Pixel Fede­ra­ti­on: Máme tie naj­lep­šie pra­cov­né pod­mien­ky na Slo­ven­sku a DOTA2 ligu

Ľudovít Nastišin / 15. novembra 2015 / Zaujímavosti

Nedáv­no sme sa chce­li bliž­šie pozrieť na spo­loč­nosť Pixel Fede­ra­ti­on a tak sme sa roz­hod­li ich kon­tak­to­vať s úmys­lom zis­tiť , čo majú nové. Poroz­prá­va­li sme sa o tom s ich CMO Mar­ti­nom Pal­šo­vi­čom.

Na začia­tok sa opý­tam, ako sa Pixel Fede­ra­ti­on darí v roku 2015?

Zatiaľ to vyze­rá fajn, poda­ri­lo sa nám rele­as­nuť dva naše titu­ly na iOS a Andro­id, nedáv­no sme vypus­ti­li novú hru a pro­to­ty­pu­je­me dva pro­jek­ty pre Ste­am a Sony Pla­y­Sta­ti­on. Ako to dopad­ne, uvi­dí­me časom.

Skús v krát­kos­ti pred­sta­viť tím Pixel Fede­ra­ti­on? Roz­ras­tá­te sa ale­bo si zatiaľ vysta­čí­te?

Momen­tál­ne u nás pra­cu­je 160 ľudí. Sna­ží­me sa roz­ras­tať s roz­umom, rad­šej si počká­me kým náj­de­me kva­lit­né­ho člo­ve­ka. Pra­cu­je­me na nie­koľ­kých nových pro­jek­toch a to pre nás zna­me­ná nové tech­no­ló­gie a vznik dote­raz neexis­tu­jú­cich pozí­cií — čo je občas krok do nezná­ma, ale zatiaľ to vyze­rá, že si vybe­rá­me dob­re.

Sedí­me v Digi­tal Par­ku v Bra­ti­sla­ve a skrom­ne o sebe tvr­dí­me, že máme tie naj­lep­šie pra­cov­né pod­mien­ky na Slo­ven­sku. Naši ľudia fun­gu­jú v kre­a­tív­nych pries­to­roch s oddy­cho­vý­mi zóna­mi, majú mož­nosť neob­me­dze­né­ho špor­to­va­nia a well­ne­su v neďa­le­kom fit­ku, zdra­vot­nú sta­rost­li­vosť, masá­že pria­mo vo fir­me, čerstvé ovo­cie, jazy­ko­vé kur­zy a mno­ho ďal­ších finanč­ných i nefi­nanč­ných bene­fi­tov. A máme vlast­nú firem­nú her­ňu a DOTA 2 ligu :)

Vaša najús­peš­nej­šia hra Train Sta­ti­on je naozaj skve­lá? Stá­le je však vaša naj?

Train­Sta­ti­on je stá­le náš najús­peš­nej­ší titul z hľa­dis­ka počtu hrá­čov aj zis­ku. Vla­ky dote­raz hra­lo viac ako 30 mili­ó­nov ľudí po celom sve­te. Z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka však ras­tú príj­my aj našich ostat­ných titu­lov.

Pre­veď nás port­fó­li­om vašej spo­loč­nos­ti.

Našou naj­star­šou hrou je Empo­rea, fan­ta­sy stra­té­gia dostup­ná pre iOS, Andro­id a Web. Train­Sta­ti­on je 2D vla­ko­vá simu­lá­cia — rov­na­ko dostup­ná pre iOS, Andro­id a Web. Diggy’s Adven­tu­re je prí­be­ho­vá RPG adven­tú­ra plná skve­lých puzz­le úloh, dostup­ná na Webe a čosko­ro už aj mobi­loch. Štvr­tou našou živou hrou je BIG Shop­ke­e­per — webo­vá simu­lá­cia stav­by super­mar­ke­tu a budo­va­nia biz­ni­su. Spus­ti­li sme Sea­port - tran­s­por­tno-budo­va­teľ­skú hru o lodiach. A ako som už spo­mí­nal, chce­me pre­skú­mať aj nezná­me vody a vyví­ja­me pro­to­ty­py dvoch sci-fi hier pre Ste­am a Pla­y­Sta­ti­on. Všet­ky naše pro­duk­ty vyví­ja­me a pub­lis­hu­je­me inhou­se.

