Pro­duct Hunt roz­ho­dol: Toto je 10 naj­lep­ších tech­no­ló­gií uply­nu­lé­ho roka

Martin Bohunický / 30. decembra 2015 / Lifehacking

Od spus­te­nia v roku 2013 sa stal Pro­duct Hunt mies­tom, kde sa pre­zen­tu­jú všet­ky pro­duk­ty, od kto­rých sa oča­ká­va veľ­ký úspech.

Fun­gu­je to asi tak­to: Nie­kto pri­dá na strán­ku nový pro­dukt a ľudia hla­su­jú, či sa im páči. Na podob­nom prin­cí­pe fun­gu­je Red­dit, no v Pro­duct Hun­te je to omno­ho väč­ší zásah admi­nov.

Ten­to rok sa roz­ho­dol Pro­duct Hunt prvý­krát odo­vzdá­vať ceny pre naj­co­olo­vej­šie pro­duk­ty roka. Hla­so­va­nie je uzav­re­té a toto je to naj­lep­šie, čo nám rok 2015 pri­nie­sol.

10. Face­bo­ok M

no-10-facebook-m

Face­bo­ok M je vir­tu­ál­ny asis­tent, kto­rý zvlád­ne také požia­dav­ky, že sa ti z toho zato­čí hla­va. O to viac sa mno­žia podoz­re­nia, že sa v sku­toč­nos­ti nejed­ná o ume­lú inte­li­gen­ciu, ale o zamest­nan­cov Face­bo­oku. Prav­da bude asi nie­kde upro­stred.

M je súčas­ťou Mes­sen­ge­ra, no zatiaľ je len v tes­to­va­cej fáze.

Cena: Zadar­mo, no asi ho ešte nemáš

9. Dron Lily

no-9-lily-drone-camera

Lily je dron, kto­rý ťa nasle­du­je a zachy­tá­va na video. Je pre­nos­ný, vode­odol­ný a je to fešák. Je urče­ný pri­orit­ne na natá­ča­nie fan­tas­tic­kých zábe­rov pri špor­to­vých akti­vi­tách.

Lily nahrá­va v 1080p/60fps. Leto­vá rých­losť je obme­dze­ná na pri­bliž­ne 40km/h.

No ako iné dro­ny, aj Lily má prob­lé­my s výdr­žou. Vydr­ží 20 minút a pre jej vode­odol­nosť ani nemô­žeš pou­žiť náh­rad­né bater­ky.

Cena: 819 eur

8. Over­cast 2.0

no-8-overcast-20

Over­cast je naj­lep­šia apli­ká­cia na pod­cas­ty, akú poznám. V prie­be­hu roka však priš­la jed­na zásad­ná zme­na — je zadar­mo. Obsa­hu­je naozaj skve­lé fun­kcie a využí­vať na pod­cas­ty natív­nu app­ku je s tým­to zázra­kom hlú­posť.

Cena: Zadar­mo

7. App­le Watch

App­le Watch sa sta­li zla­tým štan­dar­dom medzi smart­ho­din­ka­mi, no aj cena je “App­le”. Ja fanú­šik smart­ho­di­niek nie som, no musím uznať, že vyze­ra­jú fakt dob­re.

Cena: V závis­los­ti od edí­cie 349 eur — 17000 eur.

6. Star­tup Stash

no-6-startup-stash

Vytvo­riť vlast­ný star­tup je veľ­ká výzva. Našťas­tie tu máš Star­tup Stash, kto­rý ti na jed­nom mies­te spro­stred­ku­je všet­ky infor­má­cie, kto­ré potre­bu­ješ.

Prvé čo ťa zauj­me je urči­te zau­jí­ma­vé grid roz­lo­že­nie. Web pozos­tá­va zo 40 kate­gó­rií a náj­deš tam fakt všet­ko.

Cena: Zadar­mo

5. Be My Eyes

no-5-be-my-eyes

Čo keby si mohol vďa­ka smart­fó­nu vidieť namies­to sle­pej oso­by. To je myš­lien­ka za apli­ká­ci­ou Be My Eyes, kto­rá spá­ja sle­pých s tými, kto­rí chcú pomôcť. Apli­ká­cia spus­tí video stre­am, uvi­díš pohľad sle­pej oso­by a pomo­cou tex­tu jej pomá­haš. Smart­fón na dru­hej stra­ne potom tvo­ju sprá­vu nahlas pre­čí­ta.

Cena: Zadar­mo

4. Peris­co­pe

no-4-periscope

Peris­co­pe je čis­to o live stre­a­mo­va­ní. Twit­ter kúpil túto apli­ká­ciu ešte skôr, ako sta­či­la pro­dukt spus­tiť. Fun­gu­je to asi tak, že zapneš live video stre­am a tvo­ji pria­te­lia dosta­nú noti­fi­ká­ciu, že vysie­laš. Násled­ne ti môžu video komen­to­vať, prí­pad­ne ti posie­lať srdieč­ka. Roz­koš­né.

Cena: Zadar­mo

3. Tes­la Power­wall

no-3-tesla-powerwall

Tes­la Power­wall je domá­ca baté­ria, kto­rá skla­du­je solár­nu ener­giu a dovo­ľu­je ti ju pou­žiť neskôr, keď slnieč­ka toľ­ko nie je. Je namon­to­va­ná na ste­ne a dizaj­no­vo je spra­co­va­ná fakt dob­re.

Cena: 3000 eur

2. Rasp­ber­ry Pi Zero

no-2-raspberry-pi-zero

Spo­loč­nosť Rasp­ber­ry Pi, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na lac­né počí­ta­če, ozná­mi­la, že vytvo­ri­la neuve­ri­teľ­ne malý a lac­ný počí­tač Rasp­ber­ry Pi Zero. Ten­to počí­tač sto­jí 5 eur a za túto cenu dosta­neš 1GHz pro­ce­sor a 512MB RAM, pri­po­jiť môžeš 1080p obra­zov­ku pri 60 fps.

Tie­to počí­ta­če boli síce pri­már­ne urče­né deťom, no sta­li sa milá­či­kom všet­kých gee­kov.

Cena: 5 eur

1. Slash

no-1-slash-keyboard.jpg

Slash je naj­lep­šia klá­ves­ni­ca, aká kedy bola na mobi­loch vide­ná. Jej naj­lep­šou vychy­táv­kou je totál­ne zjed­no­du­še­nie pre­ska­ko­va­nia medzi apli­ká­cia­mi. Chceš naprí­klad poslať kamo­šo­vi video z You­tu­be, pes­nič­ku zo Spo­ti­fy ale­bo obrá­zok z Gip­hy? Napíš to do magic­ké­ho vyhľa­dá­va­ča a jed­ným kli­kom odoš­li.

Cena: Zadar­mo

product_hunt_pic

Zdroj: producthunt.com

Pridať komentár (0)