Slo­ven­ská sociál­na sieť Spa­ceS­py nabe­rá dru­hý dych a roz­ši­ru­je sa do zahra­ni­čia

Rišo Néveri / 3. júla 2016 / Rozhovory

Na Slo­ven­sku už bolo nie­koľ­ko poku­sov vytvo­riť sociál­nu sieť, kto­rá by bola podob­ná ale­bo naopak úpl­ne odliš­ná od Face­bo­oku a ľudí vo sve­te zau­ja­la. Zo všet­kých poku­sov má Spa­ceS­py, kto­rý v pod­sta­te už ani nie je pokus, ale napl­no zabe­hnu­tá sieť, tú naj­väč­šiu šan­cu.

Prvý­krát sme Spa­ceS­py na Star­ti­tup spo­me­nu­li pred rokom, v člán­ku: Spa­ceS­py — slo­ven­ská sociál­na sieť, kto­rej zále­ží na jej čle­noch a pode­lí sa s nimi o záro­bok

startitup-spacespy-2

Ahoj Rišo, keď sme sa napo­sle­dy vide­li, čo bolo už viac, než pred rokom, sociál­na sieť Spa­ceS­py bola ešte v začiat­koch. Spúš­ťa­li ste plat­for­mu, pozý­va­li ste prvých čle­nov a dopĺňa­li fun­kcie. Pred­stav pro­sím v skrat­ke čita­te­ľom váš pro­jekt a čo sa za ten rok zme­ni­lo.

Áno pres­ne tak, vte­dy sme spúš­ťa­li ešte pomer­ne nevy­la­de­nú beta ver­ziu. Ako som už vte­dy spo­mí­nal Spa­ceS­py vzni­kol z potre­by vytvo­riť pre ľudí nie­čo zmys­lu­pl­né. Nie­čo, čo pri­ná­ša reál­ne hod­no­ty ľudom, pomá­ha a kaž­dý len zís­ka! Viem, že to znie ako utó­pia — ale som pre­sved­če­ný že sa nám to poda­ri­lo.

Pred rokom sme spus­ti­li beta ver­ziu bez apli­ká­cií a bola pomer­ne úspeš­ná. Bez aké­ho­koľ­vek mar­ke­tin­gu (okrem člán­ku na Star­ti­tup), sme iba za 3 mesia­ce zau­ja­li 10 000 nových čle­nov, kto­rí na Spa­ceS­py pri­ja­li pozván­ku. Za tri mesia­ce sme sa dosta­li na trž­by 30 000 eur, veľa čle­nov nám pomá­ha­lo so šíre­ním a mno­hí z nich sluš­ne zaro­bi­li. Desiat­ky z nich stov­ky a nie­kto­rí aj tisíc­ky eur. Nie­kto­ré dni sa naši deve­lo­pe­ri dokon­ca smia­li, že sme sa šíri­li rých­lej­šie ako Face­bo­ok vo svo­jich začiat­koch.

Potvr­di­lo sa nám, že náš kon­cept je pre ľudí atrak­tív­ny. Veľa moti­vo­va­ných ľudí sa chce na našom ras­te podie­lať a my tak nemu­sí­me pre­in­ves­to­vať desiat­ky tisíc do mar­ke­tin­gu.

spacespy-startitup-0

foto: autor

Pred rokom som Spa­ceS­py spoz­nal ako res­pon­zív­ny web, ale napriek dneš­né­mu tren­du mobil­ných apli­ká­cií, ste na app­kách ešte len pra­co­va­li. Aký je stav dnes? Môžu čita­te­lia otvo­riť App Sto­re či Play Sto­re a začať sťa­ho­vať?

Para­lel­ne s potreb­nou opti­ma­li­zá­ci­ou desk­to­pu nám dodá­va­teľ robil na mobil­ných apli­ká­ciách. Zada­nie v pod­sta­te spl­nil, ale nie na jed­not­ku. Keď sme to zis­ti­li, bolo nám jas­né, že ju musí­me hodiť do koša, začať odzno­va a naprog­ra­mo­vať apli­ká­ciu “na jed­not­ku”. Prá­ve pre­to pre­bie­hal vývoj a opti­ma­li­zá­cia tak dlho. Neus­tá­le tes­tu­je­me, debu­gu­je­me a opti­ma­li­zu­je­me sys­tém a ten­to pro­ces sa už nikdy neza­sta­ví.

