Slo­ven­ská star­tup hviezda vraj ešte nevyšla. Vieme prečo

Dominika Hyriaková / 9. júna 2016 / Startupy

Prvá obrov­ská firma, ktorá tu vznikne, naštar­tuje celý sys­tém do budúcna.“ tvrdí Peter Iri­kov­ský, par­tner LRJ Capi­tal. Nie je sám.

Slo­ven­skí inves­tori sa zho­dujú na tom, že naša scéna stále čaká na firmy, ktoré odštar­tujú vlnu slo­ven­ských „suc­cess sto­ries“. Na firmy s valu­áciou nad 100 mili­ó­nov eur, ktoré budú nie­len prí­kla­dom pre star­tu­pový sys­tém doma, ale aj vizit­kou Slo­ven­ska. A hoci dnes vidíme úspešné pro­jekty, na firmu takýchto roz­me­rov vraj budeme čakať aspoň najb­liž­šie 2 roky. „Mys­lím si, že ešte nevi­díme toho kan­di­dáta, ktorý by mohol takéto para­metre nabrať,“ vraví Vik­tor Miku­lá­šek z Laun­cher-u. Prečo?

image_1448539240

Vik­tor Miku­lá­šek — Laun­cher, foto: archív Star­ti­tup

Kva­lita vs. kvan­tita

Naj­väč­ším prob­lé­mom eko­sys­tému je strašne veľký počet star­tu­pov na Slo­ven­sku. Keď sa pozriem naprí­klad na Expo­neu, jednu z našich inves­tí­cií, keď sme chceli začat pre­dá­vať, potre­bo­vali sme spra­viť asi sedem vecí skvele. Na každú z nich sme potre­bo­vali člo­veka, ktorý je abso­lútny expert. Každý z nich si však mohol zalo­žiť vlastný star­tup a nikdy by neus­pel bez port­fó­lia ďal­ších ľudí“, vysvet­ľuje Peter Iri­kov­ský.

Takéto štie­pe­nie je dnes rea­li­tou. Podľa pries­kumu KPMG, viac ako polo­vica star­tu­pov na Slo­ven­sku je zakla­daná jed­ným alebo dvomi ľuďmi.

Ľudí pre sve­tový pro­dukt je tu strašne málo

Len Credo Ven­tu­res dostane ročne pri­bližne 600 biz­nis plá­nov, z nich inves­tuje zhruba do troch. Ak si čakal, že kľú­čom pri ich výbere bude niečo iné ako ľudia, skla­mem ťa. Pre­zra­dím však, čo hľa­dajú inves­tori u zakla­da­te­ľov slo­ven­ských star­tu­pov. V pod­state sú to 3 veci.

Prvá sú základné cha­rak­te­ris­tiky, a to odvaha, schop­nosť rýchlo sa adap­to­vať a meniť veci, správna moti­vá­cia.

Druhá, omnoho ťaž­šia časť, je pocho­pe­nie nie­čoho, čomu naprí­klad LRJ Capi­tal hovorí „sec­ret“. Peter Iri­kov­ský vysvet­ľuje: „Chceme, aby to boli ľudia, ktorí keď sa spoja, dokážu niečo, čo nevie 999 z 1000 iných ľudí. Alebo ide­álne, to, čo vedia títo 2 – 3 ľudia, to nevie nikto iný na svete. Takýchto kom­bi­ná­cií je strašne málo.“

Tre­ťou vecou su dlho­ročné skú­se­nosti v odvetví. Ak sa spoja s rokmi vývoja, potom sa vraj dá vytvo­riť pro­dukt, ktorý dáva zmy­sel a máme šancu pove­dať, že sú oblasti, v kto­rých sme sve­tovo naj­lepší. „Ľudí, ktorí majú vytrva­losť, aby vydr­žali na tejto ceste je bohu­žiaľ málo a preto je veľ­kých pro­jek­tov zatiaľ pome­nej,“ tvrdí Rado­slav Vašina z Fond FIIT.

finále súťaže START FIT, vpravo Rado­slav Vašina — Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií, foto: face­book page FIT

Ako na to? Kon­cen­tro­vaný talent.

Kon­cen­tro­vaný talent. Pokora. Ambí­cie a vytrva­losť. To sú základné ingre­dien­cie pre vznik slo­ven­ských supe­rús­peš­ných pro­jek­tov podľa našich inves­to­rov.

Verím tomu, že keď sústre­díme talent okolo pro­duktu, ktorý je skvelý, tak ho budeme schopní pre­dať do zahra­ni­čia a roz­be­hnúť to vo veľ­kom. A ľudia, ktorí budú súčas­ťou budo­va­nia tohto pro­duktu, budú schopní vypro­du­ko­vať ďal­šie, ktoré budú super úspešné“, pred­po­vedá Peter Iri­kov­ský.

O nevy­hnut­nosti spá­ja­nia kva­lit­ných ľudí hovorí aj Neulogy Ven­tu­res, jeden z našich najak­tív­nej­ších inves­tič­ných ven­ture fon­dov. Jeho mana­žér Jaro­slav Ľup­ták je pre­sved­čený, že naj­lepší spô­sob, ako sa zapo­jiť do star­tu­pov, je začať pre ne pra­co­vať, a nie ich zakla­dať.

Teraz, ale na spo­loč­nom pies­ko­visku.

Syno­ny­mom pre najb­liž­šie obdo­bie našej star­tup scény je podľa inves­to­rov slovo „vytriez­ve­nie“. Posledné roky vraj so sebou niesli aj kopu balastu. Dnes sa odstra­ňuje ama­te­riz­mus, posúva sa edu­ká­cia na strane star­tu­pov aj inves­to­rov. Menej sa hovorí o štu­dent­ských pro­jek­toch, viac o fir­mách. V kom­bi­ná­cii so spá­ja­ním výni­moč­ných ľudí to znie ako fajn pod­mienky pre výni­močné star­tup hviezdy. „Talent aj zdroje na to máme“, nepo­chy­buje Jaro­slav Ľup­ták.

13224254_10208036130414941_1845986452_o

Košický star­tup Agent­ba­lance, napravo Jaro­slav Ľup­ták, foto: agentbalance.com

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Con­nect Cowor­king, archív Star­ti­tup

Pridať komentár (0)