Nadu­pa­ný star­tu­po­vý event AMCHAM v Bra­ti­sla­ve: Tešiť sa môžeš na tie naj­väč­šie mená!

Sebastian Mach / 22. januára 2016 / Lifehacking

25.1. sa pri­pra­vu­je event, kto­rý bude o zdie­ľa­ní prí­be­hov z biz­ni­su. Zdie­ľa­nie prí­be­hov je pred­sa naj­lep­šou ces­tou pre star­tu­py a kor­po­rá­cie na náj­de­nie si spo­loč­nej témy na kon­ver­zá­ciu. Pres­ne taký je názov even­tu: The Con­ver­sa­ti­on.

Príď na event zdie­ľať svo­ju biz­nis sto­ry, zís­kaj poznat­ky od kole­gov, CEOs a pod­ni­ka­te­ľov z pop­red­ných sve­to­vých kor­po­rá­cii, uč sa o a od spo­loč­nos­tí, kto­ré boli kedy­si úspeš­ný­mi star­tup­mi, ale tiež aj od dneš­ných star­tu­pov, kto­ré vyhra­li mno­hé súťa­že a pre­šli si inku­bač­ný­mi prog­ra­ma­mi.

Ldy6.ip2015_jpg_470x522

Pri­poj sa k inšpi­ru­jú­cim spe­ak­rom, kto­rí budú zdie­ľať svo­je zážit­ky a budú sa veno­vať tým­to oblas­tiam.

  • Ako si zís­kať star­tu­py?
  • Ako by si mohol otvo­riť dve­re sve­tu Star­tu­pov? – V akých oblas­tiach spo­lu­pra­cu­je­te
  • Aké špe­ci­fic­ké glo­bál­ne prog­ra­my pre star­tu­py máme? – Ponau­če­nie

Pred­sta­via sa spe­ak­ri ako Ken­neth Ryan (Mana­ging Par­tner, KPMG), Sta­ni­slav Mol­nár (Coun­try Direc­tor, Orac­le Slo­va­kia), Šimon ŠIC­KO (CEO and Foun­der, Pixel Fede­ra­ti­on), Stu­art Ash­ford (Gene­ral Mana­ger, Pia­no), Peter GAŽÍK (CEO, O2), Ivan ŠTE­FUN­KO (Mana­ging Par­tner, Neulo­gy Ven­tu­res) ale aj Simon Scha­e­fer (Foun­der and CEO, Fac­to­ry Ber­lin).

Simon Scha­e­fer je zakla­da­teľ Fac­to­ry, 16 000 m2 cowor­kin­go­vé­ho pries­to­ru v Ber­lí­ne, kto­rý slú­ži na pod­po­ru pod­ni­ka­nia. Fac­to­ry je pre­slá­ve­ná star­tup­mi ako SoundC­loud, UBER, Twit­ter, Zen­desk, 6Wun­der­kin­der.

dkhwmg8nqd5n593d

Simon pri­ne­sie svo­je skú­se­nos­ti a poroz­prá­va nie­len o nemec­kých Star­tu­poch ale aj kor­po­rá­ciach, tiež sa zúčast­ní pane­lo­vej dis­ku­sie: Štruk­tú­ro­va­né prog­ra­my / Kor­po­rát­ne finan­co­va­nie a inku­bá­cia.

Všet­ko z toho – networ­king, men­to­ring, výme­na nápa­dov, spo­lu­prá­ca – to všet­ko sa deje, keď rov­na­ko zmýš­ľa­jú­ci ľudia pra­cu­jú na tom istom mies­te“ – Simon Scha­e­fer a jeho vyjad­re­nie o Fac­to­ry pre Ven­tu­re Vil­la­ge

Chceš si vypo­čuť a stret­núť Simo­na ale­bo ďal­ších skve­lých spe­ak­rov. Viac infor­má­cii a pri­hláš­ku náj­deš tu.

Pridať komentár (0)