Slo­ven­ský star­tup má zlato z MIT!

Rišo Néveri / 15. august 2015 / Tools a produktivita

Nedávno sme vás infor­mo­vali o slo­ven­skom star­tupe, ktorý sa pre­bo­jo­val medzi naj­lep­šiu 11-ku na Kas­per­sky Lab Secu­rity Star­tup Chal­lenge. Teraz pri­chá­dzame s ešte lep­šou sprá­vou. Cha­la­nom sa na MIT poda­rilo vyhrať! Gra­tu­lu­jeme!

Celo­sve­tová súťaž na MIT bola otvo­rená všet­kým pod­ni­ka­te­ľom a exper­tom z danej oblasti. Napriek obrov­skej snahe tímov môže osla­vo­vať slo­ven­ský zástupca, star­tup Exca­li­bur! Do finá­lo­vej jede­nástky sa dostali až 3 ambi­ci­onózne star­tupy z Izra­ela, slo­ven­ský Exca­li­bur, tímy z USA, Rumun­ska, Sin­ga­puru, Ruska, Nemecka a Nór­ska. Na pôde MIT bojo­vali o hlavnú peňažné výhry, z kto­rých si prvé miesto odnieslo 80 000 dolá­rov.

Exca­li­bur sa spolu s ostat­nými ambi­ci­óz­nymi súťa­žia­cimi musel pre­bo­jo­vať poriadne tvr­dým sitom. To pre­bie­halo naj­skôr online, no následne bolo treba ešte úspešne absol­vo­vať dva works­hopy v Luxem­bur­sku. Fina­lis­tov vybrali zamest­nanci Kas­perky Lab spolu s dvoma par­tnermi pro­jektu — Mag­rove Capi­tal Par­tners a ABRT Ven­ture Fund.

Jeden z naj­per­spek­tív­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov rieši prob­lém dôve­ry­hod­nosti pri zadá­vaní hesiel a ich neus­tále zabú­da­nie. Exca­li­bur pre­mieňa mobilný tele­fón na uni­ver­zálny toke­nový kľúč, čiže si už nikdy nebu­deš musieť pamä­tať mená a heslá. Stačí jed­no­du­cho spá­ro­vať mobilný tele­fón s ostat­nými zaria­de­niami a potom sa už len pri­blí­žiť k svojmu PC. Sys­tém ťa následne auto­ma­ticky pri­hlási bez potreby zadá­va­nia aké­ho­koľ­vek hesla. Naopak, keď sa vzdia­liš, sys­tém ťa auto­ma­ticky odhlási.

Ceny víťa­zom odo­vzdá samotná hlava Kas­per­sky Lab, známy Eugene Kas­per­sky, pionier v oblasti kyber-bez­peč­nosti. Okrem ceny si však cha­lani zaslú­žia aj uzna­nie. Oblasť bez­peč­nosti v infor­mač­ných tech­no­ló­giách je sil­nou strán­kou Slo­ven­ska, čo sa znovu potvr­dilo.

Gra­tu­lu­jeme!

Pridať komentár (0)