Pixel Fede­ra­tion: Máme tie naj­lep­šie pra­covné pod­mienky na Slo­ven­sku a DOTA2 ligu

Ľudovít Nastišin / 15. novembra 2015 / Zaujímavosti

Nedávno sme sa chceli bliž­šie pozrieť na spo­loč­nosť Pixel Fede­ra­tion a tak sme sa roz­hodli ich kon­tak­to­vať s úmys­lom zis­tiť , čo majú nové. Poroz­prá­vali sme sa o tom s ich CMO Mar­ti­nom Pal­šo­vi­čom.

Na začia­tok sa opý­tam, ako sa Pixel Fede­ra­tion darí v roku 2015?

Zatiaľ to vyzerá fajn, poda­rilo sa nám rele­as­nuť dva naše tituly na iOS a Android, nedávno sme vypus­tili novú hru a pro­to­ty­pu­jeme dva pro­jekty pre Steam a Sony Pla­y­Sta­tion. Ako to dopadne, uvi­díme časom.

Skús v krát­kosti pred­sta­viť tím Pixel Fede­ra­tion? Roz­ras­táte sa alebo si zatiaľ vysta­číte?

Momen­tálne u nás pra­cuje 160 ľudí. Sna­žíme sa roz­ras­tať s roz­umom, rad­šej si počkáme kým náj­deme kva­lit­ného člo­veka. Pra­cu­jeme na nie­koľ­kých nových pro­jek­toch a to pre nás zna­mená nové tech­no­ló­gie a vznik dote­raz neexis­tu­jú­cich pozí­cií — čo je občas krok do neznáma, ale zatiaľ to vyzerá, že si vybe­ráme dobre.

Sedíme v Digi­tal Parku v Bra­ti­slave a skromne o sebe tvr­díme, že máme tie naj­lep­šie pra­covné pod­mienky na Slo­ven­sku. Naši ľudia fun­gujú v kre­a­tív­nych pries­to­roch s oddy­cho­vými zónami, majú mož­nosť neob­me­dze­ného špor­to­va­nia a well­nesu v neďa­le­kom fitku, zdra­votnú sta­rost­li­vosť, masáže priamo vo firme, čerstvé ovo­cie, jazy­kové kurzy a mnoho ďal­ších finanč­ných i nefi­nanč­ných bene­fi­tov. A máme vlastnú firemnú herňu a DOTA 2 ligu :)

Vaša najús­peš­nej­šia hra Train Sta­tion je naozaj skvelá? Stále je však vaša naj?

Train­Sta­tion je stále náš najús­peš­nejší titul z hľa­diska počtu hrá­čov aj zisku. Vlaky dote­raz hralo viac ako 30 mili­ó­nov ľudí po celom svete. Z dlho­do­bého hľa­diska však rastú príjmy aj našich ostat­ných titu­lov.

Pre­veď nás port­fó­liom vašej spo­loč­nosti.

Našou naj­star­šou hrou je Empo­rea, fan­tasy stra­té­gia dostupná pre iOS, Android a Web. Train­Sta­tion je 2D vla­ková simu­lá­cia — rov­nako dostupná pre iOS, Android a Web. Diggy’s Adven­ture je prí­be­hová RPG adven­túra plná skve­lých puzzle úloh, dostupná na Webe a čoskoro už aj mobi­loch. Štvr­tou našou živou hrou je BIG Shop­ke­e­per — webová simu­lá­cia stavby super­mar­ketu a budo­va­nia biz­nisu. Spus­tili sme Sea­port - tran­s­por­tno-budo­va­teľ­skú hru o lodiach. A ako som už spo­mí­nal, chceme pre­skú­mať aj neznáme vody a vyví­jame pro­to­typy dvoch sci-fi hier pre Steam a Pla­y­Sta­tion. Všetky naše pro­dukty vyví­jame a pub­lis­hu­jeme inhouse.

Plá­nu­jete aj nejakú novinku do radu vašich hier?

Okrem už vyme­no­va­ných titu­lov by sme radi zre­a­li­zo­vali jeden väčší pro­jekt, ktorý by pote­šil obrov­ské množ­stvo priaz­niv­cov jed­ného his­to­ricky veľmi úspeš­ného žánru hry. Zatiaľ ale iba takto taj­nos­tkár­sky.

Odkiaľ zís­ka­vate inšpi­rá­cie pre vaše hry? Vymys­lieť novú alebo neus­tále pri­dá­vať novinky a vylep­šo­vať exis­tu­júce hry určite nie je jed­no­du­ché.

Každá z našich hier má pra­vi­delné týž­denné updaty obsahu aj fun­kci­ona­lity. Je to naozaj náročné, ale naši šikovní game dizaj­néri to zvlá­dajú veľmi dobre a pomáha im v tom všetko od kávy, cez hry alebo knihy až po šport.

Zapra­cú­vate aj nápady od ľudí zvonku, od fanú­ši­kov? Ako selek­tu­jete, čo je dobrý nápad a čo asi nie?

Stáva sa to a je to aj jeden z našich spô­so­bov komu­ni­ká­cie s komu­ni­tou. Máme veľké skú­se­nosti s tvor­bou hier, avšak nikto nie je doko­nalý a my sme radi za každý skvelý a kon­štruk­tívny nápad, ktorý od hrá­čov dosta­neme. Často príde aj nie­koľko dob­rých návrhov, iné sú zasa menej zre­a­li­zo­va­teľné — vždy sa ale člo­veku milo poďa­ku­jeme. Každú jednu myš­lienku si pre­čí­tajú naši Com­mu­nity Mana­gers a podľa jej prí­nosu ju posú­vajú ďalej Game Dizaj­né­rom danej hry a tí roz­ho­dujú, čo s ňou.

