Poly­funkčný objekt Red Bridge na Želez­nej stud­ničke v Bra­ti­slave roz­hodne nie je oby­čajný

Podľa článku od Štefana Moravčíka,Archinfo.sk, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch. Tomáš Čechvala Ing. Miroslav Herman / 15. november 2016 / Zaujímavosti

Dom pri Čer­ve­nom moste zaujme čis­tým rastrom modu­lo­vej fasády. Nepra­vi­delné pou­ži­tie plných pane­lov pred­chá­dza mono­tón­nosti rie­še­nia.

Red Bridge svo­jím umiest­ne­ním vytvára jeden z nástup­nych bodov na Železnú stud­ničku, vo väzbe na rekre­ačné trasy a špor­tovo-rekre­ačné are­ály. Záme­rom inves­tora bolo vybu­do­vať budovu so záze­mím a vyba­ve­ním pre kaž­do­dennú rekre­áciu. V polo­vici roku 2016 došlo k zmene nájomcu. V súčast­nosti tu sídli výrobca a dodá­va­teľ kan­ce­lár­skeho nábytku.

Situácia
Situ­ácia

Archi­tek­to­nické rie­še­nie fasády pod­po­ruje funkčnú náplň objektu. Otvo­re­nosť pro­stred­níc­tvom číreho zask­le­nia umož­ňuje pozo­ro­va­te­ľom sle­do­vať prie­hľad na teleso Čer­ve­ného mostu. Most svo­jím súčas­ným pre­ve­de­ním vytvára cha­rak­te­ris­tický orien­tačný bod — domi­nantu v úzkom okolí a jeho fareb­nosť je sig­ni­fi­kantná. Archi­tek­to­nický návrh sa nesnaží tejto domi­nante kon­ku­ro­vať, ale skôr asi­mi­lo­vať.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Modu­lový ras­ter prie­če­lia je nepra­vi­delný, čím sa dosa­huje oži­ve­nie pohľa­dov a prie­hľa­dov cez budovu. Nepra­vi­delné pou­ži­tie plných pane­lov pred­chá­dza mono­tón­nosti rie­še­nia. Plná plo­cha je v kon­traste s pre­sk­le­ním a v pries­tore odha­ľuje prie­hľad na Čer­vený most postupne.

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

Dis­po­zičné rie­še­nie vychá­dza z jed­not­rak­to­vej kon­štruk­cie s pia­timi 7,5 m modulmi. Ver­ti­kálne komu­ni­kačné jadro komu­ni­kačné jadro s hygie­nic­kým zaria­de­ním je umiest­nené excen­tricky a rozč­le­ňuje veľ­kop­ries­tor. Nájomca má na väč­šej časti par­teru sho­wroom s recep­ciou a barom, v men­šej vzor­kovňu. Na poschodí je zasa­dačka a open space admi­ni­stra­tíva. Uličná fasáda s modu­lom 1,5 m zaujme strie­da­ním pre­sk­le­ných a plných plôch v mate­riá­lo­vom a fareb­nom roz­lí­šení. Nápro­tivná fasáda orien­to­vaná do doliny a druhá ští­tová stena sú muro­vané, so sta­veb­nými otvormi tiež v module 1,5 m.

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

Pod­klady: Tomáš Čech­vala, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)