Nadu­paný star­tu­pový event AMCHAM v Bra­ti­slave: Tešiť sa môžeš na tie naj­väč­šie mená!

Sebastian Mach / 22. januára 2016 / Tools a produktivita

25.1. sa pri­pra­vuje event, ktorý bude o zdie­ľaní prí­be­hov z biz­nisu. Zdie­ľa­nie prí­be­hov je predsa naj­lep­šou ces­tou pre star­tupy a kor­po­rá­cie na náj­de­nie si spo­loč­nej témy na kon­ver­zá­ciu. Presne taký je názov eventu: The Con­ver­sa­tion.

Príď na event zdie­ľať svoju biz­nis story, zís­kaj poznatky od kole­gov, CEOs a pod­ni­ka­te­ľov z pop­red­ných sve­to­vých kor­po­rá­cii, uč sa o a od spo­loč­ností, ktoré boli kedysi úspeš­nými star­tupmi, ale tiež aj od dneš­ných star­tu­pov, ktoré vyhrali mnohé súťaže a pre­šli si inku­bač­nými prog­ra­mami.

Ldy6.ip2015_jpg_470x522

Pri­poj sa k inšpi­ru­jú­cim spe­ak­rom, ktorí budú zdie­ľať svoje zážitky a budú sa veno­vať týmto oblas­tiam.

  • Ako si zís­kať star­tupy?
  • Ako by si mohol otvo­riť dvere svetu Star­tu­pov? – V akých oblas­tiach spo­lu­pra­cu­jete
  • Aké špe­ci­fické glo­bálne prog­ramy pre star­tupy máme? – Ponau­če­nie

Pred­sta­via sa spe­akri ako Ken­neth Ryan (Mana­ging Par­tner, KPMG), Sta­ni­slav Mol­nár (Coun­try Direc­tor, Oracle Slo­va­kia), Šimon ŠICKO (CEO and Foun­der, Pixel Fede­ra­tion), Stu­art Ash­ford (Gene­ral Mana­ger, Piano), Peter GAŽÍK (CEO, O2), Ivan ŠTE­FUNKO (Mana­ging Par­tner, Neulogy Ven­tu­res) ale aj Simon Scha­e­fer (Foun­der and CEO, Fac­tory Ber­lin).

Simon Scha­e­fer je zakla­da­teľ Fac­tory, 16 000 m2 cowor­kin­go­vého pries­toru v Ber­líne, ktorý slúži na pod­poru pod­ni­ka­nia. Fac­tory je pre­slá­vená star­tupmi ako SoundC­loud, UBER, Twit­ter, Zen­desk, 6Wun­der­kin­der.

dkhwmg8nqd5n593d

Simon pri­ne­sie svoje skú­se­nosti a poroz­práva nie­len o nemec­kých Star­tu­poch ale aj kor­po­rá­ciach, tiež sa zúčastní pane­lo­vej dis­ku­sie: Štruk­tú­ro­vané prog­ramy / Kor­po­rátne finan­co­va­nie a inku­bá­cia.

Všetko z toho – networ­king, men­to­ring, výmena nápa­dov, spo­lu­práca – to všetko sa deje, keď rov­nako zmýš­ľa­júci ľudia pra­cujú na tom istom mieste“ – Simon Scha­e­fer a jeho vyjad­re­nie o Fac­tory pre Ven­ture Vil­lage

Chceš si vypo­čuť a stret­núť Simona alebo ďal­ších skve­lých spe­ak­rov. Viac infor­má­cii a pri­hlášku náj­deš tu.

Pridať komentár (0)