Momen­tál­ne do sys­té­mu imple­men­tu­je­me pokro­či­lej­ší ana­ly­tic­ký sys­tém, aby sme našim pou­ží­va­te­ľom lep­šie poro­zu­me­li. Dovo­lím si pove­dať, že bež­ný pou­ží­va­teľ už len občas natra­fí na men­šiu chy­bu a Spa­ceS­py je už dnes ove­ľa viac user-friend­ly.

Aby som však zod­po­ve­dal tvo­ju otáz­ku, áno. Apli­ká­cie na iOS a Andro­id sú dostup­né a môže­te si ich sme­lo posťa­ho­vať. Môže­te sa zare­gis­tro­vať cez desk­top, čo je v pod­sta­te ver­zia apli­ká­cie so všet­ký­mi fun­kcia­mi, ale­bo môže­te rov­no stiah­nuť apli­ká­ciu, kde sú vybra­né fun­kcie. Ide­ál­ne pra­co­vať aj s desk­top ver­zi­ou, aj mať stia­hnu­tú apku. 

spacespy-startitup-1

foto: autor

Spo­mí­nal si, že ste nabra­li sluš­ný počet pou­ží­va­te­ľov a to vyše 10 000. Sú to pre­važ­ne Slo­vá­ci z Bra­ti­sla­vy?

Na túto otáz­ku mám asi prek­va­pi­vú odpo­veď. Z našich pou­ží­va­te­ľov je iba ⅓ Slo­vá­ci a napriek veľ­kos­ti Bra­ti­sla­vy a jej prven­stvu na väč­ši­ne sie­tí má Spa­ceS­py naj­viac pou­ží­va­te­ľov z oko­lia Košíc. Koši­ča­nia si sieť obľú­bi­li a veľ­mi rých­lo pozva­li aj svo­jich pria­te­ľov. Momen­tál­ne je šíre­nie skôr spon­tán­ne, no plá­nu­je­me zapo­jiť aj mar­ke­ting, tak­že sa čosko­ro urči­te náj­du aj šikov­ní ľudia z Bra­ti­sla­vy, kto­rí majú chuť zapo­jiť sa do nie­čo­ho zmys­lu­pl­né­ho a sami z toho pro­fi­to­vať.

Sme pre­sved­če­ní, že k tomu dopo­mô­že aj ten­to člá­nok. Napriek tomu, že sme ešte žiad­nu kam­paň na pro­pa­gá­ciu nespus­ti­li, máme od ofi­ciál­ne­ho spus­te­nia v Pra­he (5.5.2016) cca 1500 uni­kát­nych návš­tiev den­ne, čo nie je zlé. 

Poda­ri­lo sa vám dostať na sieť dosta­tok firiem, aby ste zaru­či­li pra­vi­del­né pla­te­né sprá­vy a enga­ge­ment pou­ží­va­te­ľov? Ako vní­ma­jú pou­ží­va­te­lia mož­nosť zárob­ku z pla­te­ných správ?

Jed­nou zo zau­jí­ma­vých fun­kcií pre fir­my je mož­nosť pýtať sa ale­bo cie­liť svo­ju rekla­mu na vybra­nú loka­li­tu a seg­ment ľudí. Dôvo­dom, pre­čo je to zau­jí­ma­vé aj pre ľudí je, že pri­ja­té penia­ze od inze­ren­tov pre­roz­de­ľu­je­me prá­ve ľudom, kto­rým je rekla­ma či pries­kum urče­ná. Tým­to prí­stu­pom doká­že­me odstrá­niť ras­tú­cu nega­ti­vi­tu a nezá­u­jem ľudí v inter­ne­to­vom mar­ke­tin­gu.

Naprí­klad pries­ku­my trhu sú jed­nou z naj­lep­ších mož­nos­tí, ako sa zlep­šo­vať. No sú buď dra­hé, ale­bo ťaž­ko zre­a­li­zo­va­teľ­né! U nás to fun­gu­je jed­no­du­cho. Kto­koľ­vek si môže do Spa­ces­py pozvať svo­jich kli­en­tov, fanú­ši­kov, čita­te­ľov, náv­štev­ní­kov webu a násled­ne sa ich vie ano­nym­ne pýtať, na čo chce. Po zod­po­ve­da­ní zís­kaš pre­hľad­ný graf odpo­ve­dí a ak chceš, môžeš polo­žiť ďal­šiu otáz­ku na urči­tý typ odpo­ve­de a pokra­čo­vať tak v pokro­či­lom pries­ku­me, prí­pad­ne môžeš cie­liť svo­ju rekla­mu (pre­klik na web) na tých, kto­rí ti odpo­ve­da­li na pre­doš­lú otáz­ku: napr. kupu­jem si bio pro­duk­ty. Takým­to pries­ku­mom si fir­my vedia rých­lo a lac­no vybu­do­vať základ­ňu poten­ciál­nych zákaz­ní­kov, na kto­rých vedia pra­vi­del­ne cie­liť svo­ju rekla­mu. Tým, že vie­me cie­liť geolo­kač­ne (naprí­klad kruž­ni­ca 5km oko­lo Dunaj­skej ul) vie­me ponúk­nuť kva­lit­ný mar­ke­ting aj pre lokál­ne fir­my. Takým­to pries­ku­mom si vybu­du­je fir­ma rele­vant­nú sku­pi­nu, kto­rú môže kon­tak­to­vať svo­jou rekla­mou.

