Naj­lep­šie noci sú tie, ktoré si nena­plá­nu­jete

Ľudovít Nastišin / 12. októbra 2016 / Business

Tie naj­lep­šie zážitky si môžete užiť len vtedy, keď na chvíľu pre­sta­nete plá­no­vať, začnete si vychut­ná­vať moment, počú­vať svoju intu­íciu a necháte sa uná­šať oka­mi­hom. Len tak sa môžete dostať na miesta, ktoré ste dosiaľ nepoz­nali a okú­siť niečo špe­ciálne. Naprí­klad novú limi­to­vanú edí­ciu ABSO­LUT FACET.

facet-pack-shot-no-shadow_rgb_bottle_white_700ml-tif_large

foto: absolut.com

Neplá­no­vané situ­ácie nás často pod­nie­tia pozrieť sa na veci z iného uhla. Len tak môžeme vidieť všetky odtiene a odlesky toho, čo čaká na svoje obja­ve­nie. Tým je inšpi­ro­vaná aj limi­to­vaná edí­cia ABSO­LUT FACET, ktorá spája nevšedne zau­jí­mavý dizajn so zná­mou chu­ťou obľú­be­nej vodky ABSO­LUT.


Abso­lútne ori­gi­nálny dizajn

Uni­kátna fľaša ABSO­LUT FACET je vyro­bená z fúka­ného skla a jej povrch tvorí množ­stvo malých zošik­me­ných plôch. Jedi­nečná farba polo­prie­hľad­nej fľaše je výsled­kom kobal­tovo zafar­be­ného skla, ktoré si nevy­ža­duje žiadne ďal­šie deko­rá­cie. Je špe­ciálne vyro­bená a preto odráža svetlo nie­len vďaka zošik­me­ným plo­chám na jej povr­chu, ale aj cez celú fľašu napl­nenú obľú­be­nou čis­tou vod­kou ABSO­LUT.

screen-shot-2016-10-12-at-14-40-55

foto: absolut.com

Asy­met­rická fľaša ABSO­LUT FACET so sko­se­nými hra­nami pri­po­mína dra­ko­ham — keď na ňu zasvieti svetlo, jeho odlesky hrajú na všetky strany. Dizajn fľaše sym­bo­li­zuje neko­nečno mož­ností, ktoré môže člo­vek počas noci či jed­ného večera zažiť a ktoré si naj­lep­šie vychutná vo chví­ľach, kedy si neplá­nuje, na aké miesto ho noc zave­die – tak, ako odlesky svetla na fľaši ABSO­LUT FACET. Tie abso­lútne naj­lep­šie veci sa skrátka dejú neplá­no­vane.

Abso­lútne jedi­nečné zážitky

ABSO­LUT FACET je tu pre všet­kých, ktorí sa neboja vyskú­šať veci, ktoré sa im sčista-jasna ponú­kajú. Ak stále nav­šte­vu­jete rov­naké miesta s rov­na­kými ľuďmi a vychut­ná­vate si pri­tom stále to isté, možno je načase to zme­niť. Naj­lep­šie oka­mihy svojho života si nena­plá­nu­jete, no o to viac si ich uži­jete. Tak, ako abso­lútne jedi­nečné #abso­lut­nights, ktoré pri­ná­šajú množ­stvo neza­bud­nu­teľ­ných neplá­no­va­ných zážit­kov.

ABSO­LUT FACET nasle­duje tra­dí­ciu úspeš­ných limi­to­va­ných edí­cií – ABSO­LUT War­hol či ABSO­LUT Elect­rik. Pre fanú­ši­kov vodky ABSO­LUT je na celom svete pri­pra­ve­ných 2,5 mili­óna fliaš tejto uni­kát­nej limi­to­va­nej edí­cie, ktoré si môžete vychut­nať čisté alebo v špe­ciál­nych drin­koch. Pre­staňte plá­no­vať, nechajte sa viesť svo­jou intu­íciou a sle­dujte FB konto ABSO­LUT.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: absolut.com

Pridať komentár (0)