Pán Bach: Značka, ktorá chce naučiť Slovákov upratovať bez chémie

Lenka Sidorová / 21. februára 2019 / Startupy

  • S čis­tia­cimi pros­tried­kami PÁN­BACH zo­sta­neš čistý ty aj prí­roda
  • Ako fun­guje čis­tota bez ché­mie?
  • S čis­tia­cimi pros­tried­kami PÁN­BACH zo­sta­neš čistý ty aj prí­roda
  • Ako fun­guje čis­tota bez ché­mie?

Aj Slo­váci sa čo­raz viac zau­jí­majú o našu pla­nétu. Ok­rem toho, že sa sna­žíme stra­vo­vať zdrav­šie, ob­me­dzu­jeme plasty či na­ku­pu­jeme me­nej ob­le­če­nia, chceme žiť eko­lo­gicky aj v na­šich do­mác­nos­tiach. A preto sa na pul­toch v pre­daj­niach za­číná ob­ja­vo­vať čo­raz viac pro­duk­tov, ktoré chcú byť še­tr­nej­šie k na­šej prí­rode.

Vý­raz­nou znač­kou, ktorá ne­unikla ani nášmu oku, je PÁN­BACH, za kto­rým stojí známa firma Eco­he­artIve­kol. Stojí za ňou jej za­kla­da­teľ Ro­man Ko­vács, ktorý ho­vorí, že v ich pro­duk­toch ne­náj­deme ani mo­le­kulu ché­mie. Ok­rem eko­lo­gic­kého roz­meru chcú spot­re­bi­te­ľov te­šiť aj vďaka prí­jem­ným prí­rod­ným vô­ňam svo­jich pro­duk­tov. 

Spo­loč­nosť Eco­he­art, ktorá má v port­fó­liu aj známe zubné kefky, bola za­lo­žená v roku 2013 a vznikla na ide­oló­gii jed­no­du­chosti, trans­pa­ren­tnosti a ľud­skosti. Za­čala vý­ro­bou eko­lo­gic­kých den­tál­nych po­mô­cok a úst­nych vôd. Ne­skôr pre vý­robu pro­duk­tov PÁN­BACH spo­jila sily s ro­din­nou fir­mou Ive­Kol, ktorá sa pro­stred­níc­tvom svo­jich prí­rod­ných pro­duk­tov, vod­ných fil­trač­ných sys­té­mov snaží ochra­ňo­vať a zlep­šo­vať ži­votné pro­stre­die. Spo­ločný tím tech­no­ló­gov a che­mi­kov pri­nie­sol na svet čis­tiace pros­triedky, ktoré ne­ško­dia na­šej matke prí­rode.

Ta­jom­stvo vý­roby si firma po­cho­pi­teľne stráži. Ro­man nám ale pre­zra­dil pár in­gre­dien­cií: vý­ťažky z kôry a ko­re­ňov Bo­ro­vice les­nej (pod­po­rujú čis­tiacu silu), vý­ťažky z plo­dov a stromu Ko­ko­sov­níka ore­chop­lo­dého (po­má­hajú tiež sta­bi­li­zo­vať zmes, pod­po­rujú pe­ne­nie), vý­ťažky zo stromu Mandle oby­čaj­nej (pod­po­rujú čis­tiaci úči­nok a pô­so­bia an­tia­ler­gicky), ky­se­lina glu­kó­nová (vzniká pri­ro­dze­nou pre­me­nou cuk­rov, po­máha roz­púš­ťať mi­ne­rálne usa­de­niny) a na­po­kon esen­ciálne oleje – prí­rodné si­lice. Všetky po­u­žité zložky vo svo­jom spo­jení vy­tvá­rajú účinné čis­tiace zmesi – sú­bory po­vr­chovo ak­tív­nych lá­tok.

