Precestoval 172 krajín. V roku 2020 sa ako prvý Slovák chystá na prechod z Čukotky na Aljašku

Alexandra Valkova / 12. januára 2019 / Lifehacking

zdroj: Startitup/Pixabay
  • Mar­tin Na­vrá­til z Tra­ve­lis­tanu pre­ces­to­val tak­mer celý svet
  • Pri pre­chode z Ču­kotky na Al­jašku sa bude pla­viť s tí­mom Na­ti­onal Geog­rap­hic
  • Vy­po­čujte si naj­novší Star­ti­tup pod­cast, v kto­rom nám Mar­tin pre­zra­dil zo­pár bi­zar­ných zá­žit­kov z ces­to­va­nia

V na­šich no­vých Star­ti­tup pod­cas­toch stihla San­dra vy­spo­ve­dať už nie­koľko zau­jí­ma­vých hostí. Jed­ným z nich bol ria­di­teľ ces­tov­nej kan­ce­lá­rie Bubo, pán Ľu­boš Fell­ner, ktorý nám ok­rem iného pre­zra­dil, že arab­ský te­ro­riz­mus a is­lam vníma inak, ako os­tatní. Bubo zor­ga­ni­zo­valo nie­koľko expe­dí­cii, ktoré mali ich kli­enti mož­nosť za­žiť ako prví na Slo­ven­sku. Najd­rahší zá­jazd, kto­rého fi­nál­nou des­ti­ná­ciou bol Južný pól stál 99 ti­síc eur. Čo všetko Ľu­boš Fell­ner po­čas všet­kých ro­kov pod­ni­ka­nia sti­hol za­žiť, ale aj to, prečo vô­bec arab­ský svet vníma inak, ako bežní tu­risti, sa do­zvieš v na­šom pod­caste.

Ďal­ším hos­ťom v na­šej re­dak­cii Star­ti­tup bola šéf­re­dak­torka NOTA BENE a šta­tu­tárna zá­stup­kyňa or­ga­ni­zá­cie Proti prúdu, San­dra Tor­dová. Pre­zra­dila nám, prečo sú na Slo­ven­sku ľu­dia bez do­mova pre os­tat­ných často ne­vi­di­teľní. Aj kvôli tejto ig­no­rá­cii ve­rej­nosti vzni­kol pro­jekt NOTA BENE, ktorý sa pro­stred­níc­tvom jeho pro­jek­tov snaží ta­kýchto ľudí zvi­di­teľ­niť a po­môcť im do­stať sa me­dzi ľudí a za­ra­diť sa na­s­päť do bež­ného, pre os­tat­ných nor­mál­neho ži­vota.

Si­tu­ácia s bez­do­mo­vec­tvom sa na Slo­ven­sku tro­cha zlep­šila, no po­moci ľu­ďom bez do­mova je stále veľmi málo. Podľa San­dry by mal štát pre­vziať väč­šiu zod­po­ved­nosť a tento prob­lém by sa mal vrá­tiť na štátnu úro­veň. Táto, ale aj iné po­dobné or­ga­ni­zá­cie na Slo­ven­sku, bo­jujú o svoje pre­ži­tie a po­tre­bujú ob­rov­skú po­moc. Or­ga­ni­zá­cii Proti prúdu, kto­rej sú­čas­ťou je aj pro­jekt NOTA BENE, fi­nan­cie na tento rok ne­sta­čia a chýba im až 40-ti­síc eur. Vy­po­čuj si náš pod­cast a do­zvieš sa nie len o tejto or­ga­ni­zá­cii, ale aj o tom, prečo si San­dra po­tre­bo­vala dať pauzu od práce a na ako dlho a kam od­išla.

Po­zva­nie do na­šej re­dak­cie Star­ti­tup pri­jal aj Mi­lan Ku­ruc, ktorý za­lo­žil zdru­že­nie Pra­cu­júca chu­doba. Ser­vítku pred ústa si ne­dá­val a prob­lémy, ktoré sú spo­jené s níz­kou mzdou po­me­no­val presne tak, ako sú. Sám bol vo svo­jom pred­chá­dza­jú­com za­mest­naní fi­nančne pod­hod­no­tený a po­ve­dal si, že takto to ďa­lej nejde.

Uve­do­mil si však, že sa tento prob­lém ne­týka iba jeho, ale aj ďal­ších nie­koľko ti­síc ľudí na Slo­ven­sku a tak sa roz­ho­dol, že proti tomu za­čne bo­jo­vať. Vy­po­čuj si pod­cast, v kto­rom nám Mi­lan po­roz­prá­val o tom, ako to vy­ze­ralo, keď bo­jo­val za to, aby mu­seli za­mest­ná­va­te­lia uvá­dzať v pra­cov­ných in­ze­rá­toch mzdy a o tom, prečo chce, aby sa od roku 2019 mohlo na­hlas roz­prá­vať o tom, koľko kto za­rába.

Roz­ho­vory s tý­mito zau­jí­ma­vými hos­ťami ukon­čil po­sledný hosť, Mar­tin Na­vrá­til z Tra­ve­lis­tanu, ktorý za­čal ces­to­vať v 90. ro­koch, kedy to bolo oveľa zlo­ži­tej­šie a drah­šie. Po vy­so­kej škole pra­co­val 13 ro­kov ako sprie­vodca a po­tom sa roz­ho­dol, že pôjde vlast­nou ces­tou. Cez pro­jekt Tra­ve­lis­tan radí ľu­ďom, aké des­ti­ná­cie majú nav­ští­viť a ešte omnoho viac. Má pre­ces­to­va­ných 172 kra­jín a jeho naj­väč­šou vý­zvou je expe­dí­cia, kedy bude pre­chá­dzať z Ču­kotky na Al­jašku, a to spolu s tí­mom Na­ti­onal Geog­rap­hic. Vy­po­čuj si viac o jeho zá­žit­koch z ces­to­va­nia v na­šom naj­nov­šom pod­caste.

Pridať komentár (0)