Níz­ko­ener­ge­tic­ký dom, pri kto­rom bol dôraz kla­de­ný na prí­rod­né mate­riá­ly, sa nachá­dza v blíz­skos­ti lesa

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch. Ľubomír Peráček Ing. arch. Ľubomír Peráček, st. Ing. arch. Juraj Molnár / 16. júna 2017 / Architektúra

zdroj: Ľubomír Peráček, ml.

Výcho­dis­kom kon­cep­tu domu bolo pro­stre­die chrá­ne­né­ho luž­né­ho lesa, kto­rý vizu­ál­ne zasa­hu­je až na sta­veb­nú par­ce­lu. Ďal­ším dôle­ži­tým vstu­pom bol fakt, že dom je súčas­ťou väč­šie­ho pro­jek­tu, kon­krét­ne 6 rodin­ných domov v uzav­re­tom are­áli, kto­rý vzni­kal naraz v našom ate­li­é­ri.

Jed­not­ná filo­zo­fia spo­loč­né­ho pro­jek­tu od začiat­ku urči­la, že stav­by budú rea­li­zo­va­né z CLT pane­lov. Mik­rour­ba­niz­mus ustú­pil stro­mom, čím vznik­la nezvy­čaj­ná par­ce­lá­cia s kľu­ka­tou ces­tou upro­stred. Základ­ným kva­li­ta­tív­nym kri­té­ri­om návrhu bolo vytvo­riť prie­stran­ný dom, kto­rý má klásť dôraz na kva­lit­né prí­rod­né mate­riá­ly, spra­co­va­nie, trvác­nosť, ener­ge­tic­kú úspor­nosť a uží­va­teľ­ský kom­fort.

Foto: Ľubo­mír Perá­ček, ml

Situácia
Situ­áciaAutor: ate­li­ér MOL­NÁR-PERÁ­ČEK
Foto: Ľubo­mír Perá­ček, ml.

Mate­riá­lo­vá báza domu ako aj vizu­ál­ny pre­jav stav­by mal komu­ni­ko­vať s prí­rod­ným oko­lím luž­né­ho lesa, čo sa odzr­kad­li­lo v pou­ži­tí obkla­du z čer­ve­né­ho smre­ku a vo zvo­le­nom kon­štrukč­nom prí­stu­pe. Ten je cha­rak­te­ris­tic­ký svo­jim jed­not­ným ruko­pi­som od pri­már­nej nos­nej kon­štruk­cie, kto­rá je zle­pe­né­ho masív­ne­ho dre­va, cez sekun­dár­ne kon­štruk­cie roš­tov odvet­ra­ných fasád a striech, kde sa zno­va pou­ži­lo dre­vo (nie napr. hli­ní­ko­vé roš­ty), až pod fasád­ne obkla­dy, kde sa pou­ži­la kom­plex­ne na celom dome odvet­ra­ná fasá­da s čias­toč­ne dre­ve­ným obkla­dom.

Foto: Ľubo­mír Perá­ček, ml.

Dom je rie­še­ný ako dlhý hra­nol s roz­mer­mi 29x8 m. Hmo­tu domu dotvá­ra dre­ve­ná tera­sa s pre­kry­tím orien­to­va­ná do záh­ra­dy a luž­né­ho lesa vytvá­ra­júc prí­jem­né pod­lu­bie, kto­ré odka­zu­je na pôvod­né gán­ky typic­ké aj pre rusov­skú archi­tek­tú­ru dlhých vidiec­kych viac­ge­ne­rač­ných domov. Prvé nadzem­né pod­la­žie obsa­hu­je zád­ve­rie vstup­nej čas­ti s postran­ný­mi šat­ník­mi, prá­čov­ňu s TZB miest­nos­ťou, kúpeľ­ňu so sau­nou, kto­rá je napria­mo prí­stup­ná aj z tera­sy, pra­cov­ňu a obyt­nú kuchy­ňu s obyt­nou halou. Obyt­ná kuchy­ňa bola kom­po­no­va­ná tak, aby pri vare­ní posky­to­va­la pria­my výhľad z var­né­ho ostro­va do záh­ra­dy a aby umož­ňo­va­la kom­fort­nú obslu­hu sede­nia aj na tera­se. Obyt­ná hala je akcen­to­va­ná pre­vý­še­ním a vo svo­jej vyš­šej rovi­ne je odtr­hnu­tá páso­vým oknom s výhľa­dom do korún stro­mov luž­né­ho lesa.

Hmo­ta dru­hé­ho pod­la­žia obsa­hu­je noč­nú časť, je archi­tek­to­nic­ky zjed­no­du­še­ná a abs­tra­ho­va­ná do motí­vu hori­zon­tál­ne­ho páso­vé­ho okna, kto­ré pre­sl­ňu­je tri spál­ne. Jed­no­smer­ná orien­tá­cia okna bola výsled­kom výbe­ru najat­rak­tív­nej­šie­ho výhľa­du a inso­lá­cie. Pre umoc­ne­nie záme­ru vyľah­če­nia hmo­ty je okno rie­še­né for­mou „vykon­zo­lo­va­né­ho“ širo­ké­ho para­pe­tu, kto­rý sa uplat­ňu­je v inte­ri­é­roch izieb ako výtvar­ný i funkč­ný prvok. Výraz­ná hori­zon­tá­la ati­ky nad prvým nadzem­ným pod­la­žím je pou­ži­tá pre vytvo­re­nie zvý­še­né­ho obje­mu obyt­nej haly. Výraz­ná hori­zon­tá­la atík nie je bez­ú­če­lo­vým, ale i sta­tic­ky dôle­ži­tým prv­kom, pre­ná­ša­jú­cim ver­ti­kál­ny úči­nok stro­pov a striech. Nie je teda iba výtvar­ným dotvo­re­ním hmo­ty, ale i kon­štrukč­nou nevy­hnut­nos­ťou. Výraz­né okno izieb dru­hé­ho nadzem­ne­ho pod­la­žia sa archi­tek­to­nic­ky ref­lek­tu­je v prie­bež­nom páso­vom okne zadnej čas­ti hmo­ty a posky­tu­je tak prí­jem­né difúz­ne osvet­le­nie pre ved­ľaj­šie pries­to­ry (chod­by a kúpeľ­ne) dru­hé­ho pod­la­žia zo sever­nej stra­ny.

Čis­tý archi­tek­to­nic­ký výraz domu mal ísť ruka v ruke s raci­onál­nou a na pou­ži­té roz­po­ny sub­tíl­nou dre­ve­nou kon­štruk­ci­ou. Prá­ve pou­ži­tý CLT sys­tém mal do maxi­mál­nej mie­ry efek­tív­ne využiť svo­je sta­tic­ké mož­nos­ti.

Hmo­to­vé rie­še­nie samot­né­ho domu na pozem­ku s níz­kou zasta­va­nos­ťou bolo od začiat­ku pre­dur­če­né na rela­tív­ne kom­pakt­né rie­še­nie oboch pod­la­ží súhlas­ne nad sebou. Malá zasta­va­nosť vzhľa­dom na loka­lit­ný prog­ram inves­to­ra vylu­čo­va­la mož­nosť gará­že.

Foto: Ľubo­mír Perá­ček, ml.
Foto: Ľubo­mír Perá­ček, ml.
Foto: Ľubo­mír Perá­ček, ml.
Foto: Ľubo­mír Perá­ček, ml.
Foto: Ľubo­mír Perá­ček, ml.

pod­kla­dy: até­lier ate­lier MOL­NÁR-PERÁ­ČEK

zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)