Pou­ží­vaš Chrome? 23 nástroj, ktoré možno nepoz­náš

vedelisteze.sk / 13. november 2016 / Zaujímavosti

Chrome je naj­pou­ží­va­nejší pre­hlia­dač u nás aj v celom svete nie­len pre svoj jed­no­du­chý dizajn, ale aj funkč­nosť. A práve funkč­nosť je vďaka čis­tému dizajnu často skrytá. Pozri si návod na tipy ako z Chrome vyťa­žiť viac.

1. Pre­sú­va­nie via­ce­rých zálo­žiek súčasne

presuvanie

Kto nepou­žíva okno pre­pl­nené zálož­kami, nech prvý hodí kame­ňom. Väč­šina vie o tom, že sa pri ich upra­to­vaní dajú záložky pre­sú­vať vrámci jed­ného okna alebo medzi oknami, ale možno ste neve­deli, že takto môžete pre­su­núť via­cero zálo­žiek naraz. Stlačte CTRL a klik­nu­tím ozna­číte jed­not­livé záložky, ktoré môžete naraz pre­su­núť, naprí­klad ako nové okno.

2. Ľah­šie hľa­da­nie slov a fráz

vyhladavanie

Keď obja­víš neznáme slovo alebo chceš zis­tiť o pred­mete viac, jed­no­du­cho ho môžeš vyhľa­dať ozna­če­ním a pre­su­nu­tím do adres­ného riadku. Google ho rovno vyhľadá. A namiesto drag & drop, stačí na vyzna­čené slovo klik­núť pra­vým a vybrať “Pomo­cou služby Google vyhľa­dať ..”.

3. Otvo­re­nie omy­lom zavre­tých zálo­žiek

Omy­lom si zavrel okno so všet­kými zálož­kami? Kaž­dému sa stane. Ale Chrome ti odpustí a uľahčí návrat k všet­kým zálož­kám. Stačí otvo­riť Chrome a stla­čiť CTRL + SHIFT + T a otvo­ria sa všetky napo­sledy zavreté záložky. A môžeš to stlá­čať opa­ko­vane a budú sa ti otvá­rať všetky pre­došle zavreté stránky podľa his­tó­rie.

4. Pre­ska­ko­va­nie medzi zálož­kami klá­ve­sou

Pri práci s via­ce­rými zálož­kami si sa zrejme potre­bo­val rýchlo pre­pnúť na kon­krétnu záložku. Hodí sa ti to pri pre­pi­so­vaní úda­jov alebo pri pou­ží­vaní slov­níka na inej záložke. Stačí stla­čiť CTRL + číslo 1 – 9 a otvorí sa záložka podľa pora­dia. CTRL + Tab ťa posu­nie doprava, ak by si sa potre­bo­val dostať na desiatu záložku.

5. Auto­ma­tické otvo­re­nie strá­nok po spus­tení

startup

Ak pri pou­ží­vaní Chrome nav­šte­vu­ješ vždy pri pri­hlá­sení tie isté stránky (správy, e-mail a Face­book), môžeš si nasta­viť, aby ich Chrome vždy otvo­ril pri spus­tení. Stačí v nasta­vení, v časti “Pri spus­tení” vybrať “Otvo­riť kon­krétnu stránku” (alebo jed­no­du­cho do adres­ného riadka napí­sať chrome://settings/startup). Môžeš si vybrať posledné stránky z his­tó­rie alebo jed­ným tla­čít­kom vybrať všetky záložky, ktoré máš aktu­álne otvo­rené.

6. Otvo­re­nie vyhľa­dá­va­nia do novej záložky

Vyhľa­dá­va­nie z adres­ného riadku je jed­no­du­ché a rýchle. Ak však nech­ceš opus­tiť aktu­álnu stránku a chceš vyhľa­dá­va­nie otvo­riť do novej záložky, stačí napí­sať vyhľa­dá­vaný výraz a stla­čiť ALT + Enter, výsledky sa zobra­zia v novom okne.

