Niko­la Tes­la pred­po­ve­dal vojen­ské dro­ny tak­mer pred 120 rok­mi

Dárius Polák / 8. októbra 2016 / Lifehacking

Jeden z paten­tov napo­ve­dá, že Tes­la pred­sta­vo­val bez­pi­lot­né lie­tad­lá už v roku 1890.

Pri pohľa­de na elek­tric­ké auto­mo­bi­ly kto­ré už nie­koľ­ko rokov jaz­dia na ces­tách, nesú po tom­to vyná­lez­co­vi meno a záro­veň spo­lu so širo­kým využi­tím bez­drô­to­vej tech­no­ló­gie sa zdá, že množ­stvo prá­ce Niko­lu Tes­ly sa sta­lo bež­nou súčas­ťou náš­ho kaž­do­den­né­ho živo­ta v 21. sto­ro­čí. Pokiaľ by si však chcel ďal­ší dôkaz jeho kon­tro­verz­ne geniál­nej mys­le, kto­rá doká­za­la pred­po­ve­dať budúc­nosť, sta­čí sa pozrieť do 118-roč­né­ho paten­tu.

Na Twit­te­ri bola pred­ne­dáv­nom zve­rej­ne­ná fot­ka paten­tu, na kto­rej je zvý­raz­ne­ný text Tes­lu, kto­rý popi­so­val vývoj bez­pi­lot­ných vozi­diel, kto­ré by sa využí­va­li na komu­ni­ká­ciu, vedec­ký pries­kum a voj­nu. Patent, kto­rý bol poda­ný 1. júla v roku 1898 obsa­hu­je detail­ný text a dia­gra­my, kto­ré naz­na­ču­jú stro­je, kto­ré sú kon­tro­lo­va­né “pri­jí­ma­cím obvodom..citlivo nasta­ve­né pre rea­go­va­nie na rádi­ové vlny ale­bo impul­zy odo­sie­la­né z diaľ­ko­vé­ho zaria­de­nia.”

uav

foto: twitter.com

Tes­la v paten­te vysvet­ľu­je, že tie­to stro­je budú uži­toč­né pre “komu­ni­ká­ciu s neprí­stup­ný­mi regi­ón­mi a skú­ma­ním pod­mie­nok v nepre­bá­da­ných oblastiach…[ako aj] na vedec­ké, inži­nier­ske ale­bo komerč­né úče­ly; no veľ­ká hod­no­ta môj­ho vyná­le­zu bude pochá­dzať z efek­tu využi­tia vo voj­no­vom ume­ní.”

Popis toh­to paten­tu má neuve­ri­teľ­nú podo­bu so súčas­ným širo­kým využi­tím dro­nov, kto­ré sa začí­na pri lie­ta­ní, pre­te­kov dro­nov, využi­tí v rôz­nych služ­bách či už komerč­ných ale­bo vedec­kých a kon­čí sa pri vojen­ských letec­kých úde­roch. To vôbec nie je zlá pred­po­veď pri pomys­le­ní, že v tej dobe svet ešte neza­čal ani len vyrá­bať voj­no­vé tan­ky.

extra_large-1471859709-cover-image-png

foto: iflscience.com

Prav­de­po­dob­ne naj­viac pres­ne pred­po­ve­da­nou čas­ťou je zmien­ka o “voj­ne dro­noch,” kto­rá sa sta­la tvá­rou súčas­nej moder­nej voj­ny. Hoci veľa ľudí kri­ti­zu­je toto využi­tie bez­pi­lot­ných lie­ta­diel, Tes­la ukon­čil vysvet­le­nie pou­ži­tia vojen­ských dro­nov opti­mis­tic­ky: “Z nevy­hnut­né­ho dôvo­du niči­vos­ti, kto­rú pou­ži­tie tých­to stro­jov pri­ne­sie so sebou, nako­niec dôj­de k udr­ža­niu per­ma­nent­né­ho mie­ru medzi národ­mi.” K tej čas­ti sa zatiaľ ľud­stvo nedos­ta­lo a bude­me si musieť počkať, kým sa táto pred­po­veď Tes­lu spl­ní. Snáď má prav­du.

Celý patent si môžeš pre­čí­tať tu.

tesla-et

foto: theeventchronicle.com

zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej fot­ky: livedronenews.com

Pridať komentár (0)