Naj­lepší bar­man sveta je Slo­vák

Alexandra Dulaková / 22. septembra 2015 / Tools a produktivita

Keď sa za hra­ni­cami nájde Slo­vák, ktorý našu kra­jinu pozi­tívne repre­zen­tuje, je to vždy dôvod na radosť. Medzi takýchto ľudí patrí aj Erik Lorincz, ktorý prvo­triedne drinky už nejaký čas mieša na mies­tach, kde mie­šané drinky vynašli, a mieša ich naprí­klad aj pre samot­ného Bonda. Jamesa Bonda. 

Už na stred­nej si jed­ného dňa Erik Lorincz pove­dal, že sa chce stať bar­ma­nom. Jeho pred­sav­za­tie sa doma stretlo so skep­tic­kou reak­ciou — mama ho varo­vala, že na Slo­ven­sku ešte žiadna sve­to­borná kok­tej­lová scéna neexis­tuje. Otec mu však pora­dil, nech nasle­duje svoje sny a tak bolo roz­hod­nuté. Erik sa vydal do zahra­ni­čia. 

Spo­čiatku to bola neďa­leká Praha, kde sa naj­skôr ako divák zúčast­nil na súťaži bar­ma­nov a neskôr sa zapí­sal do mesač­ného bar­man­ského kurzu. Popri tom začal ako bar­man aj pra­co­vať naj­skôr v Prahe a potom aj v Bra­ti­slave ako barový mana­žér. Lenže ako pred­po­veda jeho mama, naša scéna sa ešte len roz­bie­hala a nedalo sa v nej napre­do­vať tak ako v zahra­ničí. Takže si Erik zba­lil kufre a roz­ho­dol sa ísť do Anglicka. 

Naj­skôr sa chcel naučiť po anglicky, čo je pri hľa­daní práce samoz­rej­mou požia­dav­kou. Aby zaro­bil, zbie­ral a čis­til poháre a vysy­pá­val popol­níky v baroch a klu­boch. Keď sa naučil po anglicky, zamest­nal sa už s istými skú­se­nos­ťami v japon­skom bare. Dokonca ho japon­ský štýl mie­ša­nia drin­kov fas­ci­no­val natoľko, že sa vybral do Japon­ska učiť od sve­to­zná­meho bar­mana, Kazua Uyeda. Po návrate pokra­čo­val vo via­ce­rých zná­mych hote­lo­vých baroch, no naj­väč­šiu slávu a renomé mu pri­niesli výhry na sve­to­zná­mych súťa­žiach. Na celo­sve­to­vej súťaži Dia­geo World Class si v roku 2010 medzi tisíc­kami súťa­žia­cich vyslú­žil titul “World Class Cham­pion” o rok neskôr vyhral aj súťaž Bar­ten­der of the Year. 

Dôsledky podob­ných úspe­chov boli ohro­mu­júce. Jed­ného dňa Eri­kovi zavo­lal šéf s tým, že má oňho záu­jem sve­to­známy hotel Savoy v Lon­dýne. Nie­lenže nemu­sel súpe­riť s tisíc­kami ostat­ných záu­jem­cov, on o prácu nemu­sel ani požia­dať — jed­no­du­cho prišla ponuka sama. Pri­tom Savoy hotel je známy ako miesto, kde v dvad­sia­tych rokoch Ame­ri­čan Harry Crad­dock vyvi­nul moderný kok­tejl. Jeho dielo, The Savoy Coc­ktail Book, je dnes bar­man­skou Bib­liou. Erik k svo­jim úspe­chom pri­stu­puje skromne: “Na tomto mieste pôso­bili sve­tové legendy bar­man­skej scény za ten čas sa stalo iko­nic­kým. Je mojou úlo­hou túto povesť ďalej roz­ví­jať, aby bol Ame­ri­can Bar v hoteli Savoy stále známy ako miesto, kde si ľudia môžu prísť vychut­nať skvelé drinky.” Zatiaľ sa mu veľmi darí. 

Na svoj Whi­te­list lon­dýn­skych barov ho zara­dil aj Jamie Oli­ver…

…a nedávno vo svo­jom bare vítal aj Juraja Vacu­líka a Šte­fana Kle­ina, ktorí stoja za Aero­mo­bi­lom

Ame­rický bar zno­vu­ot­vo­rili v roku 2010 a pre túto prí­le­ži­tosť vyvi­nul Erik vlastný drink — The Res­to­ra­tion. Na dia­man­tové jubi­leum hote­lo­vého baru mal Erik za úlohu ponúk­nuť hos­ťom jedi­nečný záži­tok, a tak svo­jím zná­mym drin­kom napl­nil celú hote­lovú fon­tánu. “Príp­rava kok­tejlu a fon­tány mi trvala celý deň a noc. Vo fon­táne bolo 360 lit­rov nápoja a hos­tia si k nej jed­no­du­cho mohli prísť s pohá­rom a sami si nabrať.” 

Okrem bež­ných pra­cov­ných zážit­kov, čiže mie­ša­nie drin­kov pre sve­to­zná­mych hote­lo­vých hostí, má Erik v rukáve aj jeden výni­močný. Zúčast­nil sa na pro­duk­cii posled­nej bon­dovky Sky­fall, kde her­cov v čín­skom bare učil ako správne namie­šať legen­dárne bon­dov­ské mar­tini. To, čo si Daniel Craig neskôr vychut­nal na plátne, teda pochá­dzalo práve z dielne nášho úspeš­ného rodáka. Ten aj dnes pre­tr­váva v Lon­dýne, kde pra­cuje ako hlavný bar­man ame­ric­kého baru hotela Savoy a kde záro­veň žije so svo­jou bra­zíl­skou man­žel­kou.

Keby si sa od Erika chcel niečo naučiť aj ty, môžeš tak spra­viť hneď teraz. 

Pridať komentár (0)