Pro­duct Hunt roz­ho­dol: Toto je 10 naj­lep­ších tech­no­ló­gií uply­nu­lého roka

Martin Bohunický / 30. decembra 2015 / Tech a inovácie

Od spus­te­nia v roku 2013 sa stal Pro­duct Hunt mies­tom, kde sa pre­zen­tujú všetky pro­dukty, od kto­rých sa oča­káva veľký úspech.

Fun­guje to asi takto: Nie­kto pridá na stránku nový pro­dukt a ľudia hla­sujú, či sa im páči. Na podob­nom prin­cípe fun­guje Red­dit, no v Pro­duct Hunte je to omnoho väčší zásah admi­nov.

Tento rok sa roz­ho­dol Pro­duct Hunt prvý­krát odo­vzdá­vať ceny pre naj­co­olo­vej­šie pro­dukty roka. Hla­so­va­nie je uzav­reté a toto je to naj­lep­šie, čo nám rok 2015 pri­nie­sol.

10. Face­book M

no-10-facebook-m

Face­book M je vir­tu­álny asis­tent, ktorý zvládne také požia­davky, že sa ti z toho zatočí hlava. O to viac sa mno­žia podoz­re­nia, že sa v sku­toč­nosti nejedná o umelú inte­li­gen­ciu, ale o zamest­nan­cov Face­bo­oku. Pravda bude asi nie­kde upro­stred.

M je súčas­ťou Mes­sen­gera, no zatiaľ je len v tes­to­va­cej fáze.

Cena: Zadarmo, no asi ho ešte nemáš

9. Dron Lily

no-9-lily-drone-camera

Lily je dron, ktorý ťa nasle­duje a zachy­táva na video. Je pre­nosný, vode­odolný a je to fešák. Je určený pri­oritne na natá­ča­nie fan­tas­tic­kých zábe­rov pri špor­to­vých akti­vi­tách.

Lily nahráva v 1080p/60fps. Letová rých­losť je obme­dzená na pri­bližne 40km/h.

No ako iné drony, aj Lily má prob­lémy s výdr­žou. Vydrží 20 minút a pre jej vode­odol­nosť ani nemô­žeš pou­žiť náh­radné baterky.

Cena: 819 eur

8. Over­cast 2.0

no-8-overcast-20

Over­cast je naj­lep­šia apli­ká­cia na pod­casty, akú poznám. V prie­behu roka však prišla jedna zásadná zmena — je zadarmo. Obsa­huje naozaj skvelé fun­kcie a využí­vať na pod­casty natívnu appku je s týmto zázra­kom hlú­posť.

Cena: Zadarmo

7. Apple Watch

Apple Watch sa stali zla­tým štan­dar­dom medzi smart­ho­din­kami, no aj cena je “Apple”. Ja fanú­šik smart­ho­di­niek nie som, no musím uznať, že vyze­rajú fakt dobre.

Cena: V závis­losti od edí­cie 349 eur — 17000 eur.

6. Star­tup Stash

no-6-startup-stash

Vytvo­riť vlastný star­tup je veľká výzva. Našťas­tie tu máš Star­tup Stash, ktorý ti na jed­nom mieste spro­stred­kuje všetky infor­má­cie, ktoré potre­bu­ješ.

Prvé čo ťa zaujme je určite zau­jí­mavé grid roz­lo­že­nie. Web pozos­táva zo 40 kate­gó­rií a náj­deš tam fakt všetko.

Cena: Zadarmo

5. Be My Eyes

no-5-be-my-eyes

Čo keby si mohol vďaka smart­fónu vidieť namiesto sle­pej osoby. To je myš­lienka za apli­ká­ciou Be My Eyes, ktorá spája sle­pých s tými, ktorí chcú pomôcť. Apli­ká­cia spustí video stream, uvi­díš pohľad sle­pej osoby a pomo­cou textu jej pomá­haš. Smart­fón na dru­hej strane potom tvoju správu nahlas pre­číta.

Cena: Zadarmo

4. Peris­cope

no-4-periscope

Peris­cope je čisto o live stre­a­mo­vaní. Twit­ter kúpil túto apli­ká­ciu ešte skôr, ako sta­čila pro­dukt spus­tiť. Fun­guje to asi tak, že zapneš live video stream a tvoji pria­te­lia dostanú noti­fi­ká­ciu, že vysie­laš. Následne ti môžu video komen­to­vať, prí­padne ti posie­lať srdiečka. Roz­košné.

Cena: Zadarmo

3. Tesla Power­wall

no-3-tesla-powerwall

Tesla Power­wall je domáca baté­ria, ktorá skla­duje solárnu ener­giu a dovo­ľuje ti ju pou­žiť neskôr, keď slniečka toľko nie je. Je namon­to­vaná na stene a dizaj­novo je spra­co­vaná fakt dobre.

Cena: 3000 eur

2. Rasp­berry Pi Zero

no-2-raspberry-pi-zero

Spo­loč­nosť Rasp­berry Pi, ktorá sa špe­cia­li­zuje na lacné počí­tače, ozná­mila, že vytvo­rila neuve­ri­teľne malý a lacný počí­tač Rasp­berry Pi Zero. Tento počí­tač stojí 5 eur a za túto cenu dosta­neš 1GHz pro­ce­sor a 512MB RAM, pri­po­jiť môžeš 1080p obra­zovku pri 60 fps.

Tieto počí­tače boli síce pri­márne určené deťom, no stali sa milá­či­kom všet­kých gee­kov.

Cena: 5 eur

1. Slash

no-1-slash-keyboard.jpg

Slash je naj­lep­šia klá­ves­nica, aká kedy bola na mobi­loch videná. Jej naj­lep­šou vychy­táv­kou je totálne zjed­no­du­še­nie pre­ska­ko­va­nia medzi apli­ká­ciami. Chceš naprí­klad poslať kamo­šovi video z You­tube, pes­ničku zo Spo­tify alebo obrá­zok z Giphy? Napíš to do magic­kého vyhľa­dá­vača a jed­ným kli­kom odošli.

Cena: Zadarmo

product_hunt_pic

Zdroj: producthunt.com

Pridať komentár (0)