Ryanair spustil poslednú vlnu zliav. Ceny leteniek začínajú pod tromi eurami

  • Pondelok je najdlhší deň týždňa, ten dnešný by však mal byť o niečo strávitelnejší
  • Po nekonečných zľavách a výhodných ponukách počas víkendu je tu ešte jedna posledná čerešnička na torte
polp
ryanair,pexels
  • Pondelok je najdlhší deň týždňa, ten dnešný by však mal byť o niečo strávitelnejší
  • Po nekonečných zľavách a výhodných ponukách počas víkendu je tu ešte jedna posledná čerešnička na torte

Kybernetický pondelok alebo Cyber Monday, ktorý sa momentálne týka aj cien leteniek od spoločnosti Ryanair. Ceny leteniek začínajú na sume 2,92 eur za jednosmernú letenku.

Niš od 2,92 eur

Ne­vieš, čo s ví­ken­dom? Sprav si vý­let do tro­chu ne­tra­dič­nej des­ti­ná­cie – srb­ského Nišu. Veď kto by sa nech­cel len tak vy­dať do ne­zná­meho mesta na Bal­kán­skom po­lo­strove, o kto­rom mnohí ani len ne­po­čuli?

Lacné uby­to­va­nie v meste Niš za­bez­pe­čujú de­siatky sú­krom­ných apart­má­nov/pen­zi­ó­nov a ho­te­lov. Vý­borné ohlasy majú štvor­hviez­dič­kové The Only One Apart­ment, síd­liace v his­to­ric­kej bu­dove z roku 1880. Veľ­kou vý­ho­dou je po­loha ne­ďa­leko hlav­ného ná­mes­tia a Niš­skej pev­nosti (100 met­rov), v pe­šej do­stup­nosti sú aj ďal­šie zau­jí­mavé at­rak­cie. Za noc tu za­pla­tíš okolo 12 eur osoba/noc.

Lon­dýn od 9,78 eur

Lon­dýn je jed­ným z najk­raj­ších miest, ktoré po­núka kul­túru, zá­bavu i po­zna­nie a každý správny ces­to­va­teľ by ho preto mal as­poň raz nav­ští­viť. Po­kiaľ sa ti to ešte ne­po­da­rilo, alebo na­opak sa do Lon­dýna rád vrá­tiš, vy­uži spia­točnú le­tenku za necelých 20 eur.

Tip na uby­to­va­nie je Stu­dios2Let – North Go­wer, ktorý vy­chá­dza na 47 eur na osobu za jednu noc. Má skvelú po­lohu a k dis­po­zí­cii je aj bez­platné storno. Alebo tento Lons­dale Ho­tel, v kto­rom sa uby­tu­ješ za 51 eur .

Mi­láno od 9,78 eur

Mesto, v kto­rom sa snúbi to naj­lep­šie zo sveta di­zajnu a módy a miesto, kde si každý príde na to svoje. Tak možno cha­rak­te­ri­zo­vať Mi­láno. Či už mi­lu­ješ vý­pre­daje v ob­cho­doch, fa­móznu ta­lian­sku ku­chyňu, európ­sku his­tó­riu a ume­nie, alebo si fa­nú­ši­kom fut­balu. S touto le­ten­kou bu­deš mať všetko z toho na do­sah, stačí si len vy­brať správny ter­mín.

Z lac­nej­ších ale dobre hod­no­te­ných ho­te­lov od­po­rú­čame na­prí­klad ho­tel New Ge­ne­ra­tion Ur­ban, ceny za izby sú do­stupné od 20 Eur za osobu na noc a hod­no­te­nie je 7/10. Do hos­tela sa do­sta­neš au­to­bu­som priamo z le­tiska asi za 70 mi­nút a cesta ťa bude stáť okolo 7 Eur. Au­to­bus jazdí kaž­dých cca 15 mi­nút. Ta­xí­kom to zvlád­neš za asi 60 Eur (Ak ste šty­ria tak 15 Eur na osobu).

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech