Safer­Pass — netra­dičný US star­tup hľadá na Slo­ven­sku posily

Michal Káčerík / 21. júna 2015 / Tools a produktivita

Správca hesiel, ktorý ti zjed­no­duší život pri zadá­vaní hesiel a ešte aj vyrieši bez­peč­nosť tvo­jich online účtov.

Heslá sú ulo­žené bez­pečne a neus­tále pre­bieha kryp­to­vane na ser­very, takže sa nemu­síte obá­vať o stratu dát. K vašim dátam sa nedos­tane nik, kto nevie mas­ter pas­sword, ktorý si zadáte vy sami a všetky dáta sa tak dek­ryp­tujú len na vašich zaria­de­niach. Dáta sa auto­ma­ticky synch­ro­ni­zujú na všetky zaria­de­nia, na ktoré sa pri­hlá­site. Momen­tálne sú pod­po­ro­vané Win­dows a OS X, Linux pri­budne čoskoro.

A takisto aj webový a mobilný kli­enti, po Chrome pri­budnú v najb­liž­ších mesia­coch aj ďal­šie pod­po­ro­vané pre­hlia­dače. Pri kaž­dej regis­trá­cii na nie­kto­rej z webo­vých strá­nok vám Safer­Pass vyge­ne­ruje bez­pečné heslo, ktoré auto­ma­ticky uloží a pri ďal­šom pri­hlá­sení už za vás auto­ma­ticky pred­vy­plní. Fea­ture list je dlhý a postupne pri­dá­vame nové fun­kci­ona­lity. Stiah­nite si Safer­Pass a dajte nám vedieť, čo ďal­šie by ste ešte pri­ví­tali.

Star­tup bol zalo­žený v roku 2013 a po cca. 9 mesia­coch práce bol tím pre­su­nutý na iný pro­jekt. Od marca 2015 pra­cuje na Safer­Pass nový tím. Za Safer­Pass stojí via­cero skú­se­ných inves­to­rov a advi­sors z US, UK, Izra­ela, ako aj Česka a Slo­ven­ska, ktorí už majú za sebou nie­koľko úspeš­ných exi­tov. Za ich pomoci sa darí rie­šiť prob­lémy pomerne rýchlo a kva­litne, čo celému pro­jektu veľmi pro­spieva.

A to naj­dô­le­ži­tej­šie — roz­ši­ru­jeme tím a potre­bu­jeme práve teba. Hľa­dáme JavaSc­ript a iOS prog­ra­má­to­rov. Bude o vás dobre posta­rané, terajší tím ťa pri­víta s otvo­re­nou náru­čou, naučíš sa veľa nového a tvoja práca bude mať priamy a vidi­teľný dopad na pro­dukt. Navyše sa budeš môcť sám roz­ho­do­vať aké tech­no­ló­gie zvo­líš.

Viac info v inze­ráte, ozvi sa nám!

Pridať komentár (0)