Pra­vi­del­né číta­nie kníh ti pre­dĺži život

Martina Ditrichová / 4. októbra 2016 / Lifehacking

Chceš žiť zdrav­šie? Staň sa kni­ho­mo­ľom.

Je veľa spô­so­bov, ako zlep­šiť svoj život­ný štýl. Zdra­vá stra­va, pra­vi­del­ný pit­ný režim, cvi­če­nie — to všet­ko sú návy­ky, kto­ré by nás mali udr­žať fit v dob­rej kon­dí­cii, a tým aj pre­dĺžiť náš život. Naj­nov­šia štú­dia maga­zí­nu Social Scien­ce and Medi­ci­ne priš­la so záve­rom, že aj pra­vi­del­né číta­nie kníh má na naše zdra­vie bla­ho­dár­ne účin­ky.

Ved­ci na vzor­ke 3 635 ľudí zis­ti­li, že tí, kto­rí sa venu­jú číta­niu dlh­šie ako 3,5 hodi­ny týž­den­ne, žijú v prie­me­re o dva roky dlh­šie ako neči­ta­te­lia. Zdá sa, že to je pre­po­je­né s kog­ni­tív­nym zlep­šo­va­ním, a to viac ako naprí­klad s vekom, pohla­vím, vzde­la­ním, bohat­stvom či ďal­ší­mi fak­tor­mi.

old-book-books-images

foto:wallpaperfolder.com

Počas 12-roč­nej štú­die, výskum­ný tím, vede­ný pro­fe­so­rom Avnim Bavis­him z Yale, roz­de­lil svo­je sub­jek­ty do troch sku­pín — tí, čo číta­jú viac ako 3,5 hodi­ny týž­den­ne, tí, čo číta­jú 3,5 hodi­ny a menej a tí, kto­rí nečí­ta­jú kni­hy vôbec.

Dokon­ca aj dru­há sku­pi­na — občas­ní kni­ho­mo­li mali o 17% men­šiu prav­de­po­dob­nosť úmr­tia ako tí, kto­rí nečí­ta­li vôbec. Pred­tým, ako sa pote­šíš, by si mal vedieť, že toto zis­te­nie je spo­je­né iba s číta­ním kníh. Žiad­ny iný mate­riál na číta­nie nemal také účin­ky. „Číta­nie kníh pris­pe­lo k život­nej výho­de, kto­rá bola pre­uká­za­teľ­ne vyš­šia ako pri číta­ní novín či maga­zí­nov,” pozna­me­na­li auto­ri vo svo­jej štú­dii.

Číta­nie kníh zahŕňa dva kog­ni­tív­ne pro­ce­sy, kto­ré by moh­li vytvo­riť výho­du na pre­ži­tie,” dodá­va tím. „Po prvé, že pod­po­ru­je “hlbo­ké číta­nie”, pohl­cu­jú­ci záži­tok, kto­rý povzbu­dzu­je čita­te­ľa k vytvo­re­niu spo­je­nia k ostat­ným čas­tiam mate­riá­lu a sve­tu oko­lo nich. Po dru­hé, kni­hy môžu pod­po­ro­vať empa­tiu, sociál­ne vní­ma­nie a emoč­nú inte­li­gen­ciu, čo sú dôle­ži­té kog­ni­tív­ne pro­ce­sy.”

Zdá sa, že kom­plex­ný cha­rak­ter mno­hých kníh nemô­že byť v súčas­nos­ti pri­rov­na­ný k žiad­ne­mu iné­mu typu tex­to­vej infor­má­cie, ani k dvoj­ho­di­no­vé­mu fil­mo­vé­mu zážit­ku. Nezna­me­ná to však, že kni­hy sú jedi­ný spô­sob ako tré­no­vať mozog. Mno­hé štú­die doká­za­li, že aj počí­ta­čo­vé hry sú vyni­ka­jú­cim spô­so­bom, ako zvý­šiť inte­li­gen­ciu, schop­nosť kri­tic­ky mys­lieť a rých­lo sa roz­ho­do­vať.

paper_book_folded_in_heart_shape-jpg-650x0_q70_crop-smart

foto:treehugger.com

Napriek tomu, kni­hy vo vše­obec­nos­ti domi­nu­jú. Ľudia im ostá­va­jú ver­ní aj napriek množ­stvu fil­mov a audi­ok­níh. Nikdy nena­hra­dia ten pocit, naj­mä v takom­to poča­sí, vliezť pod peri­nu so skve­lou kni­hou a nechať sa uniesť do iné­ho sve­ta. Spi­so­va­teľ Step­hen King raz pove­dal: “Kni­hy sú uni­kát­na pre­nos­ná mágia,” a zdá sa, že mal prav­du.

zdroj:iflscience.com zdroj titul­nej fotografie:entrepreneur.com

Pridať komentár (0)