Slovensko.digital zvládla za nie­koľko dní to, čo štát nedo­ká­zal roky!

Martin Bohunický / 17. december 2015 / Tools a produktivita

Ini­cia­tíva Slovensko.digital pri­niesla úplne novú mož­nosť, ako ľuďom zo zahra­ni­čia zjed­no­du­šiť účasť na voľ­bách.

Až 98% ľudí zo zahra­ni­čia nevo­lilo v posled­ných par­la­ment­ných voľ­bách, aj pre zlo­žitý pro­ces a skoré ter­míny — my sme pro­ces zjed­no­du­šili na 3 minúty, 20 slov a 8 kli­kov,” píše sa na stránke nového pro­jektu volby.digital.

Cie­ľom tejto snahy je maxi­málne zjed­no­du­šiť Slo­vá­kom žijú­cim v zahra­ničí pro­ces volieb. Dote­raz bol celý pro­ces tak náročný, že väč­šinu ľudí spo­ľah­livo odra­dil.

Na vyba­ve­nie žia­dosti nepot­re­bu­jete kri­ti­zo­vanú špe­ciálnu čítačku, stačí vám adresa, rodné číslo a ak nemáte trvalý pobyt na Slo­ven­sku, tak aj ces­tovný pas.

Pro­ces sme cvične vyskú­šali a jed­no­duch­šie to už asi naozaj nejde. Palec hore!

Pridať komentár (0)