Nikola Tesla pred­po­ve­dal vojen­ské drony tak­mer pred 120 rokmi

Dárius Polák / 8. októbra 2016 / Tools a produktivita

Jeden z paten­tov napo­vedá, že Tesla pred­sta­vo­val bez­pi­lotné lie­tadlá už v roku 1890.

Pri pohľade na elek­trické auto­mo­bily ktoré už nie­koľko rokov jaz­dia na ces­tách, nesú po tomto vyná­lez­covi meno a záro­veň spolu so širo­kým využi­tím bez­drô­to­vej tech­no­ló­gie sa zdá, že množ­stvo práce Nikolu Tesly sa stalo bež­nou súčas­ťou nášho kaž­do­den­ného života v 21. sto­ročí. Pokiaľ by si však chcel ďalší dôkaz jeho kon­tro­verzne geniál­nej mysle, ktorá doká­zala pred­po­ve­dať budúc­nosť, stačí sa pozrieť do 118-roč­ného patentu.

Na Twit­teri bola pred­ne­dáv­nom zve­rej­nená fotka patentu, na kto­rej je zvý­raz­nený text Teslu, ktorý popi­so­val vývoj bez­pi­lot­ných vozi­diel, ktoré by sa využí­vali na komu­ni­ká­ciu, vedecký pries­kum a vojnu. Patent, ktorý bol podaný 1. júla v roku 1898 obsa­huje detailný text a dia­gramy, ktoré naz­na­čujú stroje, ktoré sú kon­tro­lo­vané “pri­jí­ma­cím obvodom..citlivo nasta­vené pre rea­go­va­nie na rádi­ové vlny alebo impulzy odo­sie­lané z diaľ­ko­vého zaria­de­nia.”

uav

foto: twitter.com

Tesla v patente vysvet­ľuje, že tieto stroje budú uži­točné pre “komu­ni­ká­ciu s neprí­stup­nými regi­ónmi a skú­ma­ním pod­mie­nok v nepre­bá­da­ných oblastiach…[ako aj] na vedecké, inži­nier­ske alebo komerčné účely; no veľká hod­nota môjho vyná­lezu bude pochá­dzať z efektu využi­tia vo voj­no­vom umení.”

Popis tohto patentu má neuve­ri­teľnú podobu so súčas­ným širo­kým využi­tím dro­nov, ktoré sa začína pri lie­taní, pre­te­kov dro­nov, využití v rôz­nych služ­bách či už komerč­ných alebo vedec­kých a končí sa pri vojen­ských letec­kých úde­roch. To vôbec nie je zlá pred­po­veď pri pomys­lení, že v tej dobe svet ešte neza­čal ani len vyrá­bať voj­nové tanky.

extra_large-1471859709-cover-image-png

foto: iflscience.com

Prav­de­po­dobne naj­viac presne pred­po­ve­da­nou čas­ťou je zmienka o “vojne dro­noch,” ktorá sa stala tvá­rou súčas­nej moder­nej vojny. Hoci veľa ľudí kri­ti­zuje toto využi­tie bez­pi­lot­ných lie­ta­diel, Tesla ukon­čil vysvet­le­nie pou­ži­tia vojen­ských dro­nov opti­mis­ticky: “Z nevy­hnut­ného dôvodu niči­vosti, ktorú pou­ži­tie týchto stro­jov pri­ne­sie so sebou, nako­niec dôjde k udr­ža­niu per­ma­nent­ného mieru medzi národmi.” K tej časti sa zatiaľ ľud­stvo nedos­talo a budeme si musieť počkať, kým sa táto pred­po­veď Teslu splní. Snáď má pravdu.

Celý patent si môžeš pre­čí­tať tu.

tesla-et

foto: theeventchronicle.com

zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej fotky: livedronenews.com

Pridať komentár (0)