Pixel Federation: Máme tie najlepšie pracovné podmienky na Slovensku a DOTA2 ligu

Ľudovít Nastišin / 15. novembra 2015 / Zaujímavosti

Ne­dávno sme sa chceli bliž­šie po­zrieť na spo­loč­nosť Pi­xel Fe­de­ra­tion a tak sme sa roz­hodli ich kon­tak­to­vať s úmys­lom zis­tiť , čo majú nové. Po­roz­prá­vali sme sa o tom s ich CMO Mar­ti­nom Pal­šo­vi­čom.

Ne­dávno sme sa chceli bliž­šie po­zrieť na spo­loč­nosť Pi­xel Fe­de­ra­tion a tak sme sa roz­hodli ich kon­tak­to­vať s úmys­lom zis­tiť , čo majú nové. Po­roz­prá­vali sme sa o tom s ich CMO Mar­ti­nom Pal­šo­vi­čom.

 

Na za­čia­tok sa opý­tam, ako sa Pi­xel Fe­de­ra­tion darí v roku 2015?

Za­tiaľ to vy­zerá fajn, po­da­rilo sa nám re­le­as­nuť dva naše ti­tuly na iOS a An­droid, ne­dávno sme vy­pus­tili novú hru a pro­to­ty­pu­jeme dva pro­jekty pre Steam a Sony Pla­y­Sta­tion. Ako to do­padne, uvi­díme ča­som.

 

 

Skús v krát­kosti pred­sta­viť tím Pi­xel Fe­de­ra­tion? Roz­ras­táte sa alebo si za­tiaľ vy­sta­číte?

Mo­men­tálne u nás pra­cuje 160 ľudí. Sna­žíme sa roz­ras­tať s roz­umom, rad­šej si po­čkáme kým náj­deme kva­lit­ného člo­veka. Pra­cu­jeme na nie­koľ­kých no­vých pro­jek­toch a to pre nás zna­mená nové tech­no­ló­gie a vznik do­te­raz ne­exis­tu­jú­cich po­zí­cií – čo je ob­čas krok do ne­známa, ale za­tiaľ to vy­zerá, že si vy­be­ráme dobre.

Se­díme v Di­gi­tal Parku v Bra­ti­slave a skromne o sebe tvr­díme, že máme tie naj­lep­šie pra­covné pod­mienky na Slo­ven­sku. Naši ľu­dia fun­gujú v kre­a­tív­nych pries­to­roch s od­dy­cho­vými zó­nami, majú mož­nosť ne­ob­me­dze­ného špor­to­va­nia a well­nesu v ne­ďa­le­kom fitku, zdra­votnú sta­rost­li­vosť, ma­sáže priamo vo firme, čerstvé ovo­cie, ja­zy­kové kurzy a mnoho ďal­ších fi­nanč­ných i ne­fi­nanč­ných be­ne­fi­tov. A máme vlastnú fi­remnú herňu a DOTA 2 ligu :)

 

Vaša na­jús­peš­nej­šia hra Train Sta­tion je na­ozaj skvelá? Stále je však vaša naj?

Train­Sta­tion je stále náš na­jús­peš­nejší ti­tul z hľa­diska po­čtu hrá­čov aj zisku. Vlaky do­te­raz hralo viac ako 30 mi­li­ó­nov ľudí po ce­lom svete. Z dl­ho­do­bého hľa­diska však rastú príjmy aj na­šich os­tat­ných ti­tu­lov.

 

Pre­veď nás port­fó­liom va­šej spo­loč­nosti.

Na­šou naj­star­šou hrou je Em­po­rea, fan­tasy stra­té­gia do­stupná pre iOS, An­droid a Web. Train­Sta­tion je 2D vla­ková si­mu­lá­cia – rov­nako do­stupná pre iOS, An­droid a Web. Diggy’s Ad­ven­ture je prí­be­hová RPG ad­ven­túra plná skve­lých puzzle úloh, do­stupná na Webe a čo­skoro už aj mo­bi­loch. Štvr­tou na­šou ži­vou hrou je BIG Shop­ke­e­per – we­bová si­mu­lá­cia stavby su­per­mar­ketu a bu­do­va­nia biz­nisu. Spus­tili sme Se­a­port – tran­s­por­tno-bu­do­va­teľ­skú hru o lo­diach. A ako som už spo­mí­nal, chceme pre­skú­mať aj ne­známe vody a vy­ví­jame pro­to­typy dvoch sci-fi hier pre Steam a Pla­y­Sta­tion. Všetky naše pro­dukty vy­ví­jame a pub­lis­hu­jeme in­house.

