Nike ti pri­ná­ša samo­za­vä­zo­va­cie tenis­ky z budúc­nos­ti

Linda Cebrová / 24. septembra 2016 / Tech a inovácie

Je to tu, naj­nov­šie budeš potre­bo­vať nabí­jač­ku aj k tenis­kám.

Urči­te si dob­re pamä­táš na film Návrat do budúc­nos­ti, kde sa obja­vo­va­li vyná­le­zy, o kto­rých sme v tej dobe moh­li len sní­vať. Podob­ne ako u Ver­ne­ho a jeho kni­he Ces­ta na Mesiac, sci-fi sa stá­va bež­nou rea­li­tou. Jenou z vecí, nad kto­rou veľa mla­dých, ale aj sta­rých žas­lo, boli tenis­ky, kto­ré sa samé zavä­zo­va­li. Vo fil­me sa vte­dy tenis­ky obja­vi­li pri ces­te do budúc­nos­ti, do roku 2015. Nike sa síce o rok one­sko­ril, ale na trh ten­to rok posie­la tenis­ky s tech­no­ló­gi­ou hod­nou budúc­nos­ti.

n3
Lie­ta­jú­ce ska­te­bo­ar­dy síce na uli­ciach zatiaľ bež­ne nestret­neš, ale so samo­za­vä­zo­va­cí­mi tenis­ka­mi to už one­dl­ho môže byť inak. Model teni­siek Nike Hype­rA­dapt 1.0 fun­gu­jú na prin­cí­pe samo­do­ťa­ho­va­cích pásov po bokoch teni­siek.
Ako náh­le si tenis­ky obu­je­te, vaša päta akti­vu­je sen­zor a sys­tém potom tenis­ku auto­ma­tic­ky utiah­ne. Na bokoch môže­te nájsť dve tla­čid­lá, pomo­cou kto­rých sa dajú topán­ky ešte viac dotiah­nuť, ale­bo naopak povo­liť, a to dovte­dy pokiaľ budú topán­ky per­fekt­ne pohodl­né.“ Vysvet­ľu­je prin­cíp fun­go­va­nia teni­siek Tif­fa­ny Beers, vedú­ci ino­vá­tor z fir­my Nike.

n5
Na tej­to novin­ke pra­cu­jú vývo­já­ri z Nike už od roku 2013. Je však jas­né, že samot­ný nápad visel vo vzdu­chu už oko­lo 30 rokov, a to pre­dov­šet­kým vďa­ka fil­mu. Pás­ky, kto­ré sú umiest­ne­né v tenis­kách, a plne nahrá­dza­jú šnu­ro­va­nie, sa doťa­hu­jú pomo­cou sys­té­mu elek­tric­kých motor­če­kov. Ten­to minia­túr­ny sys­tém pohá­ňa mini baté­ria. Nike sľu­bu­je, že jed­no nabi­tie ti posta­čí na dva týžd­ne nose­nia. Výrob­ca však pre­mýš­ľa aj nad tým, že by topán­ky moh­li mať ešte dlh­šiu výdrž.

n4

Čo by to bolo za tenis­ky z budúc­nos­ti, ak by nesvie­ti­li? V podráž­ke je pre­to zabu­do­va­ný svie­tia­ci prvok, kto­rý okrem este­tic­ké­ho úče­lu slú­ži aj ako bod pre bez­drô­to­vé nabí­ja­nie. Na zadnej stra­ne teni­siek zase náj­deš LED dió­dy, kto­ré uka­zu­jú, koľ­ko je v tvo­jich naj­kách ener­gie a či potre­bu­jú dobiť.
Ten­to nový model od Nike bude však dostup­ný len pre pou­ží­va­te­ľov apli­ká­cie Nike+. Apli­ká­cie je v súčas­nos­ti zame­ra­ná na sle­do­va­nie akti­vít uží­va­te­ľov a násled­nú pomoc pri zosta­ve tré­nin­gov. Inšpi­rá­ciu z fil­mu Návrat do budúc­nos­ti pri­tom neprev­za­la len znač­ka Nike. Podob­ne „múd­re“ topán­ky pred­vie­dol aj fran­cúz­sky star­tup Digit­so­le. Topán­ky od Digit­so­le boli dokon­ca ešte o pár kro­kov vpred, keď ponúk­li okrem samo­za­vä­zo­va­cie­ho sys­té­mu aj počí­ta­nie kaló­rií a ohrie­va­nie cho­di­diel pod­ľa potre­by.

Gigant Nike by pod­ľa vlast­ných slov chcel novin­ku vypus­tiť na trh už do Via­noc toh­to roku. Ten­to model bude dostup­ný v troch fareb­ných kom­bi­ná­ciách, no o cene sa zatiaľ ešte nikto nezmie­nil. Funkč­né pro­to­ty­py si budú môcť prví nad­šen­ci vyskú­šať na Nike Inno­va­ti­on Sum­mit v New Yor­ku.

zdroj:thenextweb.com zdroj obráz­kov všetkých:sneakernews.com,gq.com

Pridať komentár (0)