Pred­sta­vu­jeme súťa­žia­cich na Pione­ers Bratislava#3

Lukáš Gašparík jr. / 22. apríla 2015 / Tools a produktivita

Podu­ja­tie pre star­tu­pis­tov a inves­to­rov Pione­ers Bra­ti­slava sa na Slo­ven­sku obja­vilo iba pred rokom a už tu máme jeho tre­tie vyda­nie. Okrem medzi­ná­rod­ného poza­dia so sebou opäť pri­náša prí­le­ži­tosť pre slo­ven­ské star­tupy odpre­zen­to­vať sa pred lokál­nymi i zahra­nič­nými inves­tormi a zís­kať tak významné kon­takty či inves­tičný kapi­tál.

Počas Pione­ers Bratislava#3 sa 28. apríla 2015 v pries­to­roch Con­nect Cowor­king pred­staví osem slo­ven­ských star­tu­pov v rámci súťaže Pit­ching Com­pe­ti­tion. Budú mať tri minúty na to, aby svo­jim pod­ni­ka­teľ­ským nápa­dom oslo­vili odbornú porotu a ďal­šie dve minutý na to, aby zod­po­ve­dali jej otázky. Výherca získa voľnú vstu­penku na Pione­ers Fes­ti­val 2015 vo Viedni a ďal­šie hod­notné ceny od par­tne­rov podu­ja­tia. 

Wake­sApp

Wake­sApp je apli­ká­cia, s kto­rou už nikdy vy ani vaši pria­te­lia na nič neza­bud­nete. Fun­guje to asi tak, že si jed­no­du­cho vybe­riete kamoša z vášho tele­fón­neho zoznamu, pošlete mu napr. „daj mi vedieť do piatku, či prí­dete na víkend“), nasta­víte dead­line (samoz­rejme na pia­tok) a vášmu kamo­šovi to príde hneď + v pia­tok večer obom auto­ma­ticky vyskočí pri­po­mienka. Jed­no­du­cho ako email alebo sms, zame­rané na malé to-do v rámci pria­te­ľov a zná­mych. V prí­pade, že vaši pria­te­lia budú meš­kať s odpo­ve­ďou, môžete ich skú­siť moti­vo­vať neja­kým tým stic­ke­rom. Apli­ká­ciu Wake­sApp môžete sťa­ho­vať už teraz z Apps­toru či Google Play.

WooGies

Jedná sa o plat­formu, mobilnú appku, ktorú uľahčí vám aj vašim spo­lu­bý­va­jú­cim spo­ločné býva­nie. Určite poznáte tie prob­lémy, keď je treba zapla­tiť účet za elek­triku, k tomu nakú­piť nejaké veci do domác­nosti a potom to všetko roz­rá­ta­vať, aby každý zapla­til rov­nako. Toto všetko odte­raz vyrieši za vás appka WooGies, do kto­rej jed­no­du­cho pri­dáte všet­kých spo­lu­bý­va­jú­cich + všetky položky, ktoré je treba zapla­tiť a appku už auto­ma­ticky sama roz­ráta spo­ločné náklady. 

Order­Lord

Ďal­ším zau­jí­ma­vým slo­ven­ským star­tu­pom je bez­po­chyby Order­lord. Jedná sa o apli­ká­ciu, ktorá je určená pre reštau­rá­cie s cie­ľom zefek­tív­niť donášku jedla. Order­Lord je kom­plexný nástroj umož­ňu­júci opti­ma­li­zo­vať roz­de­le­nie objed­ná­vok a cel­kovo zjed­no­du­šiť prácu roz­voz­ným fir­mám. Za touto myš­lien­kou stoja mladí cha­lani a to kon­krétne Dušan Koutný, Richard Lipov­ský a Ivan Kol­lá­rik. Cha­lani začí­nali s apli­ká­ciou, ktorá mala ria­diť všet­kých zamest­nan­cov, ktorí nepra­cujú z officu. Kvôli nároč­nosti a špe­ci­fic­kým požia­dav­kám rôz­nych odvetví, zis­tili, že to vôbec nebude jed­no­du­ché a roz­hodli sa zame­rať svoju apli­ká­ciu na roz­voz jedla. Tento star­tup má veľký poten­ciál a zís­kal už aj významné inves­tí­cie.

Spa­ceSpy

Spa­cespy je kom­bi­ná­ciou sociál­nej siete a vyhľa­dá­vača. Z pohľadu sociál­nej siete, si môžete pri­dá­vať ľudí medzi pria­te­ľov, cha­to­vať s nimi a pokiaľ to dovo­lia, zobra­ziť ich polohu a akti­vitu. Ako pou­ží­va­teľ si môžete zadať svoj sta­tus, ktorý tu fun­guje tro­cha inak ako na ostat­ných sociál­nych sie­ťach. Fun­guje sys­té­mom, že okolo seba vytvo­ríte kruž­nicu a z plo­chy, ktorú kruž­nica obsiahne môžete extra­ho­vať to, čo potre­bu­jete. Podľa zada­ných kri­té­rií vyhľa­dáte napr. hotely, reštau­rá­cie, baby alebo pria­te­ľov na okolí… Uni­kát­nou fun­kciou Spa­cespy je hro­madná pla­tená správa. Kla­sicky môžete tak­tiež cha­to­vať zadarmo s kým­koľ­vek. Ale pokiaľ je treba, môžete oslo­viť všet­kých, kto­rých ste si pomo­cou kruž­nice vyhľa­dali. Je to spô­sob, akým môžu pou­ží­va­te­lia Spa­cespy inze­ro­vať a oslo­viť davy v kon­krét­nej oblasti. Roz­die­lom je, že z týchto „reklám“ neza­rába len Spa­ceSpy, ale každý jeden uží­va­teľ, ktorý sa dostane do kon­taktu s rekla­mou a rea­guje na ňu.


