Poznáme víťazov Študentskej podnikateľskej ceny 2018

Redakcia / 14. decembra 2018 / Lifehacking

Dňa 4.12.2018 sa v bu­dove ústre­dia Slo­ven­skej spo­ri­teľne, a.s. ko­nalo sláv­nostné vy­hlá­se­nie vý­sled­kov ce­lo­slo­ven­ského pro­jektu „ Štu­dent­ská pod­ni­ka­teľ­ská cena 2018 „ Pro­jekt or­ga­ni­zo­vala mi­mo­vládna or­ga­ni­zá­cia Ju­nior Cham­ber In­ter­na­ti­onal-Slo­va­kia.

Dňa 4.12.2018 sa v bu­dove ústre­dia Slo­ven­skej spo­ri­teľne, a.s. ko­nalo sláv­nostné vy­hlá­se­nie vý­sled­kov ce­lo­slo­ven­ského pro­jektu „ Štu­dent­ská pod­ni­ka­teľ­ská cena 2018 „ Pro­jekt or­ga­ni­zo­vala mi­mo­vládna or­ga­ni­zá­cia Ju­nior Cham­ber In­ter­na­ti­onal-Slo­va­kia.

Spo­lu­vy­hla­so­va­te­ľom bolo Zdru­že­nie pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska . Cie­ľom pro­jektu je pod­po­ro­vať štu­den­tov v tom aby pra­co­vali na svo­jom pod­ni­ka­teľ­skom sne už po­čas školy a zá­ro­veň ho za­čali po­čas štú­dia aj re­a­li­zo­vať. Hlav­nou úlo­hou pro­jektu je uká­zať ši­ro­kej ve­rej­nosti , že je možné zvlád­nuť bu­do­vať svoju firmu už po­čas SŠ a VŠ a zís­ka­vať nové ve­do­mosti a zruč­nosti štú­diom na SŠ a VŠ. Pri­daná hod­nota je tak­tiež v ur­či­tom ná­vode ako zvy­šo­vať za­mest­na­nosť ab­sol­ven­tov SŠ a VŠ v SR. Zá­ro­veň títo ab­sol­venti resp. v sú­čas­nosti štu­denti sú po­ten­ciál­nymi za­mest­ná­va­teľmi  ďal­ších oby­va­te­ľov z rôz­nych re­gi­ó­nov Slo­ven­ska. Zau­jí­mavé pod­ni­ka­teľ­ské prí­behy boli od­me­nené roz­nymi vec­nými ce­nami. Naj­lepší štu­denti-pod­ni­ka­te­lia boli po­zvaní na stret­nu­tie s pred­sta­vi­teľmi pod­ni­ka­teľ­ských or­ga­ni­zá­cii ako aj  so zá­stup­cami vy­hla­so­va­teľa pro­jektu . Od­borná po­rota na zá­klade osob­nej pre­zen­tá­cie svo­jej firmy vy­brala re­pre­zen­tanta Slo­ven­ska na sve­tové fi­nále sú­ťaže, ktoré sa usku­toční v ap­ríli 2019 v Ma­cao. Pro­jekt je sú­čas­ťou ce­lo­sve­to­vej sú­ťaže „ Glo­bal Stu­dent En­trep­re­neur Awards“.

Nie­koľko viet o vy­hla­so­va­te­ľovi : Ju­nior Cham­ber In­ter­na­ti­onal-Slo­va­kia je mi­mo­vládna, ne­zis­ková or­ga­ni­zá­cia , ktorá zdru­žuje mla­dých ľudí a to od  štu­den­tov VŠ až po sa­mos­tat­ných pod­ni­ka­te­ľov. Jej cie­ľom je pod­po­ro­vať chuť mla­dých ľudí do pod­ni­ka­nia a to už od štu­den­tov VŠ v SR , chuť stále sa vzde­lá­vať , pra­co­vať na sebe, a tak byť úspeš­nými či už ako mladí pod­ni­ka­te­lia alebo mladí ma­na­žéri. Or­ga­ni­zá­cia je od roku 2007 ofi­ciál­nou po­boč­kou jed­nej z naj­väč­ších or­ga­ni­zá­cii pre mla­dých líd­rov a pod­ni­ka­te­ľov na svete- Ju­nior Cham­ber In­ter­na­ti­onal so síd­lom v USA a európ­skym cen­trom v Ber­líne. Má za­stú­pe­nie v 115 kra­ji­nách sveta s po­čtom  200 000 čle­nov.

Spo­lu­vy­hla­so­va­teľ: Zdru­že­nie pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska je pr­vým zá­uj­mo­vým zdru­že­ním sú­krom­ných pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­skej re­pub­liky za­lo­že­ným v no­vem­bri 1989.

Od­borná ko­mi­sia vy­brala z pri­hlá­se­ných štu­den­tov  5 fi­na­lis­tov sú­ťaže a to:

1.Mar­tin Hra­bo­vec-spo­loč­nosť Re­vo­lware s.r.o.,Wirts­chaft­su­ni­ve­si­tät Wien

2.Ing. Pa­vol Ka­leja, spo­loč­nosť VI­ZU­ALI­ZACKY, s.r.o., Sta­vebná fa­kulta Tech­nic­kej uni­ver­zity v Ko­ši­ciach

3.Pat­rik Kon­rády- spo­loč­nosť Bo­dy­Fix Tech­no­lo­gies s.r.o.,SZŠ –od­bor dipl. fy­zi­ote­ra­peut, Ko­šice

4.Ing.To­máš Szabo-spo­loč­nosť PROG­RANT, s.r.o.,Ústav ma­naž­mentu STU v Bra­ti­slave

5.Ján Ši­roký-spo­loč­nosť Fi­nan­cie.on­line SK s.r.o., Pod­ni­ko­vo­hos­po­dár­ska fa­kulta Eko­no­mic­kej uni­ver­zity v Ko­ši­ciach

 

Ude­le­nie špe­ciál­nych  cien:

 

Cena pred­sedu Bra­ti­slav­ského sa­mo­správ­neho kraja – Ing. To­máš Szabo-spo­loč­nosť PROG­RANT,s.r.o

 

Cena spo­loč­nosti NAY- Ing. Pa­vol Ka­leja- spo­loč­nosť VI­ZU­ALI­ZACKY,s.r.o.

 

Cena Mas­ter­Card za ino­vá­cie Ján Ši­roký-spo­loč­nosť Fi­nan­cie.on­line.SK s.r.o.

 

Cena JCI-Slo­ven­sko (za naj­väčší  po­ten­ciálny prí­nos pre spo­loč­nosť) -Pat­rik Kon­rády  – spo­loč­nosť Bo­dy­Fix Tech­no­lo­gies s.r.o.

 

Cena BMW (sus­tai­nable va­lue)To­máš Szabo spo­loč­nosť PROG­RANT,s.r.o.

Ab­so­lút­nym ví­ťa­zom a zá­ro­veň no­mi­nan­tom Slo­ven­ska na ce­lo­sve­tovú sú­ťaž „Glo­bal Stu­dent En­trep­re­neur Awards“ do Ma­cao sa stal Mar­tin Hra­bo­vec-spo­loč­nosť Re­vo­lware s.r.o.,Wirts­chaft­su­ni­ve­si­tät Wien

Pridať komentár (0)