Roč­ne zabi­je­me prok­ras­ti­ná­ci­ou až 55 dní. Kto­rý typ „prok­ras­ti­ná­to­ra“ si ty?

Henrieta Balázsová / 14. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Z času na čas potrá­pi prok­ras­ti­ná­cia kaž­dé­ho jed­né­ho z nás. Urči­te aj ty poznáš ten pocit, kedy je čokoľ­vek zau­jí­ma­vej­šie a láka­vej­šie, než dokon­če­nie úlo­hy, na kto­rej si sa zase­kol. Vieš, že by sta­či­lo zaťať zuby a pus­tiť sa do toho, no z neja­ké­ho dôvo­du to pros­te nedo­ká­žeš. A tak sa pobe­rieš rad­šej upra­to­vať ale­bo cvi­čiť. Veď aj to pred­sa dôle­ži­té…

Ved­cov ten­to feno­mén zau­jal a zača­li sa zaobe­rať tým, koľ­ko času strá­vi­me prok­ras­ti­ná­ci­ou roč­ne. Výsle­dok bol priam neuve­ri­teľ­ný — pod­ľa výsku­mu prok­ras­ti­ná­ci­ou roč­ne zabi­je­me až 55 dní. Pres­ne na ten­to údaj bola vyčís­le­ná doba, počas kto­rej sa venu­je­me nepod­stat­ným a nedô­le­ži­tým veciam, pop­ri čom samoz­rej­me množ­stvo našich odkla­da­ných pra­cov­ných úloh naras­tá.

Vo vše­obec­nos­ti môže­me roz­lí­šiť 3 dru­hy „prok­ras­ti­ná­to­rov“. Kto­rý cha­rak­te­ri­zu­je naj­viac teba?

Per­fek­ci­onis­ta

Jed­no­du­cho pove­da­né — per­fek­ci­onis­ta sa bojí zly­ha­nia natoľ­ko, že rad­šej ani nezač­ne. Ak sa mu to poda­rí, na kaž­dom detai­le až prí­liš lip­ne. Keď to pre­sta­ne zvlá­dať, dosta­ví sa prok­ras­ti­ná­cia.

Ak pat­ríš k tomu­to typu a dodr­žia­va­nie ded­li­ne­ov ti pre­to robí prob­lém, skús to vziať z opač­né­ho kon­ca. Nesús­treď sa na detai­ly na začiat­ku prá­ce, ale pri jej dokon­čo­va­ní. Sprav si teda „hru­bý kon­cept“ čoho­koľ­vek, čo máš spra­viť a potom ho môžeš šper­ko­vať až do dňa, kedy ho budeš musieť odo­vzdať.

Zdroj: unsplash.com

Roj­ko

Ak si tým­to typom, tvo­jím prob­lé­mom je to, že si kla­dieš pri­vy­so­ké cie­le, kto­rých spl­ne­nie sa nie vždy sto­tož­ňu­je s tvo­ji­mi mož­nos­ťa­mi.

Prí­klad: ak si zvyk­nu­tý vstá­vať o desia­tej a pra­co­vať do noci, no zra­zu si povieš, že chceš kon­čiť skôr a budeš vstá­vať o šies­tej, zo dňa na deň sa ti to prav­de­po­dob­ne nepo­da­rí. Roz­lož si kaž­dý svoj cieľ na malé krô­či­ky, len tak pre­dí­deš tomu, že nie­čo vzdáš ešte pred­tým ‚než sa o to vôbec pokú­siš.

Flá­kač

Vždy si mys­líš, že na všet­ko máš čas, pokiaľ ti dead­li­ne nezak­lo­pe na dve­re. Potom sa však len zby­toč­ne stre­su­ješ a ak sa ti úlo­hy nako­pia, nevieš, čo skôr.

Ako mož­no tušíš, jedi­ný „liek“ na ten­to typ prok­ras­ti­ná­cie je začať si plniť úlo­hy načas. Samoz­rej­me, len ak chceš. Nie­kto­rí ľudia sú totiž naozaj naj­pro­duk­tív­nej­ší a najk­re­a­tív­nej­ší v časo­vom stre­se.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)