Slo­ven­ská sociálna sieť Spa­ceSpy naberá druhý dych a roz­ši­ruje sa do zahra­ni­čia

Rišo Néveri / 3. júla 2016 / Rozhovory

Na Slo­ven­sku už bolo nie­koľko poku­sov vytvo­riť sociálnu sieť, ktorá by bola podobná alebo naopak úplne odlišná od Face­bo­oku a ľudí vo svete zau­jala. Zo všet­kých poku­sov má Spa­ceSpy, ktorý v pod­state už ani nie je pokus, ale naplno zabe­hnutá sieť, tú naj­väč­šiu šancu.

Prvý­krát sme Spa­ceSpy na Star­ti­tup spo­me­nuli pred rokom, v článku: Spa­ceSpy — slo­ven­ská sociálna sieť, kto­rej záleží na jej čle­noch a podelí sa s nimi o záro­bok

startitup-spacespy-2

Ahoj Rišo, keď sme sa napo­sledy videli, čo bolo už viac, než pred rokom, sociálna sieť Spa­ceSpy bola ešte v začiat­koch. Spúš­ťali ste plat­formu, pozý­vali ste prvých čle­nov a dopĺňali fun­kcie. Pred­stav pro­sím v skratke čita­te­ľom váš pro­jekt a čo sa za ten rok zme­nilo.

Áno presne tak, vtedy sme spúš­ťali ešte pomerne nevy­la­denú beta ver­ziu. Ako som už vtedy spo­mí­nal Spa­ceSpy vzni­kol z potreby vytvo­riť pre ľudí niečo zmys­lu­plné. Niečo, čo pri­náša reálne hod­noty ľudom, pomáha a každý len získa! Viem, že to znie ako utó­pia — ale som pre­sved­čený že sa nám to poda­rilo.

Pred rokom sme spus­tili beta ver­ziu bez apli­ká­cií a bola pomerne úspešná. Bez aké­ho­koľ­vek mar­ke­tingu (okrem článku na Star­ti­tup), sme iba za 3 mesiace zau­jali 10 000 nových čle­nov, ktorí na Spa­ceSpy pri­jali pozvánku. Za tri mesiace sme sa dostali na tržby 30 000 eur, veľa čle­nov nám pomá­halo so šíre­ním a mnohí z nich slušne zaro­bili. Desiatky z nich stovky a nie­ktorí aj tisícky eur. Nie­ktoré dni sa naši deve­lo­peri dokonca smiali, že sme sa šírili rých­lej­šie ako Face­book vo svo­jich začiat­koch.

Potvr­dilo sa nám, že náš kon­cept je pre ľudí atrak­tívny. Veľa moti­vo­va­ných ľudí sa chce na našom raste podie­lať a my tak nemu­síme pre­in­ves­to­vať desiatky tisíc do mar­ke­tingu.

spacespy-startitup-0

foto: autor

Pred rokom som Spa­ceSpy spoz­nal ako res­pon­zívny web, ale napriek dneš­nému trendu mobil­ných apli­ká­cií, ste na app­kách ešte len pra­co­vali. Aký je stav dnes? Môžu čita­te­lia otvo­riť App Store či Play Store a začať sťa­ho­vať?

Para­lelne s potreb­nou opti­ma­li­zá­ciou desk­topu nám dodá­va­teľ robil na mobil­ných apli­ká­ciách. Zada­nie v pod­state spl­nil, ale nie na jed­notku. Keď sme to zis­tili, bolo nám jasné, že ju musíme hodiť do koša, začať odznova a naprog­ra­mo­vať apli­ká­ciu “na jed­notku”. Práve preto pre­bie­hal vývoj a opti­ma­li­zá­cia tak dlho. Neus­tále tes­tu­jeme, debu­gu­jeme a opti­ma­li­zu­jeme sys­tém a tento pro­ces sa už nikdy neza­staví.

