Prečo pri­veľa sociál­nych sietí škodí

Tatiana Blazseková / 13. máj 2015 / Tools a produktivita

Výskumy uka­zujú, že s prí­cho­dom sociál­nych sietí, ožíva aj naša vro­dená črta — porov­ná­vať sa s ostat­nými. Naprí­klad, ak sa roz­hod­neme nezú­čast­niť sa naj­dô­le­ži­tej­šej oslavy roka kvôli zlému účesu alebo nevy­žeh­le­nej košeli, pri­čom z domu o hodinu vidíte ako vaši pria­te­lia postujú vysmiate fotky, naša nálada sa hlboko pre­padá. Čo za to môže?

V päť­de­sia­tych rokoch 20. sto­ro­čia vznikla jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších teórii, pomo­cou kto­rej je možné vysvet­liť, prečo ľudia trá­via hodiny a dni na sociál­nych sie­ťach. Social com­pa­ri­son the­ory alebo teória sociál­neho porov­ná­va­nia, pomáha vysvet­liť psy­cho­lo­gické pro­cesy, na základe kto­rých má člo­vek neus­tálu potrebu porov­ná­vať sa s inými. Jej autor, Leon Fes­tin­ger tvrdí, že ľudia majú hlboko zako­re­nenú túžbu porov­ná­vať sa s inými jedin­cami s cie­ľom zhod­no­tiť, či je ich osobné sme­ro­va­nie dobré alebo nie.

Výskum, ktorý sa veno­val vzťahu sociál­nej kom­pa­rá­cie a symp­tó­mom dep­re­sie na Face­bo­oku tes­to­val uni­ver­zit­ných štu­den­tov vo veku okolo 20 rokov. Štú­dia zis­tila že ľudia, ktorí strá­vili viac času na Face­bo­oku, vyka­zo­vali výrazne vyš­šie pocity smútku a dep­re­sie práve kvôli porov­ná­va­niu. Prob­lé­mom však je, že porov­ná­va­nie je auto­ma­tické a tento impulz je neve­domí. Ďal­šou otáz­kou, ktorú výskum pri­nie­sol je, či na Face­bo­oku len ref­lek­tu­jeme naše osobné víťazs­tvá alebo či sa sna­žíme len preto, aby sme sa uká­zali.

Ľudia majú potrebu pre­zen­to­vať sa na sociál­nych sie­ťach v lep­šom svetle. Keď však zobe­rieme do úvahy, že sa porov­ná­vame s nie­koho vyfil­tro­va­nou a skres­le­nou ver­ziou jeho života, zís­ka­vame na vec iný pohľad.

Netvr­dím, že sociálne média sú zlé a inter­nety by preto mali zaká­zať. Tieto plat­formy majú určitý cha­rak­ter a cieľ spá­jať ľudí, zaba­viť sa a infor­mo­vať o sta­rost­livo vybra­ných infor­má­ciách. Takže keď uvi­díte fotky vašich pria­te­ľov z exo­tic­kej dovo­lenky, požia­da­nie o ruku s Car­tie­rom, zatiaľ čo vy sedíte doma v pyžamku, odstúpte od klá­ves­nice, vypnite mobil a žite svoj život podľa seba.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroje: www.theconversation.com

Pridať komentár (0)