Posledný deň pri­hlá­siť sa na Pra­qu­eC­runch!

Šandi / 30. jún 2014 / Tools a produktivita

Už je tomu dlho, kon­krétne pred pia­timi rokmi, keď bol TechC­runch napo­sledy v Prahe. Techc­runch Pra­que je pova­žo­vaný za jednu z naj­lep­ších let­ných party meet up.

Pra­qu­eC­runch je už bohu­žial úplne vypre­daný a to je ten pravý čas, kedy sa začnú vybe­rať tie naj­lep­šie pit­che. Ak by predsa len došlo k uvoľ­ne­niu doda­toč­ných lís­tkov na túto skvelú uda­losť, budete o tom vedieť prvý. Stačí ak budete čeko­vať Twit­ter account Johna Biggsa.

8 star­tu­pov, bude na pódiu repre­zen­to­vať foun­der, ktorý bude mať presne 90 sekúnd na pre­zen­tá­ciu (pitch) svojho star­tupu. Víťaz získa miesto na TechC­runch Dis­rupt v San Fran­ciscu, alebo Lon­dýne. Roz­hod­cov­ská porota sa bude skla­dať z lokál­nych ľudí pochá­dza­jú­cich zo star­tu­po­vej komu­nity.

Event štar­tuje vo štvr­tok 3. Júla od 18:00 do 23:00 v pries­to­roch Her­ge­to­vej cihelne, kde si môžete užiť zadarmo pivo, ako aj cate­ring, po celú noc.

So svo­jím star­tu­pom (pitch off) sa môžete pri­hlá­siť naj­ne­skôr do dnes večer priamo tu!

Toh­to­ročný Pra­qu­eC­runch spon­zo­ruje Avast a Credo Ven­tu­res.

Prog­ram:

6pm – Doors Open
7pm – Pitch-Off
8pm – Win­ners Announ­ced
8:15pm – Networ­king
11pm – Good­night

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)