Nemci lákajú ľudí do kos­to­lov na inter­net zdarma

Linda Cebrová / 10. júla 2016 / Tools a produktivita

Pred­sta­vi­te­lia cir­kvi vo východ­nom Nemecku idú s dobou. Naj­nov­šie chcú bez­drô­tovo pre­po­jiť duchovný svet s online pro­stre­dím.

Blíži sa totiž 500. výro­čie refor­má­cie Mar­tina Lut­hera a je čas nalá­kať do svo­jich radov nové tváre. Manaž­ment cir­kvi sa teda roz­ho­dol zau­jať ľudí z digi­tál­neho pro­stre­dia. Využili na to pro­jekt s náz­vom Gods­pot, ktorý sa u ľudí stre­tol s veľmi pozi­tív­nymi ohlasmi. V súčas­nosti je do tejto inter­ne­to­vej obrody zapo­je­ných 220 budov. Vízia pred­sta­vi­te­ľov pro­tes­tant­skej cir­kvi v čís­lach je však omnoho väč­šia. Už budúci rok v máji by malo byť pokry­tých ďal­ších 3000 pries­to­rov v Ber­líne, ale aj v Bran­den­bur­sku.

god1
Hlav­nou myš­lien­kou kon­ceptu je uká­zať, že cir­kevné stavby sú stále mies­tami pre komu­ni­ká­ciu. „Ľudia nie sú menej duchovne zalo­žení ako kedysi, ale cir­kev sa potre­buje neus­tále vyví­jať,“ uvá­dza hovorca pro­jektu Chris­toph Heil.

Pre­vádz­ko­va­teľ sľu­buje uží­va­te­ľom bez­platné a najmä bez­pečné Wi-Fi pri­po­je­nie. Zaru­čuje sa pri tom, že pri­már­nym dôvo­dom spus­te­nia tohto pro­jektu je pri­lá­kať ľudí pod stre­chy kos­to­lov. A teda dáta uží­va­te­ľov, ku kto­rým budú mať prí­stup, sú v tomto prí­pade bez­pred­metné a pre­vádz­ko­va­te­ľov vôbec nezau­jí­majú.

god2
Ako to bude fun­go­vať? Ľudia budú mať prí­stup k “Bož­skej sieti” vo vnútri, ale aj mimo kos­to­lov, naprí­klad na oko­li­tých lavič­kách. Zau­jí­mavé je, že sa tu so žiad­nou komerč­nou rekla­mou nestret­nete. Uží­va­te­lia budú naj­skôr uví­taní domov­skou strán­kou s infor­má­ciami o budove, komu­nite a tak­tiež natra­fia na mod­li­tebné mate­riály. Následne už môžu neob­me­dzene sur­fo­vať po vodách inter­netu. Ak pôjde všetko podľa plá­nov a v cir­kev­ných stav­bách vzniknú Wi-Fi zóny, tak sa cir­kev zaradí medzi jed­ných z naj­väč­ších spro­stred­ko­va­te­ľov voľne dostup­ných Wi-Fi v celom Nemecku.

2345978 06.01.2014 Мужчиа с мобильным телефоном на рождественском богослужении в соборе первоверховных апостолов Петра и Павла в Казани Максим Богодвид/РИА Новости
Jedi­ným prob­lé­mom v tejto situ­ácií by mohol byť zákon s náz­vom Störer­haf­tung. Ten prí­sne trestá ile­gálne sťa­ho­va­nie fil­mov, hudby a iného obsahu. Ak si takýto obsah stiah­neš, jeho autori majú mož­nosť si najať práv­ni­kov, za kto­rých služby hradí vlast­ník siete. Cir­kev sa však pokút neobáva, keďže zákon má byť zru­šený už túto jeseň.

Kým sa Wi-Fi v kos­to­loch môže zdať neob­vyk­lým javom, podobnú vymo­že­nosť môžu v Mos­kve využí­vať náv­štev­níci mest­ských cin­to­rí­nov. Službu spus­tili po decem­bro­vom pries­kume, v kto­rom sa res­pon­denti sťa­žo­vali na nedos­ta­točný prí­stup na inter­net v pries­to­roch cin­to­rí­nov.

zdroj:godspot.de zdroj obrázkov:nordsonne.de

Pridať komentár (0)