spacespy-desktop-startitup

To zna­me­ná, že musí­me rých­lo roz­ši­ro­vať člen­skú základ­ňu, aby bolo na koho cie­liť a záro­veň infor­mo­vať fir­my o tom, ako im môže­me pomôcť. Kedže naše fun­kcie pre fir­my sú veľ­mi uži­toč­né a za šíre­nie Spa­ces­py sú veľ­mi dob­ré pro­ví­zie, sme pre­sved­če­ní, že náš rast bude rých­ly.

Čím viac sa Spa­ces­py roz­ší­ri na kon­krét­nom úze­mí, tým viac nabe­ra­jú zmy­sel jeho fun­kcie, tým viac firiem začne využí­vať pries­ku­my a rekla­mu, tým viac pro­ví­zií budú čle­no­via zís­ka­vať.

Je to jed­no­du­ché. Ak si v prie­me­re kaž­dý pia­ty pou­ží­va­teľ pozve 10 zná­mych, ras­tie­me rake­to­vo a o pár mesia­cov kaž­dý člen pro­fi­tu­je. Mno­hí čle­no­via si tak­to budú pri­vy­rá­bať, zará­bať, ale v prí­pa­de glo­bál­ne­ho ras­tu budú aj takí, kto­rí zbo­hat­nú! Pre­to­že roz­de­ľu­je­me až 80% tržieb medzi svo­jich čle­nov.

Okrem toho nebý­va zvy­kom, že pro­jek­ty tých­to roz­me­rov začí­na­jú v našich kon­či­nách, tak­že zazna­me­ná­va­me aj “lokál pat­ri­otis­tov”, kto­rí jed­no­du­cho chcú byť pri tom, keď u nás koneč­ne vyras­tie nový glo­bál­ny pro­jekt. Na tom poviem len: Díky — sme radi, že Vás máme!

Uve­do­mu­je­me si, že je pred nami ťaž­ká ces­ta a naše cie­le sú veľ­mi vyso­ké. No páči­me sa, väč­ši­na tých čo si pozrie video návod ihneď pocho­pí, koľ­ko dob­ré­ho môže­me pou­ží­va­teľ­nom pri­niesť… Toto nám dáva jas­ný sig­nál, že je len otáz­kou času, kedy dosiah­ne­me prvý mili­on pou­ží­va­te­ľov. Tým, že sa delí­me o zisk s naši­mi člen­mi a nesto­ja bokom, ale cítia sa byť súčas­ťou Spa­ces­py (nie­čo ako akci­oná­ri), pomá­ha­jú nám napre­do­vať, sú veľ­mi ver­ní a vždy nám odpus­tia začia­toč­níc­ku chy­bič­ku krá­sy.

Pozri­me sa na to z pohľa­du fir­my. Pre­čo sa naprí­klad malá fir­ma z cen­tra Bra­ti­sla­vy roz­hod­ne inves­to­vať do mar­ke­tin­gu na Spa­ceS­py namies­to toho, aby svo­je penia­ze dala Face­bo­oku ale­bo Goog­le?