 

 

 

Plá­nu­jete aj ne­jakú no­vinku do radu va­šich hier?

Ok­rem už vy­me­no­va­ných ti­tu­lov by sme radi zre­a­li­zo­vali je­den väčší pro­jekt, ktorý by po­te­šil ob­rov­ské množ­stvo priaz­niv­cov jed­ného his­to­ricky veľmi úspeš­ného žánru hry. Za­tiaľ ale iba takto taj­nos­tkár­sky.

 

Od­kiaľ zís­ka­vate in­špi­rá­cie pre vaše hry? Vy­mys­lieť novú alebo ne­us­tále pri­dá­vať no­vinky a vy­lep­šo­vať exis­tu­júce hry ur­čite nie je jed­no­du­ché.

Každá z na­šich hier má pra­vi­delné týž­denné updaty ob­sahu aj fun­kci­ona­lity. Je to na­ozaj ná­ročné, ale naši ši­kovní game di­zaj­néri to zvlá­dajú veľmi dobre a po­máha im v tom všetko od kávy, cez hry alebo knihy až po šport.

 

Za­pra­cú­vate aj ná­pady od ľudí zvonku, od fa­nú­ši­kov? Ako se­lek­tu­jete, čo je dobrý ná­pad a čo asi nie?

Stáva sa to a je to aj je­den z na­šich spô­so­bov ko­mu­ni­ká­cie s ko­mu­ni­tou. Máme veľké skú­se­nosti s tvor­bou hier, av­šak ni­kto nie je do­ko­nalý a my sme radi za každý skvelý a kon­štruk­tívny ná­pad, ktorý od hrá­čov do­sta­neme. Často príde aj nie­koľko dob­rých ná­vrhov, iné sú zasa me­nej zre­a­li­zo­va­teľné – vždy sa ale člo­veku milo po­ďa­ku­jeme. Každú jednu myš­lienku si pre­čí­tajú naši Com­mu­nity Ma­na­gers a podľa jej prí­nosu ju po­sú­vajú ďa­lej Game Di­zaj­né­rom da­nej hry a tí roz­ho­dujú, čo s ňou.

 

 

 

Čo je naj­ťaž­šie na tvorbe ta­kejto hry a ná­sledne na do­sia­hnutí jej úspe­chu. Pred­po­kla­dám, že ne­exis­tuje žiadny ma­gický vzo­rec, alebo áno?

Ma­gický vzo­rec ne­exis­tuje – av­šak vďaka času, množ­stvu ti­tu­lov a hrá­čov, do­káže člo­vek na­brať skú­se­nosti a po­cho­piť veci, ktoré úspešná hra musí mať. Pi­xel Fe­de­ra­tion ok­rem sú­čas­ných úspeš­ných pro­duk­tov vy­dal aj nie­koľko tých me­nej úspeš­ných na rôzne plat­formy od Nin­tenda až po iOS. Aj to nám veľmi po­mohlo a na­učili sme sa množ­stvo vecí, na ktoré si treba dať po­zor. Zá­kla­dom však vždy musí byť kva­litná zá­bava a dobrá hra­teľ­nosť pre danú cie­ľovú sku­pinu.

 

Opíš nám bežný pra­covný deň vo va­šom  of­fice. 

