Slováci si budú môcť podľa nového zákona legálne páliť alkohol aj doma

  • Súkromní výrobcovia destilátu by mohli vyrobiť až 25 litrov destilátu ročne
  • Čaká sa len na to, kým parlament schváli novelu zákona
  • Výroba vlastného destilátu však bude legálne len pri použití vlastného ovocia
alco
Pixabay
  • Súkromní výrobcovia destilátu by mohli vyrobiť až 25 litrov destilátu ročne
  • Čaká sa len na to, kým parlament schváli novelu zákona
  • Výroba vlastného destilátu však bude legálne len pri použití vlastného ovocia

Pod­ni­kať s al­ko­ho­lom je od­dávna zá­le­ži­tosť, ktorá sa na trhu mi­mo­riadne vy­pláca. Tržby nášho naj­väč­šieho vý­robcu lie­ho­vín St. Ni­co­laus za rok 2017 ho­vo­ria za všetko. Ob­rat väčší ako 26,8 mi­li­óna eur a zisk 835-ti­síc eur ur­čite stoja za zmienku. De­siatky pro­duk­to­vých ra­dov (aj známe značky ako Ni­co­laus Vodka, De­mä­novka, Ju­bi­lejná,…), dl­ho­ročná tra­dí­cia a trh sia­ha­júci až za oceán, sa však s ma­lou do­má­cou pá­le­ni­cou roz­hodne ne­dajú po­rov­nať. Tie sú u nás zväčša zria­dené ne­le­gálne.

Zdá sa však, že prichádzajú zlaté časy pre všetkých tých, ktorí by si radi vyrábali vlastné destiláty v domácich podmienkach. Ak parlament schváli novelu zákona, tak sa domáca výroba destilátov môže stať na Slovensku celkom legálnou. Nový zákon však aj v tomto prípade stanovuje určité kritériá. Ak sa plánuješ pustiť do domáceho pálenia alkoholu, musíš mať minimálne 18 rokov. Taktiež je nutné, aby si bol vlastníkom destilačného zariadenia spĺňajúceho stanovené podmienky.

Podľa novely by sa mohla súkromná výroba destilátu vykonávať iba v maximálnom povolenom objeme 25 litrov na osobu, respektíve na jednu domácnosť za kalendárny rok. Výroba bude povolená v maximálne 100-litrovom destilačnom zariadení.

 

Pri zahajovaní vlastnej pálenice budú mať značnú výhodu záhradkári. Na výrobu destilátu sa totiž bude môcť použiť len ovocie dopestované výrobcom. Vyrobený alkohol sa nesmie predávať alebo akýmkoľvek spôsobom uvádzať na trh. Ministerstvu musí výrobca oznámiť ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin nepovolenej výroby liehu alebo bol právoplatne uznaný vinným z niektorého z vymedzených priestupkov.

Združenie páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku, ktoré zastrešuje 216 pestovateľských páleníc však zásadne odmieta návrh novely zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Toto združenie upozornilo, že ak štát umožní domáce pálenie alkoholu, nebude v jeho silách kontrolovať dodržiavanie akýchkoľvek v zákone uvedených ustanovení.

„Je naivné predpokladať, že každý amatérsky výrobca sa po kúpe zariadenia automaticky prihlási a dodrží zákonom stanovený limit. Naopak, je veľmi pravdepodobné, že limity sa budú hromadne prekračovať a vôbec nepôjde o výrobu alkoholu pre osobnú spotrebu,“ dodal predseda združenie páleníc a liehovarov, pre aktuality.sk.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech