­pis­tov, atď.)
 • je abso­lútne zabez­pe­čené, že nemôžu spra­viť nič zlé — pove­dal som, že potom o tom napí­šem na blogu a to je… to je hor­šie jak keby ich rovno zavreli do basy!

Zdroj: jona­ta­nus

Pridať komentár (0)