Shi­pi­to pre­da­né! Po 7 rokoch pri­šiel 100% exit

Lukáš Gašparík jr. / 25. mája 2015 / Lifehacking

Kaž­dý kto má už neja­ké skú­se­nos­ti so zásiel­ko­vým naku­po­va­ním prav­de­po­dob­ne pozná Shi­pi­to. Ide o zásiel­ko­vú služ­bu, kto­rú v USA zalo­žil John Van­ha­ra. Ten sa do USA za lep­ším živo­tom pre­sťa­ho­val prá­ve z čes­ké­ho Brna.

Služ­ba Shi­pi­to momen­tál­ne pôso­bí vo viac ako 200 kra­ji­nách sve­ta a roč­ný obrat má oko­lo $30 mili­ó­nov. Medzi jej naj­sil­nej­šie trhy pat­ria kra­ji­ny ako Aus­trá­lia, Rus­ko či Bra­zí­lia. Po novom však spo­loč­nosť Shi­pi­to mení maji­te­ľa. Pod dlhom hľa­da­ní inves­to­ra a mno­hých odmiet­nu­tiach našiel koneč­ne John Van­ha­ra inves­to­ra, kto­rý pre­ja­vil záu­jem a nako­niec aj kúpil Shi­pi­to. Ide o spo­loč­nosť Tri­tium Par­tners, kto­rá pod­ľa odha­dov zapla­ti­la za Shi­pi­to $50 — $60 mili­ó­nov. Samot­ný John Van­ha­ra túto sumu nepo­tvr­dil, avšak ani nevy­vrá­til, pre­to sa o pres­nej sume môže­me iba doha­do­vať. 

Aby bolo jas­né, tak spo­loč­nosť Tri­tium Par­tners má na poli zás­liel­ko­vých slu­žieb už dlho­roč­né skú­se­nos­ti a tak­po­ve­diac si Shi­pi­tom dopl­ni­li svo­je port­fó­lio. 

Shi­pi­to nebo­la jedi­nou spo­loč­nos­ťou Joh­na Van­ha­ru v USA. Okrem nej má v USA ešte ďal­šiu spo­loč­nosť Incparadise.com, kto­rá pomá­ha ľudom pri zakla­da­ní firiem v USA. John pri­znal, že túto jeho spo­loč­nosť v posled­ných rokoch cel­kom zaned­bá­val, keď­že sa napl­no veno­val Shi­pi­tu a tak by sa chcel po je ho pre­da­ji začať plne veno­vať Incparadise.com.

zdroj: lupa.cz

Pridať komentár (0)