Rišo Kra­ľo­vič: Práca v Googli vyzerá naozaj tak dobre, ako si ľudia mys­lia

Michal Tomek / 24. marca 2016 / Rozhovory

Začí­nal ako teore­tický infor­ma­tik, dnes spo­lu­vyt­vára „rozum“ Google máp. Keď ho oslo­vili, pove­dal si, že vyskúša a uvidí. Dnes je v Googli už 3,5 roka a nesťa­žuje sa. Práve naopak. Občas je rad­šej v práci ako doma. Soft­vé­rový inži­nier Rišo Kra­ľo­vič.

Aká bola tvoja cesta do Googlu?

V roku 2006 som v rámci dokto­rand­ského štú­dia šiel na stáž na uni­ver­zitu ETH v Züri­chu. Zapá­čilo sa mi, tak som si to pre­dĺžil o ďalší a ďalší rok. Môj bez­pro­stredný plán však bol zostať ešte nie­koľko rokov na ETH, a potom sa vrá­tiť na fakultu na Slo­ven­sku. Medzi­tým sa mi však ozvali z Googlu, že hľa­dajú ľudí, či by som to nech­cel skú­siť. Via­cerí moji kama­ráti už boli v Googli a ja som sa stále pohrá­val s myš­lien­kou, že by možno stálo za to vyskú­šať to.

Ako ťa našli?

Pred­po­kla­dám, že nie­ktorí z mojich kama­rá­tov ma bon­zol (smiech).

Zau­jí­mavé, že sa oni ozvali tebe. Uchá­dza­čov o pozí­cie v Googli musí byť veľa. 

Áno, ten záu­jem je veľký. Google je známy tým, že si ľudí vyberá naozaj pozorne. Má snahu nájsť naj­lep­ších a mnohí z tých, čo sa hlá­sia, sa tam nedos­tanú. Ale tak, poda­rilo sa mi.

goog24

Ako vyzerá výbe­rový pro­ces?

Štan­dardný pro­ces vyzerá asi tak, že im pošleš živo­to­pis, po základ­nom scre­e­ningu ti zavo­lajú. Potom ťa pozvú na live inter­view, ktoré u mňa pozos­tá­valo zo stret­nutí s pia­timi ľuďmi priamo z Googlu. Roz­prá­vaš sa s nimi, dávajú ti otázky, každý má na teba asi tri­štvrte hodinu.

Kto bol medzi tými pia­timi ľuďmi? Naprí­klad aj tvoj budúci mana­žér?

Para­doxne ani nie. Toto sú štan­dardne ľudia, ktorí pra­cujú ako soft­vé­roví inži­nieri a jed­nou z ich úloh je podie­ľať sa aj na takýchto inter­views. Ja sa už tiež teraz stre­tá­vam s kan­di­dátmi a dávam im úlohy.

p8142625

Čo bolo naj­ťaž­šie na inter­view?

Neviem pove­dať, čo bolo naj­ťaž­šie. Mal som obrov­skú výhodu v tom, že som to bral ako nezá­väzný pokus. Nebol som v strese. Vďaka tomu sa člo­veku určite aj lep­šie roz­mýšľa.

V rámci inter­view si hneď rie­šil kon­krétne zada­nie? 

Áno, boli to všetko tech­nické veci. Kla­sické otázky na algo­ritmy, prog­ra­mo­va­nie, rôzne veci z infor­ma­tiky, aj z tej teore­tic­kej. Člo­vek musí mať istý pre­hľad. Okrem toho musí mať aj ana­ly­tické schop­nosti, to zna­mená naozaj vedieť vyrie­šiť ten-ktorý prí­klad. Na obe sa treba pri­pra­viť.

goog8

Oslo­vili ťa na kon­krétnu pozí­ciu?

Deľba práce v Googli fun­guje tro­chu inak než v iných fir­mách. Keď člo­vek pra­cuje ako soft­vé­rový inži­nier, tak je nají­maný vše­obecne na rolu soft­vé­ro­vého inži­niera s tým, že sa oča­káva, že bude fle­xi­bilný a bude vedieť pra­co­vať na rôz­nych pro­jek­toch. Takto je možné strie­dať rôzne oblasti. Ja som od začiatku ink­li­no­val ku geo­gra­fii a mapám. Ak by som však chcel zme­niť oblasť a ísť pra­co­vať na iných pro­duk­toch, môžem.