Momen­tálne do sys­tému imple­men­tu­jeme pokro­či­lejší ana­ly­tický sys­tém, aby sme našim pou­ží­va­te­ľom lep­šie poro­zu­meli. Dovo­lím si pove­dať, že bežný pou­ží­va­teľ už len občas natrafí na men­šiu chybu a Spa­ceSpy je už dnes oveľa viac user-friendly.

Aby som však zod­po­ve­dal tvoju otázku, áno. Apli­ká­cie na iOS a Android sú dostupné a môžete si ich smelo posťa­ho­vať. Môžete sa zare­gis­tro­vať cez desk­top, čo je v pod­state ver­zia apli­ká­cie so všet­kými fun­kciami, alebo môžete rovno stiah­nuť apli­ká­ciu, kde sú vybrané fun­kcie. Ide­álne pra­co­vať aj s desk­top ver­ziou, aj mať stia­hnutú apku. 

spacespy-startitup-1

foto: autor

Spo­mí­nal si, že ste nabrali slušný počet pou­ží­va­te­ľov a to vyše 10 000. Sú to pre­važne Slo­váci z Bra­ti­slavy?

Na túto otázku mám asi prek­va­pivú odpo­veď. Z našich pou­ží­va­te­ľov je iba ⅓ Slo­váci a napriek veľ­kosti Bra­ti­slavy a jej prven­stvu na väč­šine sietí má Spa­ceSpy naj­viac pou­ží­va­te­ľov z oko­lia Košíc. Koši­ča­nia si sieť obľú­bili a veľmi rýchlo pozvali aj svo­jich pria­te­ľov. Momen­tálne je šíre­nie skôr spon­tánne, no plá­nu­jeme zapo­jiť aj mar­ke­ting, takže sa čoskoro určite nájdu aj šikovní ľudia z Bra­ti­slavy, ktorí majú chuť zapo­jiť sa do nie­čoho zmys­lu­pl­ného a sami z toho pro­fi­to­vať.

Sme pre­sved­čení, že k tomu dopo­môže aj tento člá­nok. Napriek tomu, že sme ešte žiadnu kam­paň na pro­pa­gá­ciu nespus­tili, máme od ofi­ciál­neho spus­te­nia v Prahe (5.5.2016) cca 1500 uni­kát­nych návš­tiev denne, čo nie je zlé. 

Poda­rilo sa vám dostať na sieť dosta­tok firiem, aby ste zaru­čili pra­vi­delné pla­tené správy a enga­ge­ment pou­ží­va­te­ľov? Ako vní­majú pou­ží­va­te­lia mož­nosť zárobku z pla­te­ných správ?

Jed­nou zo zau­jí­ma­vých fun­kcií pre firmy je mož­nosť pýtať sa alebo cie­liť svoju reklamu na vybranú loka­litu a seg­ment ľudí. Dôvo­dom, prečo je to zau­jí­mavé aj pre ľudí je, že pri­jaté peniaze od inze­ren­tov pre­roz­de­ľu­jeme práve ľudom, kto­rým je reklama či pries­kum určená. Týmto prí­stu­pom doká­žeme odstrá­niť ras­túcu nega­ti­vitu a nezá­u­jem ľudí v inter­ne­to­vom mar­ke­tingu.

Naprí­klad pries­kumy trhu sú jed­nou z naj­lep­ších mož­ností, ako sa zlep­šo­vať. No sú buď drahé, alebo ťažko zre­a­li­zo­va­teľné! U nás to fun­guje jed­no­du­cho. Kto­koľ­vek si môže do Spa­cespy pozvať svo­jich kli­en­tov, fanú­ši­kov, čita­te­ľov, náv­štev­ní­kov webu a následne sa ich vie ano­nymne pýtať, na čo chce. Po zod­po­ve­daní zís­kaš pre­hľadný graf odpo­vedí a ak chceš, môžeš polo­žiť ďal­šiu otázku na určitý typ odpo­vede a pokra­čo­vať tak v pokro­či­lom pries­kume, prí­padne môžeš cie­liť svoju reklamu (pre­klik na web) na tých, ktorí ti odpo­ve­dali na pre­došlú otázku: napr. kupu­jem si bio pro­dukty. Takýmto pries­ku­mom si firmy vedia rýchlo a lacno vybu­do­vať základňu poten­ciál­nych zákaz­ní­kov, na kto­rých vedia pra­vi­delne cie­liť svoju reklamu. Tým, že vieme cie­liť geolo­kačne (naprí­klad kruž­nica 5km okolo Dunaj­skej ul) vieme ponúk­nuť kva­litný mar­ke­ting aj pre lokálne firmy. Takýmto pries­ku­mom si vybu­duje firma rele­vantnú sku­pinu, ktorú môže kon­tak­to­vať svo­jou rekla­mou.