7. Prí­stup do pre­hlia­dača pre deti, pod vašou kon­tro­lou

rodicia

S Chrome môžeš deťom vytvo­riť druhý pro­fil, ktorý doká­žeš kon­tro­lo­vať a ovlá­dať. Naj­skôr vytvor druhý pro­fil, cez Nasta­ve­nia > Osoby > Pri­dať osobu, a zaškrt­nite “Skon­tro­lo­vať a zobra­ziť stránky, ktoré táto osoba nav­ští­vila vrámci účtu …”. Rovno môžeš na ďal­šej stránke nasta­viť, ktoré stránky môže dieťa pre­ze­rať, ktoré si pre­ze­ralo alebo nasta­viť “Bez­pečné vyhľa­dá­va­nie” vrámci vyhľa­dá­va­nie cez Google.

8. Skryté stránky v Chrome

system

Keď sa budeš nudiť na inter­nete, môžeš pre­lis­to­vať stránky priamo v pre­hlia­dači. Chrome obsa­huje nie­koľko desia­tok inter­ných strá­nok, začí­na­jú­cich “chrome://”. K nie­kto­rým sa nakli­káš aj cez Nasta­ve­nia, ale nie­ktoré sú určené pre deve­lo­pe­rov a dostupné len zada­ním adresy.

Skúste naprí­klad:

chrome://system – infor­má­cie o sys­téme, vrá­tane pou­ži­tej pamäte

chrome://thumbnails/ – vaše naj­nav­šte­vo­va­nej­šie stránky s náhľa­do­vými obráz­kami

chrome://view-http-cache – zoznam strá­nok ulo­že­ných v pamäti pre­hlia­dača

A tu si zobra­zíte celý zoznam týchto adries:
chrome://chrome-urls

9. Náhľad aké­ho­koľ­vek mul­ti­me­diál­neho súboru

Natra­fil si pri upra­to­vaní počí­tača na obráz­kový súbor a chceš si ho rýchlo pozrieť bez otvá­ra­nia gra­fic­kých prog­ra­mov? Pre­tiahni súbor do Chrome okna a zobrazí sa ti zväč­šený.

10. Pri­da­nie uda­losti do Google kalen­dára cez adresný ria­dok

calendar

Ak potre­bu­ješ rýchlo zapí­sať uda­losť priamo z Chrome, tu je návod. Sko­pí­ruj tento text:

http://www.google.com/calendar/event?ctext=+%s+&action=TEMPLATE&pprop=HowCreated%3AQUICKADD

Prejdi do Nasta­vení a časti Vyhľa­dá­va­nie klikni na Spra­vo­vať vyhľa­dá­vače (alebo rovno sem: chrome://settings/searchEngines), na konci zoznamu do políčka “Pri­dať nový vyhľa­dá­vač” vpíš “Google Calen­dar”, do “Kľú­čové slovo” vpíš “cal” (alebo akú­koľ­vek skratku, ktorú budeš pou­ží­vať a do URL vpíš vyš­šie sko­pí­ro­vanú adresu a klikni na Hotovo.

Teraz môžeš pri­dať novú uda­losť cez adresný ria­dok, vpíš naprí­klad “cal 15.12. 09:00 stret­nu­tie” a stlačte Enter (nedaj sa zmý­liť, Chrome ti ponúkne “vyhľa­dá­va­nie Google Calen­dar”, to je v poriadku) a budeš pre­sme­ro­vaný do Google Kalen­dára, s pred­vy­pl­ne­ným dátu­mom a náz­vom uda­losti.

11. Rýchly zoom a hlavne návrat do pôvod­nej hod­noty

Na to, že pri­blí­žiť stránku (zväč­šiť a zmen­šiť) sa dá podrža­ním CTRL a skro­lo­va­ním (alebo CTRL a plus alebo mínus) si možno pri­šiel aj omy­lom. Vrá­tiť sa späť môžeš klik­nu­tím na Lupu v pra­vej časti adres­ného riadku (alebo klik­nu­tím na Obno­viť) a ešte jed­no­duch­šie stla­če­ním CTRL + 0.

12. Posú­va­nie stránky klá­ves­ni­cou

Na otvo­re­nej stránka sa posu­niete niž­šie rýchlo medzer­ní­kom. Ak chceš naopak hore, tak SHIFT + medzer­ník.

13. Okam­žité vyma­za­nie his­tó­rie

vymazathistoriu

Rýchlo vyma­zať celú his­tó­riu nav­ští­ve­ných strá­nok, stia­hnu­tých súbo­rov, ulo­že­ných obráz­kov, hesiel a cookies, môžeš cez okno Nasta­vení. Rýchlo sa ku nemu dosta­neš stla­če­ním CTRL + SHIFT + DELETE.

