Pione­ers Brno očami star­ti­tup

Luky Gašparík / 30. september 2014 / Tools a produktivita

29.09. sa konal Pione­ers Brno, na kto­rom nechý­bal ani star­ti­tup. Záš­titu nad celým even­tom držal český akce­le­rá­tor Opi­fer. Tento namie­šal zau­jí­mavý kok­tejl hostí a spík­rov.

V prvom rade je potrebné pochvá­liť miesto, kde sa celý event konal. Brnen­ské Sono som pred­tým nepoz­nal, ale teraz si ho už 100% zapi­su­jem do den­níčka. Cool-ové miesto — bodaj by takých bolo viac aj v Bra­ti­slave (alebo aspoň jedno!). Hos­ti­te­lia vedeli ako sa odvďa­čiť náv­štev­ní­kom a free drink ma vždy osobne poteší — hlavne keď som autom :). 

Mali sme skvelé miesta, odkiaľ sme mali pre­hľad nad celým dia­ním sa na stagy. Prog­ram otvo­ril prv tro­cha roz­há­dzaný, ale neskôr už poho­dič­kový mode­rá­tor ame­ric­kých kore­ňov. Úvod­ným bodom prog­ramu boli 4 star­tu­pové pit­che pro­jek­tov VR-Union, G-tRec, Rune­cast a Mas­ter­li­zer. Z týchto 4 pro­jek­tov ma naj­viac zau­jal pro­jekt Mas­ter­li­zer so CEO Maxi­mi­liá­nom Kame­ná­rom slo­ven­ského pôvodu, žijú­cim ale už dlhé roky v Rakúsku. Pro­jekt je zame­raný na “audio mas­te­ring”. V skratke, ak ste hobby muzi­kant alebo polo­pro­fe­si­onál a nech­cete utrá­cať hro­madu peňazí na mas­te­ring vášho veľ­diela, hľa­dáte presne tento pro­jekt. Mas­ter­li­zer je onli­nová, desk­to­pová apli­ká­cia, ktorá vám real­ti­movo (s 1 – 2 sekun­do­vým one­sko­re­ním) upraví vašu nahrávku. Po naho­dení vašej nahrávky do Mas­ter­li­zeru zis­títe, že aj cel­kom viete spie­vať. Roz­diel medzi neup­ra­ve­nou nahráv­kou a už spra­co­va­nou nahráv­kou pro­stred­níc­tvom Mas­ter­li­zeru, je galak­tický. Mys­lím, že o tomto pro­jekte budeme ešte veľa počuť.

Ďal­ším high­ligh­tom bola pre­zen­tá­cia CEO Y Softu Vác­lava Muchnu. Vo svo­jej pre­zen­tá­cii sa pri­márne veno­val tomu, ako spra­vil z Y Softu glo­bálnu spo­loč­nosť a ako to môžete spra­viť aj VY. Musím pove­dať, že už som dlho nevi­del pre­zen­tá­ciu takejto kva­lity, ako bola v podaní Muchnu — aspoň takto sym­bo­licky klo­búk dole. 

Ďal­ším zo spík­rov bol Moha­med Hamdy z akce­le­rá­tora Turn 8 z Dubaja. Mys­lím si, že po jeho pit­chy už nie je Ame­rika jediná kra­jina neob­me­dze­ných mož­ností :). Iba tento akce­le­rá­tor má k dis­po­zi­cií vyše 100$ mil. V reštau­rač­nom žar­góne by som to nazval ako star­tu­po­vým “All you can eat”, teda spend :). Späť do rea­lity. Určite nie je ľahké sa dostať ani do tohto akce­le­rá­tora a btw. v seed rounde posky­tujú iba 30k. Čiže až taká “Ame­rika” to tiež nie je.

Celý event hod­no­tíme kladne, aj keď bol spre­vá­dzaný malými tech­nic­kými prob­lé­mami hneď od úvodu. Čo by to bol ale za event, kde by všetko fun­go­valo? Tešíme sa na ďal­šiu akciu, ktorú dá Opi­fer dokopy.

Zdroj: facebook.com, opifer.com

Pridať komentár (0)