spacespy-desktop-startitup

To zna­mená, že musíme rýchlo roz­ši­ro­vať člen­skú základňu, aby bolo na koho cie­liť a záro­veň infor­mo­vať firmy o tom, ako im môžeme pomôcť. Kedže naše fun­kcie pre firmy sú veľmi uži­točné a za šíre­nie Spa­cespy sú veľmi dobré pro­ví­zie, sme pre­sved­čení, že náš rast bude rýchly.

Čím viac sa Spa­cespy roz­šíri na kon­krét­nom území, tým viac nabe­rajú zmy­sel jeho fun­kcie, tým viac firiem začne využí­vať pries­kumy a reklamu, tým viac pro­ví­zií budú čle­no­via zís­ka­vať.

Je to jed­no­du­ché. Ak si v prie­mere každý piaty pou­ží­va­teľ pozve 10 zná­mych, ras­tieme rake­tovo a o pár mesia­cov každý člen pro­fi­tuje. Mnohí čle­no­via si takto budú pri­vy­rá­bať, zará­bať, ale v prí­pade glo­bál­neho rastu budú aj takí, ktorí zbo­hatnú! Pre­tože roz­de­ľu­jeme až 80% tržieb medzi svo­jich čle­nov.

Okrem toho nebýva zvy­kom, že pro­jekty týchto roz­me­rov začí­najú v našich kon­či­nách, takže zazna­me­ná­vame aj “lokál pat­ri­otis­tov”, ktorí jed­no­du­cho chcú byť pri tom, keď u nás konečne vyras­tie nový glo­bálny pro­jekt. Na tom poviem len: Díky — sme radi, že Vás máme!

Uve­do­mu­jeme si, že je pred nami ťažká cesta a naše ciele sú veľmi vysoké. No páčime sa, väč­šina tých čo si pozrie video návod ihneď pochopí, koľko dob­rého môžeme pou­ží­va­teľ­nom pri­niesť… Toto nám dáva jasný sig­nál, že je len otáz­kou času, kedy dosiah­neme prvý milion pou­ží­va­te­ľov. Tým, že sa delíme o zisk s našimi členmi a nestoja bokom, ale cítia sa byť súčas­ťou Spa­cespy (niečo ako akci­onári), pomá­hajú nám napre­do­vať, sú veľmi verní a vždy nám odpus­tia začia­toč­nícku chy­bičku krásy.

Pozrime sa na to z pohľadu firmy. Prečo sa naprí­klad malá firma z cen­tra Bra­ti­slavy roz­hodne inves­to­vať do mar­ke­tingu na Spa­ceSpy namiesto toho, aby svoje peniaze dala Face­bo­oku alebo Google?

