Slo­ven­ská plat­forma Cover­Page: Špič­kový digi­tálny maga­zín na pár kli­kov

Martin Bohunický / 27. januára 2016 / Tech a inovácie

Slo­ven­ský star­tup Cover­Page sa do pove­do­mia dostal už v roku 2011, keď sa stal jed­ným zo šty­roch víťa­zov pre­stíž­nych Star­tu­pA­wards.

Odvtedy ušla plat­forma pre tvorbu digi­tál­nych maga­zí­nov dlhú cestu. Prvý­krát som pri­šiel do styku s Cover­Page na mojej vyso­kej škole, keď mala uni­ver­zita záu­jem digi­ta­li­zo­vať svoj škol­ský časo­pis a ja som sa zúčast­nil ško­le­nia. Časo­pis napo­kon nez­di­gi­ta­li­zo­vali, no mne tento šikovný nástroj odvtedy zostal na disku.

887349_1225309580828910_4115963303830305272_o

Nie že by som bol mediálny mág, ktorý by do neho búchal jeden obsah za dru­hým a gene­ro­val stovky maga­zí­nov. Mal som ho tam a dodnes mám len preto, že ma to jed­no­du­cho baví. S jeho mož­nos­ťami je to pre mňa zau­jí­ma­vej­šia cesta, ako pre­zen­to­vať nejaký pro­jekt — Power­po­int je a bude vždy len Power­po­int, Prezi som nikdy nepri­šiel na chuť.

Mimo toho je to ale pre­dov­šet­kým nástroj, ako pre­ta­víš svoj obsah do formy digi­tál­neho maga­zínu. Papier je nuda, papier je neprak­tický a kým možno e-book nikdy nena­hradí poci­tovo knihu, skla­do­vať desiatky až stovky maga­zí­nov mi príde jed­no­du­cho odveci. Vôňa sta­rej knihy? Čuchový a poci­tový orgaz­mus. Vôňa sta­rého maga­zínu? Ech..

620406_503198569706685_408028972_o246480_474928919200317_299467188_n

Jed­no­du­cho si v šikov­nej a pre­hľad­nej forme posta­víš svoj maga­zín, pri­čom k dis­po­zí­cií máš desiatky toolov — okrem vytvá­ra­nia galé­rií a pri­dá­va­nia ani­má­cií vieš pra­co­vať aj s videom, html5 modulmi (môžeš do maga­zínu pri­dať napr. real-time Twit­ter feed), či zvukmi. Mož­ností je fakt tona. A čo sa mi páči naj­viac? Po dokon­čení maga­zínu z neho môžeš vyge­ne­ro­vať apli­ká­ciu!

Screen Shot 2016-01-26 at 17.48.31334121_503198653040010_1510278291_o

Cover­Page ponúka nie­koľko plá­nov, ak sa zmes­tíš do 1GB, máš neko­nečno maga­zí­nov zadarmo. Ak to mys­líš seri­óz­nej­šie, jedno riadne číslo ťa bude jed­no­ra­zovo stáť 499 eur, ak plá­nu­ješ vydá­vať pra­vi­delne, viac ťa zaujme asi Pre­mium plán za 199 eur. K dis­po­zí­cií je ešte prog­ram Pre­mium+ a špe­ciálny Unli­mi­ted.

Na Cover­Page momen­tálne fun­gujú digi­tálne ver­zie časo­pi­sov ako Chip Com­pu­ter, Trend, .týž­deň, Stra­té­gie či Den­ník Šport.

projekt
Pridať komentár (0)