Najk­raj­šie mestá a obce má východ Slo­ven­ska

Marianna Mikešová / 7. november 2016 / Zo Slovenska

Súťaž o najk­raj­šie mesto a obec Slo­ven­ska 2016, ktorú orga­ni­zuje por­tál Slo­vak­re­gion, konečne pozná víťa­zov. Pozri si reb­rí­ček našich TOP miest. 

Vyzerá to tak, že za tými najk­raj­šími sa treba vydať na východ. Verej­nosť totiž v ankete roz­hodla, že najk­raj­ším mes­tom na Slo­ven­sku je Spiš­ská Nová Ves a najk­raj­šou obcou rov­nako spiš­ské Smi­žany. Ľudia hla­so­vali od začiatku apríla do konca októbra.

Spiš­ská Nová Ves

55385469Foto: mapio.net

V kate­gó­rii najk­raj­šie mesto zís­kala Spiš­ská Nová Ves, kto­rej vlani pat­rilo druhé miesto, 31 566 hla­sov. V ankete sa pri­tom na pop­red­ných prieč­kach umiest­ňuje už nie­koľko rokov. Mesto je známe boha­tou his­tó­riou, množ­stvom kul­túr­nych a his­to­ric­kých pamia­tok, medzi kto­rými je aj takz­va­ných 7 divov mesta. Prí­rod­ným kle­no­tom je Národný park Slo­ven­ský raj v tes­nej blíz­kosti mesta.

Spiš­ský hrad

47120613Foto: e-slovensko.cz

Druhá priečka tento rok pat­rila rov­nako spiš­skému mestu Levoča s 24 654 hlasmi, ktoré pre­slá­vila najmä osob­nosť Maj­stra Pavla z Levoče a pút­nická tra­dí­cia. Tro­j­icu uzat­vára his­to­rický Bar­de­jov s 24 051 hlasmi, pat­riaci do sve­to­vého dedič­stva UNESCO.

Bar­de­jov

leutschau_-_rathaus_und_dom

Foto: mapio.net

Najk­raj­šiu slo­ven­skú obec Smi­žany náj­deš tak­tiež na Spiši, v ankete zís­kala 20 541 hla­sov. Druhé a tre­tie miesto patrí dedin­kám v okrese Luče­nec — obci Halič s 20 381 hlasmi a Divín s 15 845 hlasmi.

Divín

panorama-od-organuFoto: divin.sk

Slo­vak­re­gion vyhlá­sil tiež výsledky naj­lep­ších pri­má­to­rov a sta­ros­tov. Čestné prvé miesto si odniesli pri­má­tor mesta Lip­tov­ský Hrá­dok Bra­ni­slav Tré­ger a sta­rosta obce Spiš­ský Hrhov Vla­di­mír Ledecký.

Halič

halic09Foto: obnova.sk

Cie­ľom súťaže bolo pod­po­riť naj­lep­šie slo­ven­ské mestá, moti­vo­vať ich k roz­voju a pros­pe­rite a oce­niť prácu ich sta­ros­tov a pri­má­to­rov. Sláv­nostné odo­vzda­nie cien bude v janu­ári v Bra­ti­slave.

Zdroj článku: slovakregion.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mapio.net/e-slovensko.cz

Pridať komentár (0)