Prečo trá­via úspešní až 10 hodín týž­denne aktív­nym pre­mýš­ľa­ním?

Dominika Kováčovoá / 29. apríla 2016 / Tools a produktivita

War­ren Buf­fett, CEO jed­nej zo šty­roch naj­väč­ších spo­loč­ností v kra­jine, odha­duje že 80 % svo­jej kari­éry strá­vil číta­ním a pre­mýš­ľa­ním.
„To je to, čo ho spra­vilo najús­peš­nej­ším pod­ni­ka­te­ľom v his­tó­rii. Trávi veľa času pre­mýš­ľa­ním!“, tvrdí o Buf­fe­tovi jeho dlho­dobý spo­loč­ník Char­lie Mun­ger.

Buf­fe­tov denný roz­vrh sa môže zdať ako ano­má­lia. V sku­toč­nosti je jeho prie­kop­ní­kom. Tým sa v posled­ných rokoch inšpi­ro­valo aj nie­koľko vysoko posta­ve­ných ria­di­te­ľov a pri svo­jej neus­tá­lej zanep­ráz­dne­nosti si vyhra­dili dobu na pre­mýš­ľa­nie. Tvr­dia, že je pre nich nevy­hnutná pri rýchlo sa menia­com sa pro­stredí digi­tál­nej eko­no­miky.

9 dôvo­dov, ako si uro­biť čas na roz­mýš­ľa­nie

Keby som mal 6 hodín na výrub stromu, 4 by som strá­vil brú­se­ním sekery.- Abra­ham Lin­coln

1: Naplá­nuj si celý deň dopredu

Dik­tujú ti ostatný čo a kedy máš uro­biť? Kla­dieš pri­ority ostat­ných pred tie svoje? Ak áno, prvým kro­kom k náj­de­niu si času na pre­mýš­ľa­nie je pre­vziať kon­trolu nad svo­jim diá­rom. Daj ľuďom vedieť, kedy nebu­deš môcť rea­go­vať na e-maily alebo tele­fo­náty, ak to nie je to nalie­havé.

2: Nepre­mýš­ľaj v kan­ce­lá­rii

Tie naj­lep­šie nápady pri­chá­dzajú väč­ši­nou vtedy, keď nie si v kan­ce­lá­rii. Vyber si kam ísť v závis­losti od toho, nad čím budeš pre­mýš­ľať. Kavia­reň, pre­chádzka v lese, prejsť sa na bicykli, pose­dieť na lavičke v parku pri pohári vína. Hoci­kedy budeš mať pocit, že tvoja myseľ stráca kre­a­ti­vitu, zmeň loka­litu.

UQM3V9PFIH

foto: stocksnap.io

3: Vezmi si zápis­ník

Písa­nie je mocný nástroj, ktorý zachytí tvoje nápady a pre­ne­sie ich do hma­ta­teľ­nej formy. Kľú­čom k úspe­chu je necen­zu­ro­vať a nesú­diť sám seba — len vyliať svoje myš­lienky na papier, bez akej­koľ­vek kri­tiky alebo vyhod­no­co­va­nia. Exis­tuje mnoho spô­so­bov, ako to dosiah­nuť, obrazmi, videom.. zisti, čo ti naj­lep­šie vyho­vuje.

4: Pre­plá­nuj alebo skráť stret­nu­tia

Nájdi si v pon­de­lok 15 minút a stráv ich plá­no­va­ním schô­dzok, ktoré si si sta­no­vil na daný týž­deň a porov­naj ich so svo­jimi pri­ori­tami. Pre­mýš­ľa­nie je oveľa pod­stat­nej­šie ako nepro­duk­tívne stret­nu­tia. Pre­suň takéto mítingy, alebo ich skráť.

Y2LT0LKZ0G

foto: stocksnap.io

5: Aktu­ali­zuj svoj zoznam úloh 

V prie­behu týždňa, keď sa ti hro­ma­dia úlohy, si prejdi svoj zoznam úloh a vyškrtni z neho položky, ktoré už nie sú tak významné a zhod­noť, ktoré z nich sú a mali by byť na prvom mieste.

6: Iden­ti­fi­kuj tri naj­lep­šie výsledky dňa

Okrem roz­plá­no­va­nia celého týždňa a kon­troly tvojho zoznamu úloh si nastav tri hlavné ciele, vlož do zoznamu aj čas na pre­mýš­ľa­nie a neza­budni si zapi­so­vať myš­lienky. Tým budeš mať zabez­pe­čené, že zo seba vyťa­žíš maxi­mum.

ECL0UK4US9

foto: stocksnap.io

7: Použi otázky na pod­poru hlbo­kých myš­lie­nok

Ak budeš chcieť veno­vať tro­chu svojho času inten­zív­nemu roz­mýš­ľa­niu o tvo­jich pri­ori­tách a sme­ro­va­niu tvojho pod­ni­ka­nia, opý­taj sa sám seba tieto otázky:

  • Robím správne veci so správ­nymi ľuďmi?
  • Čo je pre mňa to naj­dô­le­ži­tej­šie?
  • V čom som naozaj dobrý?
  • V čom sa ešte mám zdo­ko­na­liť?
  • Ako môžem strá­viť viac času tým, čo ma naozaj baví?

Prí­padne si môžeš budem vypí­sať dlho­dobé ciele a pre­mýš­ľať o tom, ako ich dosiah­neš.

8: Vyrieš naj­väč­šie prob­lémy

Rov­nako dôle­žité ako stra­te­gické pre­mýš­ľa­nie nad osu­dom tvo­jej spo­loč­nosti je rie­še­nie krát­ko­do­bých prob­lé­mov. Časť svojho dňa venuj ich vyba­vo­va­niu, aby si sa v budúc­nosti nemu­sel veno­vať nároč­ným kon­flik­tom.

49CJ7AG12Z

foto: stocksnap.io

9: Nové nápady 

Pri­chá­dzať denne s novými nápadmi, má taký istý zásadný význam, ako rea­go­vať na prob­lémy. Pre­d­is­ku­tuj nové prí­le­ži­tosti a otvor okno čerstvým myš­lien­kam. Pre­zen­tuj ich pred tvo­jimi kole­gami alebo zamest­nan­cami. Neza­budni, že zdie­ľať nové nápady zna­mená zís­kať spätnú väzbu. Viac hláv viac vie, nauč ostat­ných aktívne pre­mýš­ľať, zvoľte si tímovú stra­té­giu. Nako­niec si všetky návrhy spíšte a vytvorte cestu k napre­do­va­niu spo­loč­nosti.

1-GV2Hh-qTaUY2Gs5ICzDBYQ

foto: medium.com 

Zdroj:medium.com, zdroj titul­nej fotografie:stocksnap.io

Pridať komentár (0)