Parád­ny byt v Pieš­ťa­noch je prvou voľ­bou kaž­dé­ho muža

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing.arch. Peter Kukučka Ing.arch. Branislav Loskot Ing.arch. Jaroslav Takáč , Spolupráca: Ing. arch. Juraj Benko Ing. arch. Adam Kuzma / 15. mája 2017 / Architektúra

zdroj: Jakub Dvořák

Pred­sta­vu­je­me neob­vyk­lý byt. Jed­nak nároč­nos­ťou pre­ve­de­nia a jed­nak typo­lo­gic­kým dru­hom. Toto nie je býva­nie pre rodi­nu, ale pre nezá­vis­lé­ho pána a jeho spo­loč­nosť.

Byt sa nachá­dza v cen­tre Pieš­ťan v byto­vom dome posta­ve­nom v roku 1938. Je navr­hnu­tý hlav­ne na pri­vát­ne pár­ty a relax.

Čier­ne a bie­le plo­chy sú dopl­ne­né prí­rod­nou tex­tú­rou masív­ne­ho dubu a na čier­no natre­tý­mi teh­la­mi. Náby­tok doda­li kva­lit­né talian­ske znač­ky. Všet­ky esen­cie tvo­ria spo­lu nad­ča­so­vý mix.

Pro­jekt navrhol a nad rea­li­zá­ci­ou dohlia­dal slo­ven­ský archi­tek­to­nic­ký ate­li­ér at26. Nároč­né požia­dav­ky sú pre­miet­nu­té do pre­cíz­ne­ho, sofis­ti­ko­va­né­ho a do detai­lov pre­pra­co­va­né­ho inte­ri­é­ru.

Namies­to slov bude lep­šie pozrieť si nasle­dov­nú obra­zo­vú doku­men­tá­ciu.

foto: Jakub Dvo­řák
foto: Jakub Dvo­řák
foto: Jakub Dvo­řák
foto: Jakub Dvo­řák

Pôdo­rys tvo­ria dva veľ­ko­ry­sé pries­to­ry. Prvý je mixom „pri­vát­ne­ho“ a „verej­né­ho“: veľ­ké lob­by, prí­le­ži­tost­ná pra­cov­ňa a spál­ňa spo­je­ná s veľ­ko­ry­sou kúpeľ­ňou. Dru­hým je prie­stran­ná pár­ty miest­nosť. Môže­te tu robiť čokoľ­vek sa vám zapá­či a to všet­ko súčas­ne — sle­do­vať TV, čítať kni­hu, ale­bo pri­pra­vo­vať veče­ru pre vašich pria­te­ĺov na čier­nom kuchyn­skom “oltá­ri”.

Nový pôdorys bytu
Nový pôdo­rys bytu
Pôvodný pôdorys bytu
Pôvod­ný pôdo­rys bytu
foto: Jakub Dvo­řák
foto: Jakub Dvo­řák
foto: Jakub Dvo­řák
foto: Jakub Dvo­řák
foto: Jakub Dvo­řák
foto: Jakub Dvo­řák
foto: Jakub Dvo­řák
foto: Jakub Dvo­řák
foto: Jakub Dvo­řák
foto: Jakub Dvo­řák
foto: Jakub Dvo­řák
foto: Jakub Dvo­řák
foto: Jakub Dvo­řák

pod­kla­dy at26, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)