Plá­nu­je­te aj neja­kú novin­ku do radu vašich hier?

Okrem už vyme­no­va­ných titu­lov by sme radi zre­a­li­zo­va­li jeden väč­ší pro­jekt, kto­rý by pote­šil obrov­ské množ­stvo priaz­niv­cov jed­né­ho his­to­ric­ky veľ­mi úspeš­né­ho žán­ru hry. Zatiaľ ale iba tak­to taj­nos­tkár­sky.

Odkiaľ zís­ka­va­te inšpi­rá­cie pre vaše hry? Vymys­lieť novú ale­bo neus­tá­le pri­dá­vať novin­ky a vylep­šo­vať exis­tu­jú­ce hry urči­te nie je jed­no­du­ché.

Kaž­dá z našich hier má pra­vi­del­né týž­den­né upda­ty obsa­hu aj fun­kci­ona­li­ty. Je to naozaj nároč­né, ale naši šikov­ní game dizaj­né­ri to zvlá­da­jú veľ­mi dob­re a pomá­ha im v tom všet­ko od kávy, cez hry ale­bo kni­hy až po šport.

Zapra­cú­va­te aj nápa­dy od ľudí zvon­ku, od fanú­ši­kov? Ako selek­tu­je­te, čo je dob­rý nápad a čo asi nie?

Stá­va sa to a je to aj jeden z našich spô­so­bov komu­ni­ká­cie s komu­ni­tou. Máme veľ­ké skú­se­nos­ti s tvor­bou hier, avšak nikto nie je doko­na­lý a my sme radi za kaž­dý skve­lý a kon­štruk­tív­ny nápad, kto­rý od hrá­čov dosta­ne­me. Čas­to prí­de aj nie­koľ­ko dob­rých návrhov, iné sú zasa menej zre­a­li­zo­va­teľ­né — vždy sa ale člo­ve­ku milo poďa­ku­je­me. Kaž­dú jed­nu myš­lien­ku si pre­čí­ta­jú naši Com­mu­ni­ty Mana­gers a pod­ľa jej prí­no­su ju posú­va­jú ďalej Game Dizaj­né­rom danej hry a tí roz­ho­du­jú, čo s ňou.

Čo je naj­ťaž­šie na tvor­be takej­to hry a násled­ne na dosia­hnu­tí jej úspe­chu. Pred­po­kla­dám, že neexis­tu­je žiad­ny magic­ký vzo­rec, ale­bo áno?

Magic­ký vzo­rec neexis­tu­je — avšak vďa­ka času, množ­stvu titu­lov a hrá­čov, doká­že člo­vek nabrať skú­se­nos­ti a pocho­piť veci, kto­ré úspeš­ná hra musí mať. Pixel Fede­ra­ti­on okrem súčas­ných úspeš­ných pro­duk­tov vydal aj nie­koľ­ko tých menej úspeš­ných na rôz­ne plat­for­my od Nin­ten­da až po iOS. Aj to nám veľ­mi pomoh­lo a nauči­li sme sa množ­stvo vecí, na kto­ré si tre­ba dať pozor. Zákla­dom však vždy musí byť kva­lit­ná zába­va a dob­rá hra­teľ­nosť pre danú cie­ľo­vú sku­pi­nu.

Opíš nám bež­ný pra­cov­ný deň vo vašom offi­ce. 

Kon­krét­ny deň závi­si od pra­cov­nej pozí­cie člo­ve­ka, ale veľa ľudí začí­na deň našou skve­lou kávou :) Doobe­die je naj­pro­duk­tív­nej­ší čas, tak­že väč­ši­nou pre­beh­nú krát­ke pora­dy a pra­cu­je sa na naj­dô­le­ži­tej­ších tas­koch. Ja si naprí­klad kaž­dé ráno pre­beh­nem čís­la našich pro­jek­tov a mar­ke­tin­go­vých kam­pa­ní, potom sa venu­jem naj­ná­roč­nej­ším úlo­hám na daný deň a pre­chá­dzam si s ľuď­mi z tímu ich tas­ky. Cez obed sko­čím do fit­ka ale­bo si zaplá­vať a poobe­de rie­šim zvyš­né úlo­hy a stra­te­gic­kej­šiu komu­ni­ká­ciu — často­krát je potreb­né volať naprí­klad do Kali­for­nie a pre časo­vý posun je to mož­né až večer.