Par­king­Tip

Par­king­Tip je appka, pomo­cou kto­rej by ste mali ľah­šie nájsť voľné par­ko­va­cie miesto. Je to akési pre­po­je­nie medzi vodičmi a chod­cami, ktorí môžu sle­do­vať voľné par­ko­va­cie miesta a pomo­cou apli­ká­cie ich dať zadá­vať do mapy. Celá služba fun­guje na malom poplatku, za ktorý budú vodiči vidieť presne, kde sa nachá­dzajú voľne miesta na par­ko­va­nie. Pri­vy­ro­biť si tak môže aj každý cho­dec, ktorý bude túto appku pou­ží­vať. Tím star­tupu Par­king­Tip sa sti­hol zúčast­niť aj na Bra­ti­slav­skom Hac­ka­ton-e, ktorý sa im poda­rilo aj úspešne vyhrať.

Coupling.me

Appka Coupling.me je o ľuďoch a o vzá­jom­nom zdie­ľaní momen­tov medzi nimi. Ak už sme v kon­takte s nie­kým, tak exis­tujú neko­nečné mož­nosti stre­tá­va­nia sa, či už je to rôzne miesto alebo rôzny čas. Ak ste však na neja­kom mieste a nemáte odvahu sa pri­ho­vo­riť tomu dru­hému, je tu appka Coupling.me. Pomo­cou tejto ste schopný vidieť ľudí vo vašom okolí a kon­tak­to­vať ich. Ide o appku, ktorá je zalo­žená na geolo­ká­cií, takže vám vždy ukáže ľudí vo vašom okolí. Jej uží­va­te­lia tak dostanú jedi­nečnú mož­nosť spoz­nať nových ľudí vo svo­jom okolí. Myš­lienka Coupling.me vznikla už v roku 2011 a od začiatku bolo jej úmys­lom vytvo­riť naju­ži­toč­nej­šiu dating plat­formu, pomo­cou kto­rej by ste mohli nájsť a spoz­nať nových ľudí.

Cros­swalk

Cros­swalk je osvet­le­nie pre­chodu pre chod­cov a pohy­bu­jú­cich sa objek­tov na ňom novej gene­rá­cie pro­stred­níc­tvom lasera, posú­va­júce ochranu chod­cov na novú úro­veň. Cros­swalk rieši zlep­še­nie vidi­teľ­nosti chod­cov za tmy a zhor­še­ných vidi­teľ­nost­ných pod­mie­nok tak, aby vodiči spo­zo­ro­vali chod­cov z väč­šej vzdia­le­nosti a vedeli rých­lej­šie pred­chá­dzať mož­ným kolí­ziám. Naše testy uká­zali, že s osvet­le­ním Cros­swalk vodiči zba­dajú chod­cov z 3-5x väč­šej vzdia­le­nosti. Cros­swalk vzni­kol ako spin-off z hard­vé­ro­vého pro­jektu Ambisc­reen. 

Lazy­ring

Každý z nás má doma nesku­točné množ­stvo ovlá­da­čov, či už je to od TV, DVD pre­hrá­vača, sate­litu, Hi-Fi, kli­ma­ti­zá­cia a čokoľ­vek ďal­šie. Čo keby ste mohli ovlá­dať všetko pomo­cou vášho smartp­honu? Star­tup Lazy­ring pri­šiel preto s nápa­dom uni­ver­zál­neho ovlá­dača. Kon­krétne sa jedná o gestá, pomo­cou kto­rých dokáže ovlá­dať vaše zaria­de­nia. Star­tup Lazy­ring vytvo­ril prs­teň, ktorý vám k tomu poslúži a pomo­cou kto­rého doká­žete ovlá­dať ges­tami vaše zaria­de­nia. Jedná sa o veľmi malé zaria­de­nia veľ­kosti prs­teňa, ktoré je vyba­vené naj­nov­šími tech­no­ló­giami. Pro­jekt Lazy­ring môžete násť dokonca aj na cro­wd­fun­din­go­vom por­tály Indie­gogo TU.

PioneersBratislava#3

28. apríl 2015, 19.00 hod.

Con­nect Cowor­king, Párič­kova 18, Bra­ti­slava

https://www.eventbrite.co.uk/e/pioneersbratislava3-tickets-16330475893

Podu­ja­tie pri­náša: AVE Agency v spo­lu­práci s SBA

Par­tneri podu­ja­tia: Cro­wd­berry, KPMG, Startitup.sk, Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií, Fle­mio, Hei­ne­ken, Hen­nessy, Thali

Pri­daj sa tu: https://www.facebook.com/events/945102145540816/

Pridať komentár (0)