Nike ti pri­náša samo­za­vä­zo­va­cie tenisky z budúc­nosti

Linda Cebrová / 24. septembra 2016 / Tech a inovácie

Je to tu, naj­nov­šie budeš potre­bo­vať nabí­jačku aj k tenis­kám.

Určite si dobre pamä­táš na film Návrat do budúc­nosti, kde sa obja­vo­vali vyná­lezy, o kto­rých sme v tej dobe mohli len sní­vať. Podobne ako u Ver­neho a jeho knihe Cesta na Mesiac, sci-fi sa stáva bež­nou rea­li­tou. Jenou z vecí, nad kto­rou veľa mla­dých, ale aj sta­rých žaslo, boli tenisky, ktoré sa samé zavä­zo­vali. Vo filme sa vtedy tenisky obja­vili pri ceste do budúc­nosti, do roku 2015. Nike sa síce o rok one­sko­ril, ale na trh tento rok posiela tenisky s tech­no­ló­giou hod­nou budúc­nosti.

n3
Lie­ta­júce ska­te­bo­ardy síce na uli­ciach zatiaľ bežne nestret­neš, ale so samo­za­vä­zo­va­cími tenis­kami to už one­dlho môže byť inak. Model teni­siek Nike Hype­rA­dapt 1.0 fun­gujú na prin­cípe samo­do­ťa­ho­va­cích pásov po bokoch teni­siek.
Ako náhle si tenisky obu­jete, vaša päta akti­vuje sen­zor a sys­tém potom tenisku auto­ma­ticky utiahne. Na bokoch môžete nájsť dve tla­čidlá, pomo­cou kto­rých sa dajú topánky ešte viac dotiah­nuť, alebo naopak povo­liť, a to dovtedy pokiaľ budú topánky per­fektne pohodlné.“ Vysvet­ľuje prin­cíp fun­go­va­nia teni­siek Tif­fany Beers, vedúci ino­vá­tor z firmy Nike.

n5
Na tejto novinke pra­cujú vývo­jári z Nike už od roku 2013. Je však jasné, že samotný nápad visel vo vzdu­chu už okolo 30 rokov, a to pre­dov­šet­kým vďaka filmu. Pásky, ktoré sú umiest­nené v tenis­kách, a plne nahrá­dzajú šnu­ro­va­nie, sa doťa­hujú pomo­cou sys­tému elek­tric­kých motor­če­kov. Tento minia­túrny sys­tém poháňa mini baté­ria. Nike sľu­buje, že jedno nabi­tie ti postačí na dva týždne nose­nia. Výrobca však pre­mýšľa aj nad tým, že by topánky mohli mať ešte dlh­šiu výdrž.

n4

Čo by to bolo za tenisky z budúc­nosti, ak by nesvie­tili? V podrážke je preto zabu­do­vaný svie­tiaci prvok, ktorý okrem este­tic­kého účelu slúži aj ako bod pre bez­drô­tové nabí­ja­nie. Na zadnej strane teni­siek zase náj­deš LED diódy, ktoré uka­zujú, koľko je v tvo­jich naj­kách ener­gie a či potre­bujú dobiť.
Tento nový model od Nike bude však dostupný len pre pou­ží­va­te­ľov apli­ká­cie Nike+. Apli­ká­cie je v súčas­nosti zame­raná na sle­do­va­nie akti­vít uží­va­te­ľov a následnú pomoc pri zostave tré­nin­gov. Inšpi­rá­ciu z filmu Návrat do budúc­nosti pri­tom neprev­zala len značka Nike. Podobne „múdre“ topánky pred­vie­dol aj fran­cúz­sky star­tup Digit­sole. Topánky od Digit­sole boli dokonca ešte o pár kro­kov vpred, keď ponúkli okrem samo­za­vä­zo­va­cieho sys­tému aj počí­ta­nie kaló­rií a ohrie­va­nie cho­di­diel podľa potreby.

Gigant Nike by podľa vlast­ných slov chcel novinku vypus­tiť na trh už do Via­noc tohto roku. Tento model bude dostupný v troch fareb­ných kom­bi­ná­ciách, no o cene sa zatiaľ ešte nikto nezmie­nil. Funkčné pro­to­typy si budú môcť prví nad­šenci vyskú­šať na Nike Inno­va­tion Sum­mit v New Yorku.

zdroj:thenextweb.com zdroj obráz­kov všetkých:sneakernews.com,gq.com

Pridať komentár (0)