Kon­krétny deň zá­visi od pra­cov­nej po­zí­cie člo­veka, ale veľa ľudí za­čína deň na­šou skve­lou ká­vou :) Do­obe­die je naj­pro­duk­tív­nejší čas, takže väč­ši­nou pre­behnú krátke po­rady a pra­cuje sa na naj­dô­le­ži­tej­ších tas­koch. Ja si na­prí­klad každé ráno pre­beh­nem čísla na­šich pro­jek­tov a mar­ke­tin­go­vých kam­paní, po­tom sa ve­nu­jem naj­ná­roč­nej­ším úlo­hám na daný deň a pre­chá­dzam si s ľuďmi z tímu ich tasky. Cez obed sko­čím do fitka alebo si za­plá­vať a po­obede rie­šim zvyšné úlohy a stra­te­gic­kej­šiu ko­mu­ni­ká­ciu – ča­sto­krát je po­trebné vo­lať na­prí­klad do Ka­li­for­nie a pre ča­sový po­sun je to možné až ve­čer.

Iní ko­le­go­via si zasa radi sadnú do fo­cus ro­omov, kde môžu v kľude brains­tor­mo­vať ná­pady na nové veci. Sku­pinky ľudí sa po­čas dňa radi stre­tá­vajú v ku­chynke na káve, v chil­loute pri šíp­kach alebo stol­nom fut­bale – z týchto ne­for­mál­nych roz­ho­vo­rov často vzídu skvelé ná­pady. Na­vyše sa takto spoz­najú ko­le­go­via pra­cu­júci na iných pro­jek­toch. Nie­ktoré tímy zasa radi prak­ti­zujú spo­ločné ra­ňajky alebo obedné gri­lo­va­nie na te­rase. Ši­mon, náš CEO má zasa dobrý zvyk prejsť si každý deň celú firmu a pre­ho­diť pár slov s jed­not­li­vými tí­mami. Cel­kovo je tu at­mo­sféra veľmi pria­teľ­ská (až kým sa ne­začne hrať DOTA) a pod­po­ru­jeme ľudí v kre­a­ti­vite.

 

 

 

Trošku z biz­nis hľa­diska, ako ste na tom s kon­ku­ren­ciou? U nás aj vo svete.

Kon­ku­ren­ciu ne­vní­mame, ani u nás ani vo svete. Mys­lím to v dob­rom – ča­sto­krát sa nám stalo, že nám iná veľká herná firma po­mohla, po­ra­dila alebo na­kon­tak­to­vala nás na nie­koho. Máme na­prí­klad veľmi dobré vzťahy s Nor­de­usom – jed­nou z naj­väč­šich her­ných fi­riem v Európe. Rov­nako k tomu pri­stu­pu­jeme aj my – zdie­ľame know-how s inými slo­ven­skými a čes­kými fir­mami (nie­len her­nými), radi po­ra­díme in­die de­ve­lo­pe­rom alebo po­su­nieme kon­takt ak to má zmy­sel. Veľmi dobre si roz­umieme aj so slo­ven­skou her­nou fir­mou Po­werp­lay Ma­na­ger.

Sa­moz­rejme, z glo­bál­neho hľa­diska je kon­ku­ren­cia na trhu hier ob­rov­ská a je dô­vo­dom konca mno­hých her­ných štú­dií. Ne­us­tále ras­túce ceny ak­vi­zí­cie no­vých hrá­čov, čo­raz viac ti­tu­lov a vzni­ka­jú­cich fi­riem však aj tak ve­die iba k jed­nému – na konci dňa je po­trebné všetku ener­giu in­ves­to­vať do vý­voja čo naj­lep­šieho pro­duktu a ve­no­vať po­zor­nosť najmä va­šim hrá­čom – tí su to­tiž to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo máte.

 

Chceli by ste ešte niečo do­dať?

Že je to u nás su­per a stále hľa­dáme no­vých ľudí – stačí po­zrieť náš web :)

 

Na na­šom ma­lom ale vy­na­lie­za­vom Slo­ven­sku je ur­čite málo po­dob­ných fi­riem ako Pi­xel Fe­de­ra­tion. Je to miesto, kam sa hr­nie veľká časť nášho de­ve­lo­per­ského ta­lentu a na­berá tu skú­se­nosti + uplat­ňuje kre­a­ti­vitu. Je su­per, že sa dá uplat­niť aj na do­má­cej pôde a tvo­riť pre celý svet. Bolo by su­per, keby máme v kaž­dom od­vetví taký Pi­xel Fe­de­ra­tion :).

 

zdroj foto: pi­xel­fe­de­ra­tion

Pridať komentár (0)