Iní kole­go­via si zasa radi sad­nú do focus roomov, kde môžu v kľu­de brains­tor­mo­vať nápa­dy na nové veci. Sku­pin­ky ľudí sa počas dňa radi stre­tá­va­jú v kuchyn­ke na káve, v chil­lou­te pri šíp­kach ale­bo stol­nom fut­ba­le — z tých­to nefor­mál­nych roz­ho­vo­rov čas­to vzí­du skve­lé nápa­dy. Navy­še sa tak­to spoz­na­jú kole­go­via pra­cu­jú­ci na iných pro­jek­toch. Nie­kto­ré tímy zasa radi prak­ti­zu­jú spo­loč­né raňaj­ky ale­bo obed­né gri­lo­va­nie na tera­se. Šimon, náš CEO má zasa dob­rý zvyk prejsť si kaž­dý deň celú fir­mu a pre­ho­diť pár slov s jed­not­li­vý­mi tíma­mi. Cel­ko­vo je tu atmo­sfé­ra veľ­mi pria­teľ­ská (až kým sa nezač­ne hrať DOTA) a pod­po­ru­je­me ľudí v kre­a­ti­vi­te.

Troš­ku z biz­nis hľa­dis­ka, ako ste na tom s kon­ku­ren­ci­ou? U nás aj vo sve­te.

Kon­ku­ren­ciu nevní­ma­me, ani u nás ani vo sve­te. Mys­lím to v dob­rom — často­krát sa nám sta­lo, že nám iná veľ­ká her­ná fir­ma pomoh­la, pora­di­la ale­bo nakon­tak­to­va­la nás na nie­ko­ho. Máme naprí­klad veľ­mi dob­ré vzťa­hy s Nor­de­usom — jed­nou z naj­väč­šich her­ných firiem v Euró­pe. Rov­na­ko k tomu pri­stu­pu­je­me aj my — zdie­ľa­me know-how s iný­mi slo­ven­ský­mi a čes­ký­mi fir­ma­mi (nie­len her­ný­mi), radi pora­dí­me indie deve­lo­pe­rom ale­bo posu­nie­me kon­takt ak to má zmy­sel. Veľ­mi dob­re si roz­umie­me aj so slo­ven­skou her­nou fir­mou Powerp­lay Mana­ger.

Samoz­rej­me, z glo­bál­ne­ho hľa­dis­ka je kon­ku­ren­cia na trhu hier obrov­ská a je dôvo­dom kon­ca mno­hých her­ných štú­dií. Neus­tá­le ras­tú­ce ceny akvi­zí­cie nových hrá­čov, čoraz viac titu­lov a vzni­ka­jú­cich firiem však aj tak vedie iba k jed­né­mu — na kon­ci dňa je potreb­né všet­ku ener­giu inves­to­vať do vývo­ja čo naj­lep­šie­ho pro­duk­tu a veno­vať pozor­nosť naj­mä vašim hrá­čom — tí su totiž to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo máte.

Chce­li by ste ešte nie­čo dodať?

Že je to u nás super a stá­le hľa­dá­me nových ľudí — sta­čí pozrieť náš web :)

Na našom malom ale vyna­lie­za­vom Slo­ven­sku je urči­te málo podob­ných firiem ako Pixel Fede­ra­ti­on. Je to mies­to, kam sa hrnie veľ­ká časť náš­ho deve­lo­per­ské­ho talen­tu a nabe­rá tu skú­se­nos­ti + uplat­ňu­je kre­a­ti­vi­tu. Je super, že sa dá uplat­niť aj na domá­cej pôde a tvo­riť pre celý svet. Bolo by super, keby máme v kaž­dom odvet­ví taký Pixel Fede­ra­ti­on :).

zdroj foto: pixel­fe­de­ra­ti­on

Pridať komentár (0)