Nová generácia Porsche 911 je rýchlejšia a prichádza vo veľkom štýle

Linda Cebrová / 28. novembra 2018 / Auto

  • Pors­che pred­sta­vuje v Los An­ge­les ôsmu ge­ne­rá­ciu le­gen­dár­neho mo­de­lo­vého radu 911
  • Už te­raz je zrejmé, že aj v bu­dúc­nosti bude tento kú­sok me­rad­lom ex­klu­zív­nej špor­to­vosti
  • Nové Pors­che 911 má nad­ča­sový a zá­ro­veň mo­derný di­zajn s ne­za­me­ni­teľ­nou DNA značky Pors­che
zdroj: Top Gear
  • Pors­che pred­sta­vuje v Los An­ge­les ôsmu ge­ne­rá­ciu le­gen­dár­neho mo­de­lo­vého radu 911
  • Už te­raz je zrejmé, že aj v bu­dúc­nosti bude tento kú­sok me­rad­lom ex­klu­zív­nej špor­to­vosti
  • Nové Pors­che 911 má nad­ča­sový a zá­ro­veň mo­derný di­zajn s ne­za­me­ni­teľ­nou DNA značky Pors­che

Jeho vzhľad je oveľa sval­na­tejší, za­tiaľ čo úplne no­vému in­te­ri­éru do­mi­nuje 10,9 pal­cový do­ty­kový disp­lej. Vďaka in­te­li­gent­ným ovlá­da­cím prv­kom, pod­voz­ko­vým sys­té­mom a ino­va­tív­nym asis­tenč­ným sys­té­mom sa su­ve­rénna, ne­kom­pro­misná dy­na­mika kla­sic­kého špor­to­vého vo­zidla s mo­to­rom vzadu snúbi s po­žia­dav­kami di­gi­tál­neho sveta.

Nová ge­ne­rá­cia pre­pl­ňo­va­ných šesť­val­co­vých mo­to­rov „bo­xer“ bola zdo­ko­na­lená a s 331 kW (450 k) vo ver­ziách S je ešte vý­kon­nej­šia než do­te­raz. Vy­lep­še­ným vstre­ko­va­cím pro­ce­som a novo umiest­ne­ným tur­bo­dú­chad­lom vrá­tane chla­diča stla­čo­va­ného vzdu­chu sa zvý­šila účin­nosť ce­lého po­há­ňa­cieho ústro­jen­stva. Hna­cia sila je pre­ná­šaná novo vy­vi­nu­tou osem­stup­ňo­vou dvoj­spoj­ko­vou pre­vo­dov­kou.

Me­dzi ďal­šie vý­ni­močné prvky pat­ria jazdný re­žim Pors­che Wet Mode pre ešte bez­peč­nej­šie jazdné vlast­nosti na mok­rej vo­zovke, asis­tent noč­ného vi­de­nia s ter­mo­víz­nou in­fra­čer­ve­nou ka­me­rou a roz­siahla ko­nek­ti­vita, ktorá vy­užíva ko­lek­tívnu in­te­li­gen­ciu.

Po­nuku za­vr­šujú tri ex­klu­zívne di­gi­tálne služby: ap­li­ká­cia Pors­che Road Trip pre ne­všedné ces­to­va­nie, osobný asis­tent Pors­che 360+ a we­bový kal­ku­lá­tor emi­sií Pors­che Im­pact pre ne­ut­ra­li­zá­ciu in­di­vi­du­ál­nych emi­sií CO2.

Pre­pl­ňo­vaný šesť­val­cový mo­tor „bo­xer“ po­sky­tuje te­raz v mo­de­loch 911 Car­rera S * a 911 Car­rera 4S * naj­vyšší vý­kon 331 kW (450 k). To pred­sta­vuje zvý­še­nie o 22 kW (30 k) v po­rov­naní s pred­chod­com.

Obe ver­zie mo­delu 911 zo­stá­vajú pri zrých­lení z nuly na 100 km / h pod hra­ni­cou šty­roch se­kúnd: kupé s po­ho­nom za­dných ko­lies zvládne šprint za 3,7 se­kundy, 911 Car­rera 4S s po­ho­nom všet­kých ko­lies za 3,6 se­kundy. Oba mo­dely sú tak o 0,4 se­kundy rých­lej­šie ako prí­slušné ver­zie pred­chodcu.

S ba­lí­kom Šport Chrono sa ná­skok zvýši o ďal­ších 0,2 se­kundy. Naj­vyš­šia rých­losť te­raz činí 308 km / h (911 Car­rera S), resp. 306 km / h pri va­riante s po­ho­nom všet­kých ko­lies. Po pre­počte na kom­bi­no­vaný cyk­lus EÚ je spot­reba pa­liva mo­delu 911 Car­rera S 8,9 l / 100 km, pri  911 Car­rera 4S to je 9,0 l / 100 km.

Pors­che 911 Car­rera S stojí v Ne­mecku od 120 125 eur, 911 Car­rera 4S od 127 979 EUR vrá­tane DPH a špe­ci­fické vý­bavy. Nové mo­dely možno už ob­jed­ná­vať.

zdroj:Top Gear

Pridať komentár (0)