Sca­leDo: Nový mar­ketp­lace pre SME firmy

Richard Bednár / 25. marec 2014 / Tools a produktivita

Michala Tru­bana som zasti­hol pri jeho plnej pra­cov­nej vyťa­že­nosti, no napriek tomu mi veno­val chvíľu a pred­sta­vil star­tup, ktorý vzni­kol na pôde firmy Web­sup­port.

Neus­tále ras­tiete. Exis­tuje na to nejaký návod?
Áno, exis­tuje veľa dôvo­dov. U nás za to vďa­číme najmä kva­lit­nému tímu a túžbe po neus­tá­lom zlep­šo­vaní.

Pred­ne­dáv­nom ste roz­behli vlastný star­tup Sca­leDo. Čo je jeho hlav­ným posla­ním?
Sca­leDo je mar­ketp­lace pre malé a stredné firmy, kde si môžu výhodne zakú­piť všetky nástroje potrebné pre ich pod­ni­ka­nie. Ide najmä o hos­tin­gové alebo mar­ke­tin­gové služby, prí­padne help­desk a iné.

Ako na takúto plat­formu rea­gujú firmy? Neboja sa ísť do clou­do­vých sys­té­mov?
Práve naopak. Vítajú ju, keďže poplatky sú niž­šie. Ide maxi­málne o desiatky eur. A riziko je pre nich mini­málne.

Keď si spo­mí­nate na svoje začiatky, čo by ste pora­dili mla­dým star­tu­pis­tom? Čomu sa nevyhne žia­den začí­na­júci pod­ni­ka­teľ?
Nebrať svoj aktu­álny stav za niečo trvalé, ale neus­tále sa poze­rať do budúc­nosti a vyví­jať sa.

Aké sú Vaše najb­liž­šie plány?
Tie sú veľké. Chceme uviesť nie­koľko nových pro­duk­tov a star­tu­pov. Je sa na čo tešiť. Jeden z nich pred­sta­vím už 4.4. na kon­fe­ren­cii Star­tup v sku­toč­nom svete biz­nisu a jeho šance na úspech

foto: scaledo.sk

Sca­leDo

V polo­vici roka 2013 vytvo­rila svoj nový star­tup firma Web­sup­port, ktorá je naj­väč­ším posky­to­va­te­ľom domén a web­hos­tingu a spra­vuje 90 871 domén pre 62 096 zákaz­ní­kov a 554 ser­ve­rov. Momen­tálne pôsobí na Slo­ven­sku, v Rakúsku, v Česku a v Maďar­sku.

Star­tup vychá­dza z myš­lienky, že pod­ni­ka­te­lia sa už neza­obídu bez online nástro­jov. Nevý­ho­dou je, že každý z nich rieši iba jeden prob­lém. Kli­en­tom pre­káža neko­nečné množ­stvo url adries, prí­stu­po­vých úda­jov a nepo­ria­dok v plat­bách. Tomu všet­kému vždy pred­chá­dza ešte zdĺhavý výber ide­ál­nej apli­ká­cie z množ­stva mož­ností.

Tak sa firma Web­sup­port roz­hodla vytvo­riť Sca­leDo – obchod s kva­lit­nými nástrojmi na pod­poru pod­ni­ka­nia: Live­A­gentNice­Reply pre zákaz­nícku pod­poru, Super­Fak­túru pre správu fak­túr, InHiro pre pri­jí­ma­nie zamest­nan­cov a iné. Tým spája via­ceré menej známe star­tupy na jed­nom mieste. V ponuke je vždy len jedna, maxi­málne dve apli­ká­cie týka­júce sa rov­na­kého aspektu pod­ni­ka­nia.

Pridať komentár (0)