Nájomný byt v Prahe, kto­rému rekon­štruk­cia poskytla druhú šancu

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Mga. Pavel Nový Mga. Vít Svoboda, Spolupráca: Barbara Zedková / 13. november 2016 / Zaujímavosti

Rekon­štruk­cia malo­met­ráž­neho bytu z medzi­voj­no­vého obdo­bia v praž­skej štvrti Kače­rov. Zmeny v dis­po­zí­cii pris­peli k lep­šiemu využi­tiu neveľ­kého pries­toru.

Požia­dav­kou inves­tora bolo vytvo­re­nie moder­ného a kom­fort­ného miesta pre krát­ko­dobé pre­nájmy. V byte bolo veľké množ­stvo zacho­va­lých pôvod­ných prv­kov, ako naprí­klad ter­raz­zová pod­laha vo vstup­nej hale alebo ori­gi­nálne dre­vené dvere.

foto: Peter Fabo

Pred rekon­štruk­ciou byt prí­liš útulne nepô­so­bil. Vstup­nej hale chý­balo denné svetlo. Tento pomerne veľký pries­tor nemal ďal­šie využi­tie. Kúpeľňa a toaleta, ktoré už nevy­ho­vo­vali požia­dav­kám kli­enta, boli odde­lené pro­vi­zór­nou prieč­kou. Prí­liš malá kuchyn­ská linka bola umiest­nená v obyt­nom pries­tore a pôvodná pod­laha v spálni bola zakrytá nevkus­ným lino­leom. V návrhu archi­tekti do haly pre­su­nuli dosta­točne veľkú kuchyn­skú linku v sivej farbe, ktorá nad­vä­zuje na fareb­nosť ter­razza. Hala je teraz osvet­lená pri­ro­dze­ným svet­lom pro­stred­níc­tvom svet­líka, ktorý ústi do kúpeľne.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Dispozičná schéma bytu
Dis­po­zičná schéma bytu0,5 Stu­dio

Obý­va­cia izba, do kto­rej vstu­pu­jeme z haly, v sebe spája jedá­len­skú časť a rela­xač­nou zónou. Miest­nosť ozvlášt­ňuje stena s obna­že­nou omiet­kou.

foto: Peter Fabo
foto: Peter Fabo

Spálňa s malým bal­kó­nom ostala na pôvod­nom mieste. Aj v tejto miest­nosti bola odha­lená pôvodná dre­vená pod­laha.

foto: Peter Fabo

Byt dostal súčasný výraz aj vďaka obkladu, ktorý archi­tekti pou­žili okolo kuchyn­skej linky a v kúpeľni.

foto: Peter Fabo
foto: Peter Fabo
foto: Peter Fabo
foto: Peter Fabo

Autori zhod­no­tili pôvodné prvky bytu a ich zásahy sú nein­va­zívne, zaria­de­nie je mini­málne.

foto: Peter Fabo
foto: Peter Fabo
foto: Peter Fabo
foto: Peter Fabo

Pod­klady: 0,5 Stu­dio, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)