Slo­ven­ská star­tup hviez­da vraj ešte nevyš­la. Vie­me pre­čo

Dominika Hyriaková / 9. júna 2016 / Startupy

Prvá obrov­ská fir­ma, kto­rá tu vznik­ne, naštar­tu­je celý sys­tém do budúc­na.“ tvr­dí Peter Iri­kov­ský, par­tner LRJ Capi­tal. Nie je sám.

Slo­ven­skí inves­to­ri sa zho­du­jú na tom, že naša scé­na stá­le čaká na fir­my, kto­ré odštar­tu­jú vlnu slo­ven­ských „suc­cess sto­ries“. Na fir­my s valu­áci­ou nad 100 mili­ó­nov eur, kto­ré budú nie­len prí­kla­dom pre star­tu­po­vý sys­tém doma, ale aj vizit­kou Slo­ven­ska. A hoci dnes vidí­me úspeš­né pro­jek­ty, na fir­mu takých­to roz­me­rov vraj bude­me čakať aspoň najb­liž­šie 2 roky. „Mys­lím si, že ešte nevi­dí­me toho kan­di­dá­ta, kto­rý by mohol také­to para­met­re nabrať,“ vra­ví Vik­tor Miku­lá­šek z Laun­cher-u. Pre­čo?

image_1448539240

Vik­tor Miku­lá­šek — Laun­cher, foto: archív Star­ti­tup

Kva­li­ta vs. kvan­ti­ta

Naj­väč­ším prob­lé­mom eko­sys­té­mu je straš­ne veľ­ký počet star­tu­pov na Slo­ven­sku. Keď sa pozriem naprí­klad na Expo­neu, jed­nu z našich inves­tí­cií, keď sme chce­li začat pre­dá­vať, potre­bo­va­li sme spra­viť asi sedem vecí skve­le. Na kaž­dú z nich sme potre­bo­va­li člo­ve­ka, kto­rý je abso­lút­ny expert. Kaž­dý z nich si však mohol zalo­žiť vlast­ný star­tup a nikdy by neus­pel bez port­fó­lia ďal­ších ľudí“, vysvet­ľu­je Peter Iri­kov­ský.

Také­to štie­pe­nie je dnes rea­li­tou. Pod­ľa pries­ku­mu KPMG, viac ako polo­vi­ca star­tu­pov na Slo­ven­sku je zakla­da­ná jed­ným ale­bo dvo­mi ľuď­mi.

Ľudí pre sve­to­vý pro­dukt je tu straš­ne málo

Len Cre­do Ven­tu­res dosta­ne roč­ne pri­bliž­ne 600 biz­nis plá­nov, z nich inves­tu­je zhru­ba do troch. Ak si čakal, že kľú­čom pri ich výbe­re bude nie­čo iné ako ľudia, skla­mem ťa. Pre­zra­dím však, čo hľa­da­jú inves­to­ri u zakla­da­te­ľov slo­ven­ských star­tu­pov. V pod­sta­te sú to 3 veci.

Prvá sú základ­né cha­rak­te­ris­ti­ky, a to odva­ha, schop­nosť rých­lo sa adap­to­vať a meniť veci, správ­na moti­vá­cia.

Dru­há, omno­ho ťaž­šia časť, je pocho­pe­nie nie­čo­ho, čomu naprí­klad LRJ Capi­tal hovo­rí „sec­ret“. Peter Iri­kov­ský vysvet­ľu­je: „Chce­me, aby to boli ľudia, kto­rí keď sa spo­ja, doká­žu nie­čo, čo nevie 999 z 1000 iných ľudí. Ale­bo ide­ál­ne, to, čo vedia títo 2 – 3 ľudia, to nevie nikto iný na sve­te. Takých­to kom­bi­ná­cií je straš­ne málo.“

Tre­ťou vecou su dlho­roč­né skú­se­nos­ti v odvet­ví. Ak sa spo­ja s rok­mi vývo­ja, potom sa vraj dá vytvo­riť pro­dukt, kto­rý dáva zmy­sel a máme šan­cu pove­dať, že sú oblas­ti, v kto­rých sme sve­to­vo naj­lep­ší. „Ľudí, kto­rí majú vytrva­losť, aby vydr­ža­li na tej­to ces­te je bohu­žiaľ málo a pre­to je veľ­kých pro­jek­tov zatiaľ pome­nej,“ tvr­dí Rado­slav Vaši­na z Fond FIIT.

finá­le súťa­že START FIT, vpra­vo Rado­slav Vaši­na — Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií, foto: face­bo­ok page FIT

Ako na to? Kon­cen­tro­va­ný talent.

Kon­cen­tro­va­ný talent. Poko­ra. Ambí­cie a vytrva­losť. To sú základ­né ingre­dien­cie pre vznik slo­ven­ských supe­rús­peš­ných pro­jek­tov pod­ľa našich inves­to­rov.

Verím tomu, že keď sústre­dí­me talent oko­lo pro­duk­tu, kto­rý je skve­lý, tak ho bude­me schop­ní pre­dať do zahra­ni­čia a roz­be­hnúť to vo veľ­kom. A ľudia, kto­rí budú súčas­ťou budo­va­nia toh­to pro­duk­tu, budú schop­ní vypro­du­ko­vať ďal­šie, kto­ré budú super úspeš­né“, pred­po­ve­dá Peter Iri­kov­ský.

O nevy­hnut­nos­ti spá­ja­nia kva­lit­ných ľudí hovo­rí aj Neulo­gy Ven­tu­res, jeden z našich najak­tív­nej­ších inves­tič­ných ven­tu­re fon­dov. Jeho mana­žér Jaro­slav Ľup­ták je pre­sved­če­ný, že naj­lep­ší spô­sob, ako sa zapo­jiť do star­tu­pov, je začať pre ne pra­co­vať, a nie ich zakla­dať.

Teraz, ale na spo­loč­nom pies­ko­vis­ku.

Syno­ny­mom pre najb­liž­šie obdo­bie našej star­tup scé­ny je pod­ľa inves­to­rov slo­vo „vytriez­ve­nie“. Posled­né roky vraj so sebou nies­li aj kopu balas­tu. Dnes sa odstra­ňu­je ama­te­riz­mus, posú­va sa edu­ká­cia na stra­ne star­tu­pov aj inves­to­rov. Menej sa hovo­rí o štu­dent­ských pro­jek­toch, viac o fir­mách. V kom­bi­ná­cii so spá­ja­ním výni­moč­ných ľudí to znie ako fajn pod­mien­ky pre výni­moč­né star­tup hviez­dy. „Talent aj zdro­je na to máme“, nepo­chy­bu­je Jaro­slav Ľup­ták.

13224254_10208036130414941_1845986452_o

Košic­ký star­tup Agent­ba­lan­ce, napra­vo Jaro­slav Ľup­ták, foto: agentbalance.com

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Con­nect Cowor­king, archív Star­ti­tup

Pridať komentár (0)