Ako som spo­mí­nal Spa­ceSpy je vhodný aj pre lokálne firmy, nakoľko sa u nás dá cie­liť na ľudí a firmy geolo­kačne. Uve­diem prí­klad: Malá grécka reštau­rá­cia v cen­tre Bra­ti­slavy nepot­re­buje byť na Google a nemôže si dovo­liť mar­ke­tin­govú agen­túru. Môže si zapla­tiť nejaké lacné reklamy, zvi­di­teľ­niť sa a zís­kať pár likeov na Face­bo­oku — kde sa dá tiež cie­liť na oko­lie Bra­ti­slavy. Roz­die­lom však je, že v Spa­cespy je možné uro­biť kruž­nicu 5km okolo tejto reštau­rá­cie a oslo­viť ľudí či firmy len v tomto okolí. Možno by som zvo­lil najprv pries­kum a polo­žil by som otázku: Máte radi grécku kuchyňu? S odpo­ve­dami áno a nie. Následne som zís­kal sku­pinu, ktorá má rada grécku kuchyňu a nachá­dza sa v blíz­kosti reštau­rá­cie. Toto sú moji poten­ciálni zákaz­níci a na nich sa bude zame­ria­vať môj mar­ke­ting. Im budem posie­lať info o novin­kách a lákať ich do reštau­rá­cie. Nikde inde nie je možné cie­liť reklamu na kon­krétne odpo­vede v otázke. Je to jedna z našich sil­ných strá­nok a sme na to pat­rične hrdí :). Jedi­nou našou dočas­nou nevý­ho­dou je, že tam ešte nie sú všetci a cie­liť sa dá len na čle­nov Spa­cespy, takže kým tam budú všetci, to chvíľu potrvá… ale veríme že len chvíľu :).

Nebolo by asi správne nespo­me­núť, že pries­kum si u nás firma môže spra­viť za zlo­mok sumy, ktorú si pýtajú agen­túry. Odpo­veď na otázku aj jeden pre­klik na web (teda u nás pla­tená správa) stojí firmu iba 0,12 cen­tov, čiže oslo­viť a zís­kať reak­ciu od 1000 rele­vant­ných čle­nov dokáže iba za 120 eur. Čo je veľmi dobrá cena.

Ako rea­gujú ľudia na váš affi­liate mar­ke­ting a spô­sob šíre­nia?

Náš affi­liate je zalo­žený na via­cú­rov­ňo­vom odme­ňo­va­com sys­téme. Sme pre­sved­čení, že je to skvelý spô­sob šíre­nia a od ľudí dostá­vame spätnú väzbu, že je to, citu­jem: “Bomba” či “Pecka”. No nájde sa aj nega­tívny feed­back od ľudí, ktorí ho pri­rov­ná­vajú k MLM, alebo pyra­míde. No nie je to tak! Roz­diel je, že my nič nepre­dá­vame. Naše člen­stvo je pre kaž­dého úplne zadarmo. My len meriame, komu vďa­číme za to, že do Spa­cespy pri­nie­sol nových čle­nov. Keď sa nejaký člen sám roz­hodne, že chce využí­vať Spa­cespy na zará­ba­nie peňazí, alebo chce posie­lať reklamu, kúpi si pre­mium člen­stvo za 9.99 plus DPH. My tieto tržby roz­de­líme tým, ktorí zabez­pe­čili, že tohto člena v Spa­cespy máme. Takže podľa mňa sa šírime úplne rov­nako cez pozvánky ako sa šíril Face­book, s roz­die­lom, že my spra­vod­livo roz­de­líme kaž­dému to, čo si zaslúži. Žiadna pyra­mída.

spacespy-functions

Aké sú teda vaše plány v blíz­kej budúc­nosti roz­ši­ro­vať Spa­ceSpy a zís­kať nových pou­ží­va­te­ľov?

Ak dnes chceme mať milión pou­ží­va­te­ľov, musíme mať milión na mar­ke­ting, čo je v našich pod­mien­kach zís­kať tak­mer nemožné! Preto sme si vyvy­nuli vlastný spô­sob šíre­nia.