Ako som spo­mí­nal Spa­ceS­py je vhod­ný aj pre lokál­ne fir­my, nakoľ­ko sa u nás dá cie­liť na ľudí a fir­my geolo­kač­ne. Uve­diem prí­klad: Malá gréc­ka reštau­rá­cia v cen­tre Bra­ti­sla­vy nepot­re­bu­je byť na Goog­le a nemô­že si dovo­liť mar­ke­tin­go­vú agen­tú­ru. Môže si zapla­tiť neja­ké lac­né rekla­my, zvi­di­teľ­niť sa a zís­kať pár like­ov na Face­bo­oku — kde sa dá tiež cie­liť na oko­lie Bra­ti­sla­vy. Roz­die­lom však je, že v Spa­ces­py je mož­né uro­biť kruž­ni­cu 5km oko­lo tej­to reštau­rá­cie a oslo­viť ľudí či fir­my len v tom­to oko­lí. Mož­no by som zvo­lil najprv pries­kum a polo­žil by som otáz­ku: Máte radi gréc­ku kuchy­ňu? S odpo­ve­da­mi áno a nie. Násled­ne som zís­kal sku­pi­nu, kto­rá má rada gréc­ku kuchy­ňu a nachá­dza sa v blíz­kos­ti reštau­rá­cie. Toto sú moji poten­ciál­ni zákaz­ní­ci a na nich sa bude zame­ria­vať môj mar­ke­ting. Im budem posie­lať info o novin­kách a lákať ich do reštau­rá­cie. Nikde inde nie je mož­né cie­liť rekla­mu na kon­krét­ne odpo­ve­de v otáz­ke. Je to jed­na z našich sil­ných strá­nok a sme na to pat­rič­ne hrdí :). Jedi­nou našou dočas­nou nevý­ho­dou je, že tam ešte nie sú všet­ci a cie­liť sa dá len na čle­nov Spa­ces­py, tak­že kým tam budú všet­ci, to chví­ľu potr­vá… ale verí­me že len chví­ľu :).

Nebo­lo by asi správ­ne nespo­me­núť, že pries­kum si u nás fir­ma môže spra­viť za zlo­mok sumy, kto­rú si pýta­jú agen­tú­ry. Odpo­veď na otáz­ku aj jeden pre­klik na web (teda u nás pla­te­ná sprá­va) sto­jí fir­mu iba 0,12 cen­tov, čiže oslo­viť a zís­kať reak­ciu od 1000 rele­vant­ných čle­nov doká­že iba za 120 eur. Čo je veľ­mi dob­rá cena.

Ako rea­gu­jú ľudia na váš affi­lia­te mar­ke­ting a spô­sob šíre­nia?

Náš affi­lia­te je zalo­že­ný na via­cú­rov­ňo­vom odme­ňo­va­com sys­té­me. Sme pre­sved­če­ní, že je to skve­lý spô­sob šíre­nia a od ľudí dostá­va­me spät­nú väz­bu, že je to, citu­jem: “Bom­ba” či “Pec­ka”. No náj­de sa aj nega­tív­ny feed­back od ľudí, kto­rí ho pri­rov­ná­va­jú k MLM, ale­bo pyra­mí­de. No nie je to tak! Roz­diel je, že my nič nepre­dá­va­me. Naše člen­stvo je pre kaž­dé­ho úpl­ne zadar­mo. My len meria­me, komu vďa­čí­me za to, že do Spa­ces­py pri­nie­sol nových čle­nov. Keď sa neja­ký člen sám roz­hod­ne, že chce využí­vať Spa­ces­py na zará­ba­nie peňa­zí, ale­bo chce posie­lať rekla­mu, kúpi si pre­mium člen­stvo za 9.99 plus DPH. My tie­to trž­by roz­de­lí­me tým, kto­rí zabez­pe­či­li, že toh­to čle­na v Spa­ces­py máme. Tak­že pod­ľa mňa sa šíri­me úpl­ne rov­na­ko cez pozván­ky ako sa šíril Face­bo­ok, s roz­die­lom, že my spra­vod­li­vo roz­de­lí­me kaž­dé­mu to, čo si zaslú­ži. Žiad­na pyra­mí­da.

spacespy-functions

Aké sú teda vaše plá­ny v blíz­kej budúc­nos­ti roz­ši­ro­vať Spa­ceS­py a zís­kať nových pou­ží­va­te­ľov?

Ak dnes chce­me mať mili­ón pou­ží­va­te­ľov, musí­me mať mili­ón na mar­ke­ting, čo je v našich pod­mien­kach zís­kať tak­mer nemož­né! Pre­to sme si vyvy­nu­li vlast­ný spô­sob šíre­nia.

