Nová éra Mic­ro­softu začala! V New Yorku otvo­ril 5 poscho­dovú Flags­hip pre­dajňu inšpi­ro­vanú App­lom

Rišo Néveri / 27. októbra 2015 / Tools a produktivita

Mic­ro­soft si na otvo­re­nie svojho nového Flags­hip obchodu na 5th Ave­nue zvo­lil rušný deň, počas kto­rého pred­sta­vil aj novú radu pro­duk­tov. Na 5tich poscho­diach rozp­re­strel pre­dajňu, ktorá doko­nale odzr­kad­ľuje víziu spo­loč­nosti, ako ju vidí CEO Satya Nadella. 

Nová pre­dajna je prvá, ktorá dostala ozna­če­nie “Flags­hip”, či vlaj­ková loď a záro­veň naj­väč­šia v his­tó­rii Mic­ro­softu. Spo­loč­nosť pre­na­jíma 5 poscho­dovú budovu, z kto­rej sú 3 určené pre zákaz­ní­kov. Prvé dve sa zame­rali na Win­dows zaria­de­nia od Mic­ro­softu a ostat­ných par­tne­rov, pri­čom nechýba ani množ­stvo Xbo­xov. Na dru­hom poschodí sa nachá­dza Answers Desk — niečo ako odpo­veď Mic­ro­softu na Genius Bar v Apple pre­daj­niach, kto­rého je pomôcť zákaz­ní­kom s ľubo­voľ­nými otáz­kami alebo prob­lé­mami. 

Neďa­leko od Answers Desk dostalo miesto kino s dvomi obrými obra­zov­kami. Tento pries­tor slúži na pred­nášky a pred­sta­ve­nia pro­duk­tov, či ško­le­nia per­so­nálu. Tre­tie poscho­die je sku­toč­ným prek­va­pe­ním pre herne nala­de­ných. Pred­vá­dza totiž množ­stvo zaria­dení od spo­loč­nosti Dell. Od novej série note­bo­okov XPS, po všetky možné Alien­ware pro­dukty. Dell konečne upus­til od zby­toč­ného soft­véru, ktoré do Win­do­wsu pri­dá­val a tak ako všetky zaria­de­nia v novej pre­dajni, aj jeho pri­chá­dzajú s čis­tou ver­ziou Win­do­wsu 10. Big Like! Nech­ce­ným prog­ra­mom snáď konečne odzvo­nilo!

Nová pre­dajňa prišla ruka v ruke s novými pro­duktmi. Včera uvie­dol Mic­ro­soft do pre­daja svoju novú radu Sur­face — Sur­face 4 a Sur­face Book — vôbec prvý note­book, ktorý spo­loč­nosť pred­sta­vila. Spre­vá­dzané boli aj pol­noč­ným začiat­kom pre­daja her­ného titulu Halo 5. Pri tejto prí­le­ži­tosti si v ochode mohli zákaz­níci zakú­piť repa­so­vaný Xbox One spolu s Kinect prí­slu­šen­stvom za zní­ženú cenu iba $200 dolá­rov! 

Na otvo­rení sa zúčast­nili šéf Sur­face odde­le­nia Panos Panay, COO Mic­ro­softu Kevin Tur­ner, mana­žér novej pre­dajne Bill Mad­den a zástupca pri­má­tora mesta New York Richard Buery. Výni­moč­ným hos­ťom bol aj his­to­ricky prvá CTO mesta — Minerva Tan­toco. Pre­dajňa má jed­no­značne nádych kul­túry Apple, čo potvr­dili aj jasa­júci zamest­nanci pri pre­stri­hnutí stuhy — niečo, čo je pre zamest­nan­cov v Apple Store nor­mál­kou, či skôr povin­nos­ťou. V pre­dajni sa však nájdu aj uni­kátne nápady naprí­klad dvoj­pos­cho­dová video­veža umiest­nená v srdci pre­dajne a mnoho ďaľ­ších video­s­tien, ktoré obo­ha­cujú záži­tok zákaz­ní­kom.

Podľa opý­ta­ných náv­štev­ní­kov je pre­dajňa tro­cha iná, ale pop­ravde to je iba väčší Mic­ro­soft obchod.

Pridať komentár (0)