Naj­lep­šie noci sú tie, kto­ré si nena­plá­nu­je­te

Ľudovít Nastišin / 12. októbra 2016 / Business

Tie naj­lep­šie zážit­ky si môže­te užiť len vte­dy, keď na chví­ľu pre­sta­ne­te plá­no­vať, začne­te si vychut­ná­vať moment, počú­vať svo­ju intu­íciu a nechá­te sa uná­šať oka­mi­hom. Len tak sa môže­te dostať na mies­ta, kto­ré ste dosiaľ nepoz­na­li a okú­siť nie­čo špe­ciál­ne. Naprí­klad novú limi­to­va­nú edí­ciu ABSO­LUT FACET.

facet-pack-shot-no-shadow_rgb_bottle_white_700ml-tif_large

foto: absolut.com

Neplá­no­va­né situ­ácie nás čas­to pod­nie­tia pozrieť sa na veci z iné­ho uhla. Len tak môže­me vidieť všet­ky odtie­ne a odles­ky toho, čo čaká na svo­je obja­ve­nie. Tým je inšpi­ro­va­ná aj limi­to­va­ná edí­cia ABSO­LUT FACET, kto­rá spá­ja nevšed­ne zau­jí­ma­vý dizajn so zná­mou chu­ťou obľú­be­nej vod­ky ABSO­LUT.


Abso­lút­ne ori­gi­nál­ny dizajn

Uni­kát­na fľa­ša ABSO­LUT FACET je vyro­be­ná z fúka­né­ho skla a jej povrch tvo­rí množ­stvo malých zošik­me­ných plôch. Jedi­neč­ná far­ba polo­prie­hľad­nej fľa­še je výsled­kom kobal­to­vo zafar­be­né­ho skla, kto­ré si nevy­ža­du­je žiad­ne ďal­šie deko­rá­cie. Je špe­ciál­ne vyro­be­ná a pre­to odrá­ža svet­lo nie­len vďa­ka zošik­me­ným plo­chám na jej povr­chu, ale aj cez celú fľa­šu napl­ne­nú obľú­be­nou čis­tou vod­kou ABSO­LUT.

screen-shot-2016-10-12-at-14-40-55

foto: absolut.com

Asy­met­ric­ká fľa­ša ABSO­LUT FACET so sko­se­ný­mi hra­na­mi pri­po­mí­na dra­ko­ham — keď na ňu zasvie­ti svet­lo, jeho odles­ky hra­jú na všet­ky stra­ny. Dizajn fľa­še sym­bo­li­zu­je neko­neč­no mož­nos­tí, kto­ré môže člo­vek počas noci či jed­né­ho veče­ra zažiť a kto­ré si naj­lep­šie vychut­ná vo chví­ľach, kedy si neplá­nu­je, na aké mies­to ho noc zave­die – tak, ako odles­ky svet­la na fľa­ši ABSO­LUT FACET. Tie abso­lút­ne naj­lep­šie veci sa skrát­ka dejú neplá­no­va­ne.

Abso­lút­ne jedi­neč­né zážit­ky

ABSO­LUT FACET je tu pre všet­kých, kto­rí sa nebo­ja vyskú­šať veci, kto­ré sa im sčis­ta-jas­na ponú­ka­jú. Ak stá­le nav­šte­vu­je­te rov­na­ké mies­ta s rov­na­ký­mi ľuď­mi a vychut­ná­va­te si pri­tom stá­le to isté, mož­no je nača­se to zme­niť. Naj­lep­šie oka­mi­hy svoj­ho živo­ta si nena­plá­nu­je­te, no o to viac si ich uži­je­te. Tak, ako abso­lút­ne jedi­neč­né #abso­lut­nights, kto­ré pri­ná­ša­jú množ­stvo neza­bud­nu­teľ­ných neplá­no­va­ných zážit­kov.

ABSO­LUT FACET nasle­du­je tra­dí­ciu úspeš­ných limi­to­va­ných edí­cií – ABSO­LUT War­hol či ABSO­LUT Elect­rik. Pre fanú­ši­kov vod­ky ABSO­LUT je na celom sve­te pri­pra­ve­ných 2,5 mili­ó­na fliaš tej­to uni­kát­nej limi­to­va­nej edí­cie, kto­ré si môže­te vychut­nať čis­té ale­bo v špe­ciál­nych drin­koch. Pre­staň­te plá­no­vať, nechaj­te sa viesť svo­jou intu­íci­ou a sle­duj­te FB kon­to ABSO­LUT.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: absolut.com

Pridať komentár (0)