Kaž­dý, kto má zná­mych, data­bá­zu kli­en­tov, fanú­ši­kov či náv­štev­nosť na webe, môže Spa­ces­py odpo­ru­čiť. Vždy keď nie­kto z jeho čle­nov bude potre­bo­vať pre­mium člen­stvo a kúpi si ho — prí­de mu pro­ví­zia. Je to v pod­sta­te suc­cess fee affi­lia­te. Roz­hod­li sme sa pre viac úrov­ní, pre­to­že je to ove­ľa moti­vu­jú­cej­šie, zábav­nej­šie a pre affi­lia­te par­tne­rov aj finanč­ne atrak­tív­nej­šie. Viac-úrov­ňo­vým sys­té­mom v pod­sta­te hrá­te Warc­raft za reál­ne penia­ze. Budu­je­te “armá­du” svo­jich hrá­čov, kto­rí môžu ďalej budo­vať svo­je “armá­dy” (tímy), tak­to dosa­hu­je­te vyš­šie pro­víz­ne leve­ly, dostá­va­te sa na iné úze­mia, cez zná­mych do zahra­ni­čia a vaše príj­my ras­tú. Šíri­te dob­rú vec, kto­rá kaž­dé­mu pomô­že a ešte za to môže­te zaro­biť obrov­ské penia­ze. Už pri beta tes­to­va­ní bez apli­ká­cií sme vyplá­ca­li čle­nom tisíc­ky Eur. Viem si pred­sta­viť, čo môže nastať teraz.

Mys­lím si, že toto je dnes ces­ta, ako vybu­do­vať sve­to­vú apli­ká­ciu. Dnes sa už spô­so­bom, akým sa roz­ší­ril Face­bo­ok ale­bo iné apli­ká­cie len veľ­mi ťaž­ko sta­ne nie­čo sve­to­vým a ľuďom sa už všet­ko zdie­ľať bez moti­vá­cie nech­ce. Sys­tém mone­ti­zá­cie ako má Spa­ceS­py, je navy­še nie­čo neoku­ka­né a mys­lím, že zatiaľ nikto nepri­šiel s funkč­ným mone­ti­zač­ným mode­lom, kto­rý by aj naozaj moti­vo­val. Toto je naša sil­ná zbraň, kto­rá môže ľudí reál­ne oslo­viť.

Mys­lím, že spô­sob, akým chce­te Spa­ceS­py komu­ni­ko­vať je jas­ný. Hovo­rí sa však, že ak tre­ba svo­jim pou­ží­va­te­ľom nie­čo vysvet­lo­vať, potom sa to len veľ­mi ťaž­ko uchy­tí. Čo robí­te pre­to, aby boli čle­no­via na rov­na­kej vlne ako vy?

Spa­ceS­py má kopec fun­kcií, z kto­rých mno­hé ešte pou­ží­va­te­lia nepoz­na­jú a pre­to máme edu­kač­né videá a mate­riá­ly, kde im ich pred­sta­vu­je­me. (v desk­top ver­zii — iko­na “?” a v apli­ká­cii Profil/help) Posie­la­me aj per­so­na­li­zo­va­né mai­ly a našich čle­nov vzde­lá­va­me.

Komu­ni­te sa to sna­ží­me vysvet­liť jed­no­du­cho: Momen­tál­ne máme 10 000 čle­nov. Ak kaž­dý pozve 10tich svo­jich zná­mych, bude­me mať 100 000 čle­nov a začí­na to žiť. Už je tam roz­ma­ni­tá komu­ni­ta, ľudí to láka, začí­na­jú sa navzá­jom vyhľa­dá­vať a začí­na­me byť zau­jí­ma­vej­ším trhom pre fir­my.
Nech­ce­me, aby sa na Spa­ces­py ľudia poze­ra­li kri­tic­ky a vychy­tá­va­li nedos­tat­ky. Pozri­me sa na to z iné­ho hľa­dis­ka. Exis­tu­je veľ­mi málo apli­ká­cií podob­né­ho roz­me­ru a s podob­ným cie­ľom. Chce­me, aby sa na apli­ká­ciu poze­ra­li ako na nie­čo naše — slo­ven­ské, do čoho sa môže­me pri­dať a byť na začiat­ku nie­čo­ho zmys­lu­pl­né­ho.

Je nie­čo, čo by si čita­te­ľom Star­ti­tup odká­zal?

Pokiaľ sa vám páči naša myš­lien­ka, odpo­ruč­te nás ďalej, rov­na­ko ako dob­rý film, či rešti­ku. S tým roz­die­lom, že u nás za to môže­te mať penia­ze.

Je to jed­no­du­ché, zare­gis­truj­te sa na tom­to odka­ze, stiah­ni­te si apku, pozri­te si inštruk­táž­ne videá a môže to začať!

spacespy-registracia-startitup
Foto­gra­fie v člán­ku boli vytvo­re­né foto­apa­rá­tom Nikon D 5500.

Pridať komentár (0)