Pra­vi­delné číta­nie kníh ti pre­dĺži život

Martina Ditrichová / 4. októbra 2016 / Tools a produktivita

Chceš žiť zdrav­šie? Staň sa kni­ho­mo­ľom.

Je veľa spô­so­bov, ako zlep­šiť svoj životný štýl. Zdravá strava, pra­vi­delný pitný režim, cvi­če­nie — to všetko sú návyky, ktoré by nás mali udr­žať fit v dob­rej kon­dí­cii, a tým aj pre­dĺžiť náš život. Naj­nov­šia štú­dia maga­zínu Social Science and Medi­cine prišla so záve­rom, že aj pra­vi­delné číta­nie kníh má na naše zdra­vie bla­ho­dárne účinky.

Vedci na vzorke 3 635 ľudí zis­tili, že tí, ktorí sa venujú číta­niu dlh­šie ako 3,5 hodiny týž­denne, žijú v prie­mere o dva roky dlh­šie ako neči­ta­te­lia. Zdá sa, že to je pre­po­jené s kog­ni­tív­nym zlep­šo­va­ním, a to viac ako naprí­klad s vekom, pohla­vím, vzde­la­ním, bohat­stvom či ďal­šími fak­tormi.

old-book-books-images

foto:wallpaperfolder.com

Počas 12-roč­nej štú­die, výskumný tím, vedený pro­fe­so­rom Avnim Bavis­him z Yale, roz­de­lil svoje sub­jekty do troch sku­pín — tí, čo čítajú viac ako 3,5 hodiny týž­denne, tí, čo čítajú 3,5 hodiny a menej a tí, ktorí nečí­tajú knihy vôbec.

Dokonca aj druhá sku­pina — občasní kni­ho­moli mali o 17% men­šiu prav­de­po­dob­nosť úmr­tia ako tí, ktorí nečí­tali vôbec. Pred­tým, ako sa pote­šíš, by si mal vedieť, že toto zis­te­nie je spo­jené iba s číta­ním kníh. Žiadny iný mate­riál na číta­nie nemal také účinky. „Číta­nie kníh pris­pelo k život­nej výhode, ktorá bola pre­uká­za­teľne vyš­šia ako pri čítaní novín či maga­zí­nov,” pozna­me­nali autori vo svo­jej štú­dii.

Číta­nie kníh zahŕňa dva kog­ni­tívne pro­cesy, ktoré by mohli vytvo­riť výhodu na pre­ži­tie,” dodáva tím. „Po prvé, že pod­po­ruje “hlboké číta­nie”, pohl­cu­júci záži­tok, ktorý povzbu­dzuje čita­teľa k vytvo­re­niu spo­je­nia k ostat­ným čas­tiam mate­riálu a svetu okolo nich. Po druhé, knihy môžu pod­po­ro­vať empa­tiu, sociálne vní­ma­nie a emočnú inte­li­gen­ciu, čo sú dôle­žité kog­ni­tívne pro­cesy.”

Zdá sa, že kom­plexný cha­rak­ter mno­hých kníh nemôže byť v súčas­nosti pri­rov­naný k žiad­nemu inému typu tex­to­vej infor­má­cie, ani k dvoj­ho­di­no­vému fil­mo­vému zážitku. Nezna­mená to však, že knihy sú jediný spô­sob ako tré­no­vať mozog. Mnohé štú­die doká­zali, že aj počí­ta­čové hry sú vyni­ka­jú­cim spô­so­bom, ako zvý­šiť inte­li­gen­ciu, schop­nosť kri­ticky mys­lieť a rýchlo sa roz­ho­do­vať.

paper_book_folded_in_heart_shape-jpg-650x0_q70_crop-smart

foto:treehugger.com

Napriek tomu, knihy vo vše­obec­nosti domi­nujú. Ľudia im ostá­vajú verní aj napriek množ­stvu fil­mov a audi­ok­níh. Nikdy nena­hra­dia ten pocit, najmä v takomto počasí, vliezť pod perinu so skve­lou kni­hou a nechať sa uniesť do iného sveta. Spi­so­va­teľ Step­hen King raz pove­dal: “Knihy sú uni­kátna pre­nosná mágia,” a zdá sa, že mal pravdu.

zdroj:iflscience.com zdroj titul­nej fotografie:entrepreneur.com

Pridať komentár (0)