Čo je naj­ťaž­šie na tvorbe takejto hry a následne na dosia­hnutí jej úspe­chu. Pred­po­kla­dám, že neexis­tuje žiadny magický vzo­rec, alebo áno?

Magický vzo­rec neexis­tuje — avšak vďaka času, množ­stvu titu­lov a hrá­čov, dokáže člo­vek nabrať skú­se­nosti a pocho­piť veci, ktoré úspešná hra musí mať. Pixel Fede­ra­tion okrem súčas­ných úspeš­ných pro­duk­tov vydal aj nie­koľko tých menej úspeš­ných na rôzne plat­formy od Nin­tenda až po iOS. Aj to nám veľmi pomohlo a naučili sme sa množ­stvo vecí, na ktoré si treba dať pozor. Zákla­dom však vždy musí byť kva­litná zábava a dobrá hra­teľ­nosť pre danú cie­ľovú sku­pinu.

Opíš nám bežný pra­covný deň vo vašom office. 

Kon­krétny deň závisi od pra­cov­nej pozí­cie člo­veka, ale veľa ľudí začína deň našou skve­lou kávou :) Doobe­die je naj­pro­duk­tív­nejší čas, takže väč­ši­nou pre­behnú krátke porady a pra­cuje sa na naj­dô­le­ži­tej­ších tas­koch. Ja si naprí­klad každé ráno pre­beh­nem čísla našich pro­jek­tov a mar­ke­tin­go­vých kam­paní, potom sa venu­jem naj­ná­roč­nej­ším úlo­hám na daný deň a pre­chá­dzam si s ľuďmi z tímu ich tasky. Cez obed sko­čím do fitka alebo si zaplá­vať a poobede rie­šim zvyšné úlohy a stra­te­gic­kej­šiu komu­ni­ká­ciu — často­krát je potrebné volať naprí­klad do Kali­for­nie a pre časový posun je to možné až večer.

Iní kole­go­via si zasa radi sadnú do focus roomov, kde môžu v kľude brains­tor­mo­vať nápady na nové veci. Sku­pinky ľudí sa počas dňa radi stre­tá­vajú v kuchynke na káve, v chil­loute pri šíp­kach alebo stol­nom fut­bale — z týchto nefor­mál­nych roz­ho­vo­rov často vzídu skvelé nápady. Navyše sa takto spoz­najú kole­go­via pra­cu­júci na iných pro­jek­toch. Nie­ktoré tímy zasa radi prak­ti­zujú spo­ločné raňajky alebo obedné gri­lo­va­nie na terase. Šimon, náš CEO má zasa dobrý zvyk prejsť si každý deň celú firmu a pre­ho­diť pár slov s jed­not­li­vými tímami. Cel­kovo je tu atmo­sféra veľmi pria­teľ­ská (až kým sa nezačne hrať DOTA) a pod­po­ru­jeme ľudí v kre­a­ti­vite.

Trošku z biz­nis hľa­diska, ako ste na tom s kon­ku­ren­ciou? U nás aj vo svete.

Kon­ku­ren­ciu nevní­mame, ani u nás ani vo svete. Mys­lím to v dob­rom — často­krát sa nám stalo, že nám iná veľká herná firma pomohla, pora­dila alebo nakon­tak­to­vala nás na nie­koho. Máme naprí­klad veľmi dobré vzťahy s Nor­de­usom — jed­nou z naj­väč­šich her­ných firiem v Európe. Rov­nako k tomu pri­stu­pu­jeme aj my — zdie­ľame know-how s inými slo­ven­skými a čes­kými fir­mami (nie­len her­nými), radi pora­díme indie deve­lo­pe­rom alebo posu­nieme kon­takt ak to má zmy­sel. Veľmi dobre si roz­umieme aj so slo­ven­skou her­nou fir­mou Powerp­lay Mana­ger.

Samoz­rejme, z glo­bál­neho hľa­diska je kon­ku­ren­cia na trhu hier obrov­ská a je dôvo­dom konca mno­hých her­ných štú­dií. Neus­tále ras­túce ceny akvi­zí­cie nových hrá­čov, čoraz viac titu­lov a vzni­ka­jú­cich firiem však aj tak vedie iba k jed­nému — na konci dňa je potrebné všetku ener­giu inves­to­vať do vývoja čo naj­lep­šieho pro­duktu a veno­vať pozor­nosť najmä vašim hrá­čom — tí su totiž to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo máte.

Chceli by ste ešte niečo dodať?

Že je to u nás super a stále hľa­dáme nových ľudí — stačí pozrieť náš web :)

Na našom malom ale vyna­lie­za­vom Slo­ven­sku je určite málo podob­ných firiem ako Pixel Fede­ra­tion. Je to miesto, kam sa hrnie veľká časť nášho deve­lo­per­ského talentu a naberá tu skú­se­nosti + uplat­ňuje kre­a­ti­vitu. Je super, že sa dá uplat­niť aj na domá­cej pôde a tvo­riť pre celý svet. Bolo by super, keby máme v kaž­dom odvetví taký Pixel Fede­ra­tion :).

zdroj foto: pixel­fe­de­ra­tion

Pridať komentár (0)