Čis­tiace pros­triedky PÁN­BACH sú snáď je­diné, ktoré ob­sa­hujú čisté prí­rodné esen­ciálne oleje zís­kané par­nou des­ti­lá­ciou. Ich kom­bi­ná­cia nie je len ná­hod­ným spo­je­ním, spolu vy­tvá­rajú sy­ner­giu účin­kov. To zna­mená, že si­lice sa nie­len vo vôni, ale aj účinku pre sa­motný čis­tiaci pros­trie­dok vzá­jomne pod­po­rujú. Práca s esen­ciami je ume­nie a my sme sa roz­hodli to pri­niesť aj do ob­lasti čis­tia­cich pros­tried­kov. O mno­hých si­li­ciach je známe, že majú silné an­ti­bak­te­riálne, an­ti­vi­ro­tické, pro­ti­zá­pa­lové, ale tiež ukľud­ňu­júce vlast­nosti. Po­dobne ako par­fu­méri, aj my po­u­ží­vame v kon­krét­nom čis­tia­com pros­triedku nie jednu, ani dve, ale 3-4, či 5 esen­cií – jed­no­du­cho po­ve­dané sym­fó­niu prí­rody. Do­te­raz to bolo pred­sta­vi­teľné len pre aro­ma­te­ra­piu a koz­me­tiku, my sme to do­ká­zali v čis­tia­cich pros­tried­koch,“ ho­vorí Ro­man.

Ako vzni­kol ná­pad vy­rá­bať eko­lo­gické čis­tiace pros­triedky?

„Vo svete je mnoho prí­rod­ných zna­čiek, ktoré sa tvá­ria eko­lo­gicky, no re­a­lita je iná. Mnohé z nich majú v sebe che­mi­ká­lie, ktoré sú len ľah­šie roz­lo­ži­teľné než bežné che­mické príp­ravky. Nás táto po­kri­vená re­a­lita trá­pila a nech­celi sme ju ne­chať voľne žiť. Naši ex­terní ve­deckí spo­lu­pra­cov­níci v mi­nu­losti vy­našli do­po­siaľ po­znaný vr­chol po­kiaľ ide o čis­tiace pros­triedky. Ak po­znáte po­jem na­no­čas­tice, tak tu sa mô­žeme roz­prá­vať o čas­ti­ciach do­konca ešte men­ších. Keďže je vý­roba a su­ro­viny drahé, tak­po­ve­diac od­lo­žili svoju myš­lienku do šuf­líka na čas, kedy budú spot­re­bi­te­lia pri­pra­vený niesť za prí­rodu väč­šiu a úp­rim­nej­šiu zod­po­ved­nosť. My si mys­líme, že ten čas na­stal,“ vy­svet­lil Ro­man.

Eko­lo­gické čis­tiče v eko­lo­gic­kých oba­loch

„S úsme­vom mô­žeme do­dať, že je­di­ným od­pa­dom je voda pri jej des­ti­lá­cii. Čis­tiace pros­triedky ba­líme do sk­le­ne­ných fliaš, ktoré zá­kaz­níci môžu v rámci Bra­ti­slavy vrá­tiť. Mo­men­tálne pra­cu­jeme na tom, aby sme mali od­berné miesta v kaž­dom kúte Slo­ven­ska a zá­ro­veň pri­pra­vu­jeme vý­čapné za­ria­de­nia. Ak to celé v krát­kosti zhr­nieme, tak ba­le­nie je eko­lo­gické a vý­robky sú kom­pos­to­va­teľné, čiže sa v prie­behu jed­ného me­siaca v prí­rode roz­lo­žia bez toho, aby po sebe za­ne­chali aké­koľ­vek ne­ga­tívne pô­so­biace zvyšky,“ ho­vorí za­kla­da­teľ spo­loč­nosti.

Čis­tiace pros­triedky PÁN­BACH sú na trhu od no­vem­bra 2018 a za­tiaľ ich možno do­stať vo viac než 150 ob­cho­doch po ce­lom Slo­ven­sku aj v dro­gé­riach DM. 

Stálo nás to nie­len veľa ener­gie, ale aj fi­nan­cií. Ide o nie­koľko ročné skú­se­nosti a know how nie­len dvoch spo­loč­ností, ale aj ľudí, ktorí spo­lu­pra­co­vali na vý­voji,“ po­kra­čuje Ro­man.

Dô­vo­dom, prečo väč­šina fi­riem vy­rába che­mické čis­tiče, je podľa neho po­mer cena-vý­kon-sta­bi­lita. Dnes takto už roz­mýš­ľať ne­mô­žeme. Prí­rodu sme po­zna­čili tak, že od lac­nej ché­mie mu­síme ustú­piť. A mož­nosti na­šťas­tie máme.

 

Pridať komentár (0)