14. Dino­sau­ria hra

dinosaurus2Vedeli ste, že je v Chrome zabu­do­vaná dino­sau­ria hra? Keď si bez inter­netu a zobrazí sa ti “Žiadne inter­ne­tové pri­po­je­nie”, stlačte medzer­ník a zahrajte sa s dino­sau­rom ská­ču­cim cez pre­kážky.

15. Skratky rovno na plo­che

Jed­no­du­chý odkaz na svoju obľú­benú stránku si môžeš vlo­žiť priamo na plo­chu. Podobne ako medzi obľú­bené záložky, stačí pre­tiah­nuť odkaz zo stránky na plo­chu. Druhá mož­nosť je vybrať vpravo hore voľby (tri bodky), Ďal­šie nástroje a Pri­dať na plo­chu.

16. Salto stránky na mobile

Tak toto nikdy potre­bo­vať nebu­dete. Ale na skrá­te­nie dlhej chvíle je tento eas­ter egg dobrý. Otvorte Chrome na mobile s Android (fun­guje iba na Andro­ide), pre­pni sa na zobra­ze­nie zálo­žiek a 5-krát posuň záložku hore. Na pia­ty­krát uro­bia záložky salto.

17. Správca pro­ce­sov

spravca1

Ak chcete zis­tiť, koľko ti kon­krétna stránka uberá pamäte alebo spo­ma­ľuje počí­tač? Rov­nako ako má Win­dows správcu pro­ce­sov, rov­naký má aj Chrome. Stačí stla­čiť SHIFT + ESC.

18. Rýchli pre­klad

Podobne ako môžeš ozna­če­ním textu rýchlo hľa­dať, môžeš text aj pre­kla­dať. Treba si nain­šta­lo­vať roz­ší­re­nie Pre­kla­dač Google, ktorý to umožní na jedno klik­nu­tie.

19. Znu­dený? Ale úplne znu­dený?

Chrome na mobile vpravo hore počíta otvo­rené záložky. Keď ich otvo­ríš 100 zálo­žiek, pre­stane sa mu chcieť ich rátať a vysmeje sa vám na to. Skús. :)

20. Zdie­ľa­nie záložky a pre­nos do tele­ví­zora alebo iného PC

Nie­kedy potre­bu­ješ uká­zať stránku buď rodine pred TV, alebo komu­koľ­vek cez inter­net. Vpravo hore vybe­rieš menu a Pre­ná­šať. Následne môžeš stránku zobra­ziť na tele­ví­zore (cez Chro­me­cast) alebo komu­koľ­vek cez komu­ni­kačný nástroj Google Han­gouts.

21. Tlač cez inter­net alebo z iného PC

printers

Cez Chrome môžeš tla­čiť z domu na pra­covný PC alebo vrámci bytu z iného počí­tača. Chrome má fun­kciu Google Cloud Prin­ting, do kto­rej pri­po­jíš Cloud Ready tla­čia­reň či akú­koľ­vek inú, ku kto­rej máš prí­stup zo svojho počí­tača. Následne pri tlači z iných miest máš na výber všetky dostupné tla­čiarne. Aby to fun­go­valo, musíš sa v oboch Chrome pri­hlá­siť (vpravo hore).

https://www.google.com/cloudprint/learn/

22. Jed­no­duch­šie objed­ná­va­nie a vypĺňa­nie adresy

Nudí ťa vypĺňať pri inter­ne­to­vej objed­návke dookola to isté? Chrome vieš naučiť svoju adresu aj číslo karty a vypĺňať ich bude za teba. V Nasta­ve­nia > Heslá a for­mu­láre zaškrt­nite “Povo­liť fun­kciu Auto­ma­tické dopĺňa­nie” a v časti Spra­vo­vať vyplň adresu a aktu­álne karty. Alebo otvor chrome://settings/autofill

23. Rýchle vyhľa­dá­va­nie na mobile

Ako sme spo­mí­nali, v pre­hlia­dači sa dá rýchlo vyhľa­dá­vať ozna­če­ním a klik­nu­tím. Na mobile podobne stačí slovo ozna­čiť a podržať na ňom dlh­šie prst. Zospodu vyskočí vyhľa­dá­va­nie v Chrome, ktoré si vieš vytiah­nuť nahor a rýchlo nájsť čo potre­bu­ješ.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Tech 21 Century/vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)