Dá sa v jed­no­du­chosti opí­sať, čo na mapách robíš?

Pra­cu­jem na vyhľa­dá­vaní v mapách. Keď zadáš adresu do vyhľa­dá­vača, našou úlo­hou je zis­tiť, kde táto adresa presne je. Je totiž možné ju napí­sať v roz­lič­ných for­má­toch, v rôz­nych obme­nách. Často­krát ak napí­šeš naprí­klad iba ulicu, tak je veľmi nejed­noz­načná, keďže exis­tuje v rôz­nych mes­tách.

Sú pra­covné pod­mienky v Googli také, ako si všetci mimo tohto pro­stre­dia pred­sta­vu­jeme?

Mys­lím, že áno. Google si dáva zále­žať na tom, aby vytvo­ril dobré pra­covné pod­mienky. Je to kre­a­tívne pro­stre­die, sna­žia sa, aby sme mali všetko potrebné pre efek­tívnu prácu. Čo je z tých obráz­kov menej vidno, sú kole­go­via. Tým, že Google najíma tých naj­lep­ších ľudí, aj tvoji kole­go­via sú výborní a veľmi šikovní ľudia.

Ktorá je tvoja najob­ľú­be­nej­šia kre­a­tívna miest­nosť?

Mám rád rela­xačnú miest­nosť s akvá­riami, kde sa dá ľahnúť a pre­mys­lieť si veci, keď člo­vek chce naozaj pokoj.

google_offices_zurich_ce260508_1

Asi nemáš vyme­dzený pra­covný čas.

Pra­covný čas je úplne fle­xi­bilný. Samoz­rejme, sú isté tímové mee­tingy a stret­nu­tia či spo­mí­nané inter­views. Mimo takýchto spo­loč­ných uda­lostí je na mne, ako si zade­lím prácu. Pre mňa je ten pra­covný čas tro­chu posu­nutý, lebo začí­nam neskôr ráno a kon­čím neskôr večer. Do istej miery je to aj dobré, keďže hlavnú cen­trálu máme v USA.

Čo to zna­mená neskôr ráno?

Keď začí­nam neskôr, tak to je okolo pol jede­nás­tej (smiech). Zas nie­kedy tam zosta­nem potom do devia­tej, desia­tej večer. Ako kedy. Sú dni, keď odídem skôr.

Je v rámci pra­cov­ného času pries­tor aj na vlastné veci?

Asi 20% pra­cov­ného času môžeme veno­vať nápa­dom, s kto­rými pri­chá­dzame sami. K tomu nám dá Google pries­tor, môžeme oslo­viť kole­gov a pra­co­vať na tom. Takto naprí­klad vzni­kol Gmail.

Máš aj slo­ven­ských kole­gov?

Ale áno, mávame také česko-slo­ven­ské obedy, takže je tam cel­kom dosť ľudí od nás. Dokonca v našom tíme robí jeden kama­rát z mat­fyzu. A vlastne aj priamo môj spo­lu­žiak z gym­ná­zia.

V čom vidíš naj­väčší poten­ciál súčas­ných tech­no­ló­gií?

Zau­jí­mavý počin sú určite elek­tro­mo­bily. Tech­no­ló­gia elek­tro­mo­bi­lov je oveľa jed­no­duch­šia ako spa­ľo­vací motor, ak si zobe­rieme, že v Tesle – raz som ju mal mož­nosť vidieť bez karo­sé­rie – to bolo úžasne jed­no­du­ché. Jeden elek­tro­mo­tor, ktorý bol možno 20 cen­ti­met­rov veľký, jeden fixný pre­vod, pru­že­nie a zopár sen­zo­rov. V porov­naní so spa­ľo­va­cím moto­rom je to veľmi jed­no­du­ché. Prob­lém je v tech­no­ló­gii baté­rie, ale tá sa tiež vyvíja. Auto­ma­tické samo­jaz­diace autá podľa mňa majú tiež veľkú budúc­nosť.

goog22

To je práve jeden z ambi­ci­óz­nych pro­jek­tov Googlu.

