Shi­pito pre­dané! Po 7 rokoch pri­šiel 100% exit

Lukáš Gašparík jr. / 25. mája 2015 / Tools a produktivita

Každý kto má už nejaké skú­se­nosti so zásiel­ko­vým naku­po­va­ním prav­de­po­dobne pozná Shi­pito. Ide o zásiel­kovú službu, ktorú v USA zalo­žil John Van­hara. Ten sa do USA za lep­ším živo­tom pre­sťa­ho­val práve z čes­kého Brna.

Služba Shi­pito momen­tálne pôsobí vo viac ako 200 kra­ji­nách sveta a ročný obrat má okolo $30 mili­ó­nov. Medzi jej naj­sil­nej­šie trhy pat­ria kra­jiny ako Aus­trá­lia, Rusko či Bra­zí­lia. Po novom však spo­loč­nosť Shi­pito mení maji­teľa. Pod dlhom hľa­daní inves­tora a mno­hých odmiet­nu­tiach našiel konečne John Van­hara inves­tora, ktorý pre­ja­vil záu­jem a nako­niec aj kúpil Shi­pito. Ide o spo­loč­nosť Tri­tium Par­tners, ktorá podľa odha­dov zapla­tila za Shi­pito $50 — $60 mili­ó­nov. Samotný John Van­hara túto sumu nepo­tvr­dil, avšak ani nevy­vrá­til, preto sa o pres­nej sume môžeme iba doha­do­vať. 

Aby bolo jasné, tak spo­loč­nosť Tri­tium Par­tners má na poli zás­liel­ko­vých slu­žieb už dlho­ročné skú­se­nosti a tak­po­ve­diac si Shi­pi­tom dopl­nili svoje port­fó­lio. 

Shi­pito nebola jedi­nou spo­loč­nos­ťou Johna Van­haru v USA. Okrem nej má v USA ešte ďal­šiu spo­loč­nosť Incparadise.com, ktorá pomáha ľudom pri zakla­daní firiem v USA. John pri­znal, že túto jeho spo­loč­nosť v posled­ných rokoch cel­kom zaned­bá­val, keďže sa naplno veno­val Shi­pitu a tak by sa chcel po je ho pre­daji začať plne veno­vať Incparadise.com.

zdroj: lupa.cz

Pridať komentár (0)