Neuve­ri­teľné! Známy hedžový fond spra­vu­júci 830 mili­ó­nov dolá­rov skra­cho­val.

Ľubomír Tereš / 18. januára 2015 / Tools a produktivita

Mana­žér Marko Dimit­ri­je­vic bol nútený ukon­čiť fun­go­va­nie jeho naj­väč­šieho hedžo­vého fondu Eve­rest Capital’s Glo­bal Fund, ktorý pri­šiel po minulo týž­dňo­vých kro­koch Švaj­čiar­skej národ­nej banky o tak­mer všetky svoje zdroje. Ame­rický Eve­rest Capital’s špe­cia­li­zu­júci sa na roz­ví­ja­júce trhy, spra­vuje ďal­ších 7 fon­dov v hod­note zhruba 2,2 miliardy ame­ric­kých dolá­rov.

Čo sa presne stalo?

Švaj­čiar­ska národná banka vo štvr­tok vyma­zala jej 3 ročný limit meno­vého páru EUR /CHF a tak ukon­čila menovú sta­bi­litu medzi eurom a fran­kom. Švaj­čiar­ska mena posil­nila najmä vďaka dob­rej vlád­nej poli­tike, ino­vá­ciam a pod­pore malých a stred­ných pod­ni­kov. Vláda sa týmito krokmi snaží pone­chať trhu voľnú ruku pri dik­to­vaní výmen­ného kurzu. Hod­nota eura voči franku poklesla o tak­mer 28%. Via­ceré média uvá­dzajú, že takáto prudká zmena na finanč­ných trhoch “sa vidí tak často, ako Hal­le­yho kométa“.

Zahra­ničný bro­keri, ktorí sa ešte do stredy mohli spo­lie­hať na sta­bi­litu švaj­čiar­skeho franku, prišli o mili­óny a mnoho z nich skra­cho­valo. V pia­tok vyhlá­sil ban­krot aj známy brit­ský FX bro­ker Alpari. Toto je ich ofi­cálne vyjad­re­nie:

Nedávne zmeny výmen­ného kurzu švaj­čiar­skeho franku spô­so­bené nepred­ví­da­teľ­nými krokmi Švaj­čiar­skej národ­nej banky vyús­tili do neoby­čaj­nej vola­ti­lity a extrémnho nedos­tatku lik­vi­dity. Dôsled­kom týchto zmien čelila väč­šina kli­en­tov stra­tám, ktoré pre­siahli ich vlastné ima­nie. Ak kli­ent nedo­káže pokryť stratu, pre­náša sa táto povin­nosť na nás. Tieto okol­nosti pri­nú­tili spo­loč­nosť Alpari, aby ku dňu 16/01/15 vyhlá­sila insol­ven­tnosť.”

Zdroj:businessinsider.com

Pridať komentár (0)