Podujatie #NOC Technology hosťuje podnikateľa roka Michala Weisa – softvérového mága svetovej armádnej a meteo špičky

Zuzana Kotuliaková / 12. marca 2018 / Lifehacking

zdroj: archív Night of Chances
  • Jedna z na­job­ľú­be­nej­ších IT tech ak­cií roka sa blíži!
  • Nad­šenci no­vých tech­no­ló­gií sa budú môcť zísť na po­du­jatí Night of Chan­ces Tech­no­logy už o nie­koľko dní – 14. marca

„Táto NOC sa stala tra­dí­ciou a srd­cov­kou nie­len pre Nex­te­riu, ale aj pre pop­redné firmy v ob­lasti tech­no­ló­gií, čomu sa veľmi te­šíme,“ ho­vorí To­máš Ha­sala, ria­di­teľ ob­čian­skeho zdru­že­nia Nex­te­ria. „Do­stá­vame fe­ed­back od IT fi­riem, že práve na po­du­jatí NOC tech­no­logy na­chá­dza naj­väčší po­ten­ciál a naj­ta­len­to­va­nej­ších štu­den­tov,“ do­pĺňa. Myš­lien­kou po­du­jatí Night of Chan­ces je to­tiž dať štu­den­tom prí­le­ži­tosť otes­to­vať si firmy ešte pred­tým, ako si ony budú tes­to­vať štu­den­tov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: ar­chív Night of Chan­ces

Aj tento rok sa bude dis­ku­to­vať na ak­tu­álne témy, ako sú do­pad ume­lej in­te­li­gen­cie, po­zi­tívni hac­keri, bu­dúc­nosť te­le­ko­mu­ni­ká­cií, banky z po­hľadu IT či block­chain ako taký.

Na­jat­rak­tív­nej­ším hos­ťom bude ur­čite pod­ni­ka­teľ roka 2017 Mi­chal Weis, za­kla­da­teľ a ge­ne­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti IBL Soft­ware En­gi­ne­e­ring, spol. s r. o. Prog­ra­mo­vať za­čal už v de­via­tich ro­koch. Na za­čiatku vy­so­kej školy v ESET-e za­lo­žil tím pre vý­voj no­vej ge­ne­rá­cie an­ti­ví­rusu, ktorý po­lo­žil zá­klady ce­lo­sve­to­vého úspe­chu firmy. S me­te­oro­ló­giou sa stre­tol, keď po­má­hal matke v SHMÚ pri na­sa­dení ne­mec­kého soft­véru. So snom pre­sa­diť sa na me­dzi­ná­rod­nom trhu v roku 1997, po skon­čení vy­so­kej školy, za­lo­žil s ne­mec­kým par­tne­rom me­te­oro­lo­gickú soft­vé­rovú firmu – IBL. Dnes je firma sve­to­vou špič­kou v ob­lasti in­šta­lá­cií na všet­kých kon­ti­nen­toch a po­sky­tuje soft­vér pre ná­rodné me­te­oro­lo­gické or­ga­ni­zá­cie, le­tiská a ar­mády ce­lého sveta. Ne­za­sta­vuje sa však a po­kra­čuje vo vý­voji no­vých tech­no­ló­gií, ktoré po­má­hajú za­chra­ňo­vať ži­voty a šet­riť našu pla­nétu. „Ve­ríme, že Mi­chal bude ur­čite in­špi­rá­ciou pre na­stu­pu­júcu ge­ne­rá­ciu skve­lých slo­ven­ských it-moz­gov,“ do­dal Ha­sala.

No­vin­kou je aj ce­lo­ve­černý mo­de­rá­tor, kto­rým tento roč­ník bude Ján Gor­du­lič. Má­lo­kto o ňom môže ve­dieť, že sa ra­dil me­dzi štu­den­tov IT a ak­tu­álne sa za­čí­nať za­ra­ďo­vať me­dzi exper­tov na block­chain a kryp­to­meny.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: ar­chív Night of Chan­ces

Ukážka, ako to v IT chodí za 60 mi­nút

Pri­pra­ve­ných je viac ako 25 works­ho­pov pop­red­ných IT spo­loč­ností, ktoré pô­so­bia na Slo­ven­sku s te­ma­ti­kou hac­ker­stva, cloudu, prog­ra­mo­va­nia chat­bo­tov či mo­bile de­ve­lop­mentu.

Tí naj­lepší sa budú môcť zú­čast­niť na speed da­tingu, osob­nej dis­ku­sií s pop­red­nými ma­na­žérmi spo­loč­ností ESET, Tatra Banka, Ac­cen­ture, QBSW a Slo­vak Te­le­kom.

Do­te­raz sa pred­chá­dza­jú­cich 6 NOC-í za­me­ra­ných na tech­no­ló­giu zú­čast­nilo viac ako 3000 náv­štev­ní­kov, iba v mi­nu­lom roku to bolo tak­mer 700 IT-tech priaz­niv­cov. Hoci sa NOC Tech­no­logy pra­vi­delne koná v pries­to­roch FiiT STU, na­šla si ob­ľubu aj me­dzi IT ve­rej­nos­ťou.

Vďaka vý­bor­nej odozve zo strany štu­den­tov aj fi­riem sa tesne po IT po­du­jatí bude ko­nať aj druhý roč­ník Night of Chan­ces En­gi­ne­e­ring pre štu­den­tov so stro­jár­skym za­me­ra­ním, a to hneď 4.4. na SjF STU.

Keďže sú tieto smery čo­raz viac pre­po­jené, or­ga­ni­zá­tori sa roz­hodli pod­po­riť štu­den­tov v roz­ši­ro­vaní svo­jich ve­do­mostí v oboch sme­roch aj mož­nos­ťou kúpy zvý­hod­ne­ného “Com­bi­ned tic­ket” na obi­dve po­du­ja­tia – Night of Chan­ces Tech­no­logy a Night of Chan­ces En­gi­ne­e­ring.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)