Každý, kto má zná­mych, data­bázu kli­en­tov, fanú­ši­kov či náv­štev­nosť na webe, môže Spa­cespy odpo­ru­čiť. Vždy keď nie­kto z jeho čle­nov bude potre­bo­vať pre­mium člen­stvo a kúpi si ho — príde mu pro­ví­zia. Je to v pod­state suc­cess fee affi­liate. Roz­hodli sme sa pre viac úrovní, pre­tože je to oveľa moti­vu­jú­cej­šie, zábav­nej­šie a pre affi­liate par­tne­rov aj finančne atrak­tív­nej­šie. Viac-úrov­ňo­vým sys­té­mom v pod­state hráte Warc­raft za reálne peniaze. Budu­jete “armádu” svo­jich hrá­čov, ktorí môžu ďalej budo­vať svoje “armády” (tímy), takto dosa­hu­jete vyš­šie pro­vízne levely, dostá­vate sa na iné úze­mia, cez zná­mych do zahra­ni­čia a vaše príjmy rastú. Šírite dobrú vec, ktorá kaž­dému pomôže a ešte za to môžete zaro­biť obrov­ské peniaze. Už pri beta tes­to­vaní bez apli­ká­cií sme vyplá­cali čle­nom tisícky Eur. Viem si pred­sta­viť, čo môže nastať teraz.

Mys­lím si, že toto je dnes cesta, ako vybu­do­vať sve­tovú apli­ká­ciu. Dnes sa už spô­so­bom, akým sa roz­ší­ril Face­book alebo iné apli­ká­cie len veľmi ťažko stane niečo sve­to­vým a ľuďom sa už všetko zdie­ľať bez moti­vá­cie nechce. Sys­tém mone­ti­zá­cie ako má Spa­ceSpy, je navyše niečo neoku­kané a mys­lím, že zatiaľ nikto nepri­šiel s funkč­ným mone­ti­zač­ným mode­lom, ktorý by aj naozaj moti­vo­val. Toto je naša silná zbraň, ktorá môže ľudí reálne oslo­viť.

Mys­lím, že spô­sob, akým chcete Spa­ceSpy komu­ni­ko­vať je jasný. Hovorí sa však, že ak treba svo­jim pou­ží­va­te­ľom niečo vysvet­lo­vať, potom sa to len veľmi ťažko uchytí. Čo robíte preto, aby boli čle­no­via na rov­na­kej vlne ako vy?

Spa­ceSpy má kopec fun­kcií, z kto­rých mnohé ešte pou­ží­va­te­lia nepoz­najú a preto máme edu­kačné videá a mate­riály, kde im ich pred­sta­vu­jeme. (v desk­top ver­zii — ikona “?” a v apli­ká­cii Profil/help) Posie­lame aj per­so­na­li­zo­vané maily a našich čle­nov vzde­lá­vame.

Komu­nite sa to sna­žíme vysvet­liť jed­no­du­cho: Momen­tálne máme 10 000 čle­nov. Ak každý pozve 10tich svo­jich zná­mych, budeme mať 100 000 čle­nov a začína to žiť. Už je tam roz­ma­nitá komu­nita, ľudí to láka, začí­najú sa navzá­jom vyhľa­dá­vať a začí­name byť zau­jí­ma­vej­ším trhom pre firmy.
Nech­ceme, aby sa na Spa­cespy ľudia poze­rali kri­ticky a vychy­tá­vali nedos­tatky. Pozrime sa na to z iného hľa­diska. Exis­tuje veľmi málo apli­ká­cií podob­ného roz­meru a s podob­ným cie­ľom. Chceme, aby sa na apli­ká­ciu poze­rali ako na niečo naše — slo­ven­ské, do čoho sa môžeme pri­dať a byť na začiatku nie­čoho zmys­lu­pl­ného.

Je niečo, čo by si čita­te­ľom Star­ti­tup odká­zal?

Pokiaľ sa vám páči naša myš­lienka, odpo­ručte nás ďalej, rov­nako ako dobrý film, či reštiku. S tým roz­die­lom, že u nás za to môžete mať peniaze. 

Je to jed­no­du­ché, zare­gis­trujte sa na tomto odkaze, stiah­nite si apku, pozrite si inštruk­tážne videá a môže to začať!

spacespy-registracia-startitup
Foto­gra­fie v článku boli vytvo­rené foto­apa­rá­tom Nikon D 5500.

Pridať komentár (0)