SaferPass – netradičný US startup hľadá na Slovensku posily

Michal Káčerík / 21. júna 2015 / Lifehacking

Správca he­siel, ktorý ti zjed­no­duší ži­vot pri za­dá­vaní he­siel a ešte aj vy­rieši bez­peč­nosť tvo­jich on­line úč­tov.

 

Heslá sú ulo­žené bez­pečne a ne­us­tále pre­bieha kryp­to­vane na ser­very, takže sa ne­mu­síte obá­vať o stratu dát. K va­šim dá­tam sa ne­dos­tane nik, kto ne­vie mas­ter pas­sword, ktorý si za­dáte vy sami a všetky dáta sa tak dek­ryp­tujú len na va­šich za­ria­de­niach. Dáta sa au­to­ma­ticky synch­ro­ni­zujú na všetky za­ria­de­nia, na ktoré sa pri­hlá­site. Mo­men­tálne sú pod­po­ro­vané Win­dows a OS X, Li­nux pri­budne čo­skoro.

 

A ta­kisto aj we­bový a mo­bilný kli­enti, po Chrome pri­budnú v najb­liž­ších me­sia­coch aj ďal­šie pod­po­ro­vané pre­hlia­dače. Pri kaž­dej re­gis­trá­cii na nie­kto­rej z we­bo­vých strá­nok vám Sa­fer­Pass vy­ge­ne­ruje bez­pečné heslo, ktoré au­to­ma­ticky uloží a pri ďal­šom pri­hlá­sení už za vás au­to­ma­ticky pred­vy­plní. Fe­a­ture list je dlhý a po­stupne pri­dá­vame nové fun­kci­ona­lity. Stiah­nite si Sa­fer­Pass a dajte nám ve­dieť, čo ďal­šie by ste ešte pri­ví­tali.

 

 

Star­tup bol za­lo­žený v roku 2013 a po cca. 9 me­sia­coch práce bol tím pre­su­nutý na iný pro­jekt. Od marca 2015 pra­cuje na Sa­fer­Pass nový tím. Za Sa­fer­Pass stojí via­cero skú­se­ných in­ves­to­rov a ad­vi­sors z US, UK, Iz­ra­ela, ako aj Česka a Slo­ven­ska, ktorí už majú za se­bou nie­koľko úspeš­ných exi­tov. Za ich po­moci sa darí rie­šiť prob­lémy po­merne rýchlo a kva­litne, čo ce­lému pro­jektu veľmi pro­spieva.

 

A to naj­dô­le­ži­tej­šie – roz­ši­ru­jeme tím a po­tre­bu­jeme práve teba. Hľa­dáme Ja­vaSc­ript a iOS prog­ra­má­to­rov. Bude o vás dobre po­sta­rané, te­rajší tím ťa pri­víta s ot­vo­re­nou ná­ru­čou, na­učíš sa veľa no­vého a tvoja práca bude mať priamy a vi­di­teľný do­pad na pro­dukt. Na­vyše sa bu­deš môcť sám roz­ho­do­vať aké tech­no­ló­gie zvo­líš.

Viac info v in­ze­ráte, ozvi sa nám!

 

Pridať komentár (0)