Google má tzv. samo­jaz­diace autá. Ale čo ma možno osobne tro­chu teší, je, že aj nie­ktoré iné auto­mo­bilky sa nechali vypro­vo­ko­vať a pra­cujú na tomto kon­cepte. Určite to ale ešte pár rokov potrvá, lebo ide aj o mnohé legis­la­tívne prob­lémy. Bude potrebné pris­pô­so­biť dopravné pred­pisy, ktoré sa vyví­jali sto rokov.

Ak by sme išli do extrému, nebo­jíš sa naprí­klad apo­ka­lyp­tic­kých vízií robo­tov, ktoré dokážu pre­mýš­ľať a pre­vezmú vládu nad ľuďmi? 

Nie. Samoz­rejme, každá tech­no­ló­gia ukrýva aj isté riziko, no naozaj si mys­lím, že súčasná tech­no­ló­gia samo­jaz­dia­cich áut má poten­ciál byť bez­peč­nej­šia. Aj keď nebude sto­per­centná, nejaké nehody sa určite stanú, ale bude to bez­peč­nej­šie, ako keď jaz­dia ľudia. Ľahko sa stane, že člo­vek je una­vený, nepo­zorný, nezod­po­vedný. Mys­lím si, že to bude krok k lep­šiemu. Ten strach nie­kto­rých ľudí skôr pochá­dza z pred­stavy sku­točne fun­gu­jú­cej ume­lej inte­li­gen­cie. Ale som veľmi skep­tický, že sa to podarí v dohľad­nej dobe dosiah­nuť.

goog23

V zmysle?

Umelá inte­li­gen­cia v zmysle, že by naozaj doká­zala fun­go­vať na podob­nej úrovni alebo podob­ným spô­so­bom ako mys­le­nie člo­veka. Je to jedna z pred­stáv 50-tych rokov, ktoré sa nespl­nili. Každý si vtedy mys­lel, že je na dosah ruky, potre­bu­jeme len tro­chu výkon­nej­šie počí­tače s väč­šou pamä­ťou a lep­šími pro­ce­sormi, a potom to už nebude prob­lém. Od tej doby výkon počí­ta­čov stú­pol možno desať­ti­síc­ná­sobne, aj viac.

Napriek tomu to naj­lep­šie, čo sa poda­rilo, je simu­lo­vať akési symp­tómy inte­li­gen­cie alebo mož­nosť roz­ší­re­ného vyhľa­dá­va­nia s poro­zu­me­ním kon­textu. Ani zďa­leka to však nie je na rov­na­kej úrovni, ako je mys­le­nie člo­veka. Takže aj z tohto dôvodu som skôr skep­tický. Je to hudba ešte veľmi vzdia­le­nej budúc­nosti.

Ak by nie­kto chcel ísť pra­co­vať do Googlu, čo mu odpo­rú­čaš? Ako sa môže pri­pra­viť na inter­view?

Mys­lím si, že veľmi dobrý tré­ning sú prog­ra­má­tor­ské súťaže ako ACM, ktorá je určená pre vyso­koš­ko­lá­kov, alebo Top­Co­der a podobne, a vzde­lá­va­nie sa v teore­tic­kých zákla­doch infor­ma­tiky. Výsledky zo súťaží určite zapô­so­bia v živo­to­pise. Ak sa teda bavíme o soft­vé­ro­vom inži­nie­rovi, lebo sú tam, samoz­rejme, aj iné pozí­cie.

Moja kla­sická otázka na záver by znela, či piješ kávu. Ale vidím, že piješ. Tak inak. V Googli máte dobrú kávu?

Tá kávová kul­túra je na úrovni. Ja som pred Goog­lom kávu vní­mal ako horkú, nie moc dobrú kva­pa­linu, do kto­rej keď sa naleje veľa mlieka a veľa cukru, tak sa dá pou­žiť ako záku­sok. Práve v Googli som sa naučil oce­niť aj dobré espresso. Máme tam kva­litné mašiny, to ma donú­tilo sa tro­chu vzde­lať.

goog14goog15goog16goog11goog5goog20

Zdroj foto­gra­fií: archív Richard Kra­ľo­vič, architect.co.uk

Pridať komentár (0)