Šepká sa: Google kupuje Twitch za miliardu!

Šandi / 25. júl 2014 / Tools a produktivita

You­Tube je už teraz plný Let ‘Play videí, teda komen­to­va­ných zázna­mov, ktoré pre­chá­dzajú hrou. Tento rok firma ozná­mila nové API, pomo­cou kto­rého by bolo možné stre­a­mo­vať obraz z hry v reál­nom čase. To už roky využíva kon­ku­renčná plat­forma Twitch. Nie je náhoda, že sa o ňu začal Google zau­jí­mať. O mož­nom nákupe už máji hovo­ril Wall Street Jour­nal a časo­pis Variety.

Den­ník Ven­tu­re­Beat teraz na základe svo­jich zdro­jov píše, že Google už miliar­dový obchod pod­pí­sal. Už sa len čaká na ofi­ciálne ozná­me­nie a upres­ne­nie ceny, Google ani Twitch ale zatiaľ nechcú správu komen­to­vat.

O masív­nom úspe­chu Twitch hovo­ria čísla. Počas troch rokov služba naz­bie­rala 45 mili­ó­nov divá­kov, ktorí si herný stream pus­tili aspoň raz za mesiac. Aktív­nych hrá­čov je cez milión. V USA sa Twitch podieľa na cel­ko­vej inter­ne­to­vej pre­vádzke 1,8%. To nie je nič oproti Netf­lix (32%), Google (22%) alebo Apple (4,3%), ale je to viac, než koľko zaťaží linky Hulu, Face­book alebo Ama­zon. Každý mesiac fanú­ši­ko­via pozrú cez 13 miliárd minút videa (You­Tube má 360 miliárd minút). Sú to to docela Uau čísla. :)

Zdroj: ven­tu­re